Văn bản khác 186/KH-UBND

Kế hoạch 186/KH-UBND năm 2016 thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 186/KH-UBND thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Thừa Thiên Huế năm 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2017

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành đi vào cuộc sống.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên và chất lượng hòa giải.

- Phấn đấu thực hiện hòa giải 90% các vụ việc tranh chấp theo quy định được hòa giải ở cơ sở, trong đó hòa giải thành đạt trên 80% các vụ việc được hòa giải.

2. Yêu cầu

- Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở bám sát quy định của Luật hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện.

- Gắn công tác hòa giải ở cơ sở với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Hướng dẫn triển khai thực hiện

- Sở Tư pháp hướng dẫn cấp huyện tổ chức tập huấn, bi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo, tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong phạm vi địa phương; lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở vào xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, bản, làng, ấp, cụm dân cư.

- Thời gian thực hiện: Quý 1/2017

2. Xây dựng và hoàn thin thể chế về công tác hòa giải ở cơ sở

Sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đi, bsung, hoàn thiện các văn bản quy định về công tác hòa giải ở cơ sở phù hợp với yêu cu nhiệm vụ và thực tiễn.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp nghiên cứu, tổng hợp các kiến nghị về vướng mắc trong thực hiện pháp luật hòa giải ở cơ sở, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Thời gian: Cả năm

3. Rà soát thành phần, hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở và củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải, đảm bảo hoạt động theo quy định pháp luật

a) Rà soát số lượng, thành phần các Tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật hòa giải ở cơ sở, bảo đảm cho hoạt động hòa giải.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ trì thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian: Quý II năm 2017.

b) Củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải, đảm bảo hoạt động theo quy định pháp luật

- Trên cơ sở kết quả rà soát và căn cứ quy định tại Điều 11 của Luật Hòa giải ở cơ sở về thôi làm hòa giải viên, Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sáp nhập, chia tách, thành lập các thôn mới, tổ dân phố mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải.

- Thời gian: Hoàn thành trước quý II năm 2017.

4. Tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên

- Căn cứ quy định tại Điều 9 Luật hòa giải ở cơ sở và Điều 4 Nghị định s 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phHuế tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên, bộ tài liệu được đăng tải trên Cng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (địa chỉ truy cập: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoa-Giai-Co-So.aspx).

- Thời gian: Quý II năm 2017.

5. Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở

- S Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III/2017.

6. Hỗ trợ hòa giải viên trong hoạt động hòa giải ở cơ sở

- Sở Tư pháp phối hp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn tổ hòa giải phối hợp với Ban công tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân trong hoạt động hòa giải, mời hội viên Hội Luật gia, công chức, thẩm phán, hội thẩm nhân dân... tham gia hỗ trợ hòa giải viên trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Cả năm

7. Hỗ tr tài liu

- Sở Tư pháp tổ chức biên soạn, hỗ trợ tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho địa phương và các Tổ hòa giải ở cơ sở. Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, tăng cường hỗ trợ các tài liệu tuyên truyền pháp luật do Hội đồng phát hành cho các Tổ hòa giải ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Cả năm

8. Kiểm tra, thống kê, khen thưởng, báo cáo việc triển khai thực hiện

a) Công tác kim tra

- Xây dựng nội dung kiểm tra công tác hòa giải thành một nội dung trong Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017.

b) Khen thưởng

- Biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ s.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

c) Công tác thống kê, báo cáo

Việc thống kê, báo cáo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bố trí.

2. Huy động nguồn kinh phí hỗ trợ từ các Chương trình, Đề án, dự án liên quan đang được triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, địa phương, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này, chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch (trước 25/02/2017 gửi về Sở Tư pháp để theo dõi) triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức thực hiện và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chc thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong phạm vi địa phương; báo cáo kết quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gửi về Sở Tư pháp đtổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện trong quý IV năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Vụ Phổ biến GĐPL-B Tư pháp;
- TT. HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành p
hố;
- CVP, các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, KNPL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 186/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu186/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2016
Ngày hiệu lực13/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 186/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 186/KH-UBND thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Thừa Thiên Huế năm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 186/KH-UBND thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Thừa Thiên Huế năm 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu186/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành13/12/2016
        Ngày hiệu lực13/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 186/KH-UBND thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Thừa Thiên Huế năm 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 186/KH-UBND thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Thừa Thiên Huế năm 2016

           • 13/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực