Văn bản khác 1858/KH-UBND

Kế hoạch 1858/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1858/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Cao Bằng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1858/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 14 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định số 960/QĐ-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016, đồng thời để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong năm 2016, nhằm tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức của cộng đồng về quyền của người khuyết tật; đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật để đông đảo người khuyết tật biết quyền được trợ giúp pháp lý và tiếp cận với dịch vụ này; tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (trong đó, chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng) cho người khuyết tật, bảo đảm 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

2. Yêu cầu

a) Các hoạt động đề ra phải bám sát Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật của Bộ Tư pháp, bám sát nội dung về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2015- 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Kế hoạch công tác Trợ giúp pháp lý năm 2016 và phù hợp với đặc điểm của người khuyết tật tại địa phương.

b) Việc triển khai các hoạt động cần được thực hiện kịp thời, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật, phù hợp với điều kiện, khả năng của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và có sự lồng ghép với các chương trình, đề án khác về người khuyết tật.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động 1: Đẩy mạnh truyền thông bng nhiều hình thức, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng với nội dung phong phú, tập trung vào các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật, các quyền và nghĩa vụ khác của người khuyết tật.

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan.

b) Đơn vị phối hợp: Báo Cao Bằng; Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh; Đài Phát thanh các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

Hoạt động 2: Tiếp tục xây dựng và lắp đặt Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước) phối hợp với các tổ chức của người khuyết tật.

b) Thời gian thực hiện: Quý III - IV năm 2016.

Hoạt động 3: Lồng ghép việc truyền thông, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật ở địa phương (về lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề...).

a) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch thực hiện các Chương trình, Đề án về người khuyết tật ở địa phương.

2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động: Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý); cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu về trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

b) Thời gian thực hiện: Quý III- IV năm 2016.

3. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động 1: Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật (theo lĩnh vực pháp luật, theo các dạng tật, như: khuyết tật vận động; khuyết tật nghe, nói; khuyết tật nhìn...).

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước) phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động- Thương binh và xã hội các huyện, thành phố và các tổ chức của người khuyết tật.

b) Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

Hoạt động 2: Thực hiện trợ giúp pháp lý (tư vấn pháp luật, tham gia ttụng, đại diện ngoài tố tụng, các hình thức trợ giúp pháp lý khác) cho người khuyết tật, trong đó, chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đảm bảo 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

a) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

b) Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

Hoạt động 3: Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật; tại Hội Người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

a) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức của người khuyết tật.

b) Thời gian thực hiện: Quý II - IV năm 2016.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kết đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố.

b) Thời gian thực hiện: Quý III- IV năm 2016.

III. KINH PHÍ THC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được btrí trong ngân sách chi thường xuyên hàng năm của tỉnh; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Tổ chức thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phối hợp về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

c) Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổng hợp tình hình, số lượng người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá chính xác nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật, đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh về kinh phí để triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch này.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan có liên quan thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

5. Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh (Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh)

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong hoạt động tố tụng, bảo đảm cho người khuyết tật là bị can, bị cáo, người bị hại, đương sự...đều được tiếp cận và hưng quyền yêu cầu trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp theo sđiện thoại 0263954929) để phối hợp, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Ch tịch UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh (Đ/c Chinh);
- Các Sở, ngành: Tư pháp, LĐTB&XH, Tài chính, Công an, TAND, Viện KSND;
- Báo Cao Bằng, Đài PT-TH;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC (L01b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1858/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1858/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2016
Ngày hiệu lực14/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1858/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1858/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Cao Bằng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1858/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Cao Bằng 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1858/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành14/07/2016
        Ngày hiệu lực14/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1858/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Cao Bằng 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1858/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Cao Bằng 2016

           • 14/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực