Văn bản khác 1863/KH-UBND

Kế hoạch 1863/KH-UBND năm 2017 về tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1863/KH-UBND 2017 nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈ
NH QUNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1863/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực - kỹ năng qun lý, điu hành và thực thi nhiệm vụ cho cán bộ xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các cp và cán bộ trong h thng chính trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ chuyên môn, năng lực để triển khai thực hiện hiệu quChương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020 (sau đây gọi tắt Chương trình NTM).

- Đến năm 2020, 100% cán bộ chuyên trách NTM ở các cp và 70% cán bộ trong hệ thng chính trị tham gia chỉ đạo xây dựng NTM được bồi dưỡng, tập hun kiến thức xây dựng NTM.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Quyết định số 1600/-TTg ngày 16/8/2016 của Thtướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 558/-TTg ngày 05/4/2016 của Thng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thtướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 ca Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tchức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phi nông thôn mới các cấp;

- Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, qun lý và sdụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức;

- Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn Phê duyệt Chương trình khung tập hun, bi dưng cán bộ xây dựng NTM các cấp thuộc Chương trình NTM, giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 14/2011/-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tchức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Qung Nam;

- Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thtướng Chính phủ;

- Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh về Triển khai Nghị quyết số 37/2016/NQ-ND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Quy định tlệ h trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Qung Nam, giai đoạn 2016-2020.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHÂN CẤP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng tp huấn, bồi dưỡng

a) Cán bộ xây dựng NTM ở cấp tỉnh

Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình NTM, cán bộ của các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thđược giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình NTM; cán bộ Văn phòng Điều phi Chương trình MTQG về xây dựng NTM tỉnh (Văn phòng Điều phi NTM tỉnh): 115 người (a), gm:

- Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình NTM: 38 người.

- Cán bộ ở các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thcó liên quan: 36 người.

- Cán bộ Văn phòng Điu phi NTM tnh (chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm): 41 người.

b) Cán bộ xây dựng NTM ở huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) bao gm: thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình NTM; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện: 40 người/huyn x 18 huyện = 720 người (b)

c) Cán bộ xây dựng nông thôn mới xã, thôn:

Tổng số 203 xã (trừ xã Hương An đã được công nhận đô thị loại V).

Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình NTM xã, Ban quản lý xây dựng NTM xã và Ban giám sát cộng đồng; cán bộ, công chức xã chuyên trách NTM; cán bộ Đảng, đoàn thxã; cán bộ được cấp trên tăng cường về xã; cán bộ nguồn trong diện quy hoạch của xã; Bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn; thành viên Ban phát triển xây dựng NTM thôn; cán bộ hợp tác xã, t trưng các tổ hợp tác, chủ trang trại và nông dân tiêu biu nòng ct trên địa bàn xã: 16.303 người (c), gồm:

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình NTM xã, Ban qun lý xây dựng NTM xã và Ban giám sát cộng đồng: 16 người/xã x 203 xã = 3.248 người;

- Cán bộ, công chức xã chuyên trách NTM; cán bộ Đảng, đoàn thxã; cán bộ được cấp trên tăng cường vxã; cán bộ nguồn trong diện quy hoạch của xã: 7 người/xã x 203 xã = 1.421 người;

- Bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn: 1.440 thôn x 02 người/thôn = 2.880 người

- Thành viên Ban phát triển xây dựng NTM thôn: 1.440 thôn x 05 người/thôn = 7.200 người

- Cán bộ hợp tác xã, t trưng các thợp tác, chủ trang trại và nông dân tiêu biu nòng ct trên địa bàn xã: 1.554 người (trong đó: HTX: 133 người; Tổ trưởng các thợp tác: 02 người/xã x 203 xã = 406 người; Chtrang trại và nông dân tiêu biu nòng cốt trên địa bàn xã: 05 người/xã x 203 xã = 1.015 người).

d) Đối tượng khác có liên quan:

Cán bộ thuộc các cơ quan truyền thông, các cá nhân, tchức khác có nhu cầu: 70 người (d).

* Tổng cộng = (a) + (b) + (c) + (d): 17.208 người

2. Phạm vi tập hun, bồi ỡng

Trong giai đoạn 2017 - 2020, tiến hành tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cp trên địa bàn tỉnh.

3. Phân cấp trong tập huấn, bồi dưỡng

a) Cấp tnh

Chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng NTM cấp tnh (trừ các đối tượng Trung ương đã tập hun, bồi dưỡng), cp huyện, 10 chức danh chchốt cấp xã (gm: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Phó Chtịch UBND, Chủ tịch UBMTQVN, Chủ tịch Hội Nông dân, cán bộ phụ trách Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường, cán bộ NTM, cán bộ Tài chính - Kế toán, cán bộ Văn phòng - Thng kê) và đi tượng khác có liên quan (cán bộ thuộc các cơ quan truyn thông, các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu).

b) Cấp huyện

Chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng NTM cấp cơ s(trừ các đối tượng tnh đã tập hun, bồi dưỡng).

IV. NỘI DUNG TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG

Trên cơ sChương trình khung tập huấn, bồi dưỡng ban hành tại Quyết định số 4072/-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở, Ban, ngành liên quan và địa phương căn cứ vào đối tượng và điều kiện cụ thể để tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương theo Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp giai đoạn 2017 - 2020 được ban hành tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

V. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG

1. Thời gian tập huấn, bồi dưỡng

a) Tùy theo nội dung các chuyên đề và đối tượng tập huấn, bồi dưỡng (cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cấp cơ s; tập huấn, bi dưỡng cho cán bộ xã đã đạt chuẩn NTM hoặc xã chưa đạt chuẩn NTM) để xây dựng thời gian tập huấn, bồi dưỡng cho phù hợp.

Thời gian tập huấn cho mỗi chuyên đề tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này không quá 02 ngày.

b) Số lượng học viên bình quân cho một lớp là 70 người.

Những chuyên đề có tính chuyên môn cao, có thể hợp đồng với các đơn vị có chức năng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức có liên quan để tổ chức tập huấn, bồi dưng.

2. Hình thức tập huấn, bồi dưỡng

a) Tp huấn, bồi dưỡng trang bị kiến thức cơ bn về xây dựng NTM

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng tập trung cho tất cả các nhóm đối tượng (bao gồm các cán bộ trực tiếp trin khai xây dựng NTM và các cán bộ có liên quan) để nắm được kiến thức chung về Chương trình. Nội dung là các chuyên đề thuộc Nhóm 1 (Kiến thức cơ bản về xây dựng NTM) của Chương trình khung tập huấn, bồi dưng, gm 04 chuyên đề (từ chuyên đ01 đến chuyên đề 04) tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

b) Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng NTM

Tổ chức các lớp tập huấn tập trung theo lớp cho các nhóm đối tượng có liên quan và có nhu cầu ở các cấp, trong đó ưu tiên cán bộ trực tiếp triển khai thực hiện Chương trình NTM. Nội dung là các chuyên đề thuộc Nhóm 2 (Một số nội dung trọng tâm trong xây dựng NTM) của Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng, gồm 04 chuyên đề (từ chuyên đ05 đến chuyên đ08) tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này. Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế, các đơn vị, địa phương có thxem xét lồng ghép (nối tiếp) nội dung tập huấn này với lớp tập huấn trang bị kiến thức cơ bản về xây dựng NTM (Nhóm 1).

c) Tập huấn, bồi dưỡng k năng, nghiệp vụ cơ bn trong xây dựng NTM

Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề cho cán bộ chuyên trách xây dựng NTM cấp tỉnh, cp huyện, thành viên Ban Quản lý NTM xã, thôn có liên quan đến chđề của khóa tập huấn, bồi dưỡng. Nội dung là các chun đề trong Nhóm 3 (Nghiệp vụ cơ bản trong xây dựng NTM) của Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng, gồm 06 chuyên đ(từ chuyên đề 09 đến chuyên đề 14) tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này và hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương trình NTM giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

d) Tập huấn, bồi dưỡng k năng phát triển cộng đồng

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng tập trung cho cán bộ xây dựng NTM cp xã và thôn (trong đó, có cán bộ thuộc các tchức chính trị - xã hội cơ s). Nội dung là các chuyên đề thuộc Nhóm 4 (K năng thúc đẩy phát triển cng đồng) của Chương trình khung tập hun, bồi dưng, gồm 04 chuyên đề (từ chuyên đề 15 đến chuyên đ18) tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

Ngoài các nội dung tập huấn, bồi dưỡng trong Chương trình, các đơn vị, địa phương xem xét b sung thêm chuyên đề trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và nguồn lực thực hiện. Chương trình cụ thể của từng lớp tập huấn, bồi dưỡng phi căn cứ vào Chương trình khung Kế hoạch này và phù hợp với đối tượng, nhu cầu thực tế. Các nội dung tập huấn, bồi dưỡng có thể được tổ chức nhiu ln, chia thành các khu vực khác nhau (các xã min núi, các xã đồng bằng và trung du) để cung cấp kiến thức phù hợp với đặc thù của học viên.

VI. KẾ HOẠCH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG

Giai đoạn 2017 - 2020, có thể tổ chức 246 lớp tập hun, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cp (bình quân 61 lớp/năm), trong đó:

1. Nhóm cán bộ cp tnh, cp huyện, 10 chức danh cấp xã và đối tượng khác có liên quan: 42 lớp (bình quân 21 lớp/năm), ưu tiên triển khai trong năm 2017 và năm 2018.

2. Nhóm cán bộ thuộc thành viên Ban Chỉ đạo cp xã và Ban quản lý NTM xã (trừ các đối tượng tỉnh đã tập huấn, bồi dưỡng), cán bộ Đng, đoàn th xã; cán bđược cp trên tăng cường vxã; cán bộ nguồn trong diện quy hoạch của xã; Bí thư chi bộ thôn, trưng thôn; thành viên Ban phát triển thôn: 182 lớp (bình quân 45 lớp/năm).

3. Nhóm cán bộ hợp tác xã, t trưng các tổ hợp tác, chtrang trại, nông dân tiêu biểu nòng ct trên địa bàn xã: 22 lớp (bình quân 06 lớp/năm)

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến Chương trình thì lập kế hoạch tập hun, bồi dưỡng bổ sung để thực hiện.

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Dự kiến tng kinh phí thực hiện Kế hoạch tập hun, bồi dưỡng giai đoạn 2017 - 2020 là: 13.920 triệu đồng (Mười ba tỷ, chín trăm hai mươi triệu đồng). Bình quân 3.480 triệu đồng/năm; trong đó:

a) Lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ cp tnh, cấp huyện, 10 chức danh cp xã và đối tượng khác có liên quan: 42 lớp x 40 triệu đồng/lớp = 1.680 triệu đồng. Trong đó:

- Năm 2017: 21 lớp x 40 triệu đồng/lớp = 840 triệu đồng.

- Năm 2018: 21 lớp x 40 triệu đồng/lớp = 840 triệu đồng.

b) Lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã, thôn: 182 lớp x 60 triệu đồng/lớp = 10.920 triệu đồng. Trong đó:

- Năm 2017: 46 lớp x 60 triệu đồng/lp = 2.760 triệu đồng.

- Năm 2018: 46 lớp x 60 triệu đồng/lớp = 2.760 triệu đồng.

- Năm 2019: 45 lớp x 60 triệu đồng/lớp = 2.700 triệu đồng.

- Năm 2020: 45 lớp x 60 triệu đồng/lớp = 2.700 triệu đồng.

c) Lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã, tổ trưởng các thợp tác, chtrang trại và nông dân tiêu biểu nòng ct trên địa bàn xã: 22 lớp x 60 triệu đồng/lớp = 1.320 triệu đồng. Trong đó:

- Năm 2017: 06 lớp x 60 triệu đồng/lớp = 360 triệu đồng.

- Năm 2018: 06 lớp x 60 triệu đồng/lớp = 360 triệu đồng.

- Năm 2019: 05 lớp x 60 triệu đồng/lớp = 300 triệu đồng.

- Năm 2020: 05 lớp x 60 triệu đồng/lớp = 300 triệu đồng.

Tùy điều kiện cụ th, kinh phí tổ chức từng lớp do cấp có thm quyền phê duyệt theo đúng quy định tài chính hiện hành.

2. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng được ngân sách Nhà nước (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) bố trí hằng năm cho Chương trình NTM.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh

- Chđạo các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đđạt mục tiêu, yêu cu tại Kế hoạch này.

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các Sở, Ban, ngành và địa phương.

- Giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện hằng năm để tổ chức thực hiện công tác tập huấn, bồi dưng cho nhóm cán bộ làm công tác xây dựng NTM cấp tnh, cấp huyện, 10 chức danh chủ chốt cấp xã và đối tượng khác có liên quan.

- Trên cơ sở Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng được ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tài liệu do Trung ương cung cấp, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành biên soạn lại cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Bộ tài liệu tập huấn, bồi dưng để áp dụng trên địa bàn tnh. Sau khi biên soạn, chịu trách nhiệm nhân bn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng để cung cấp cho địa phương. Đồng thời, hỗ trợ cán bộ báo cáo viên cho cấp huyện, cấp xã khi địa phương có yêu cầu.

- Từ năm 2018 trở đi, Văn phòng Điều phi NTM tỉnh tổng hợp nhu cầu kinh phí của các S, Ban, ngành liên quan và các địa phương theo từng năm và phối hợp với S Tài chính, SKế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách Nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh) bố trí cho Chương trình NTM để thực hiện Kế hoạch này.

- Đăng ký danh sách các thành phần liên quan (cán bộ là giảng viên/báo cáo viên về xây dựng nông thôn mới cp tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình NTM tỉnh) gửi Trung ương để tham dự tập huấn, bồi dưng theo quy định.

- Định kỳ (06 tháng, 01 năm) báo cáo nh hình thực hiện cho UBND tnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, S Tài chính

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và Văn phòng Điu phi NTM tỉnh tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ hàng năm cho Chương trình NTM để thực hiện Kế hoạch này.

- S Tài chính: Hằng năm, tham mưu phân bổ ngân sách tnh để thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu Kế hoạch đ ra.

- Hưng dn qun lý, sử dụng tài chính theo đúng các quy định hiện hành.

- Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

4. Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn th

- Cử cán bộ tham gia lớp tiểu giáo viên cp tnh do Trung ương tập hun, bồi dưỡng đtổ chức tập hun, bồi dưỡng cho các đối tượng cp huyện, cấp xã.

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh bố trí báo cáo viên để biên soạn tài liệu, hướng dẫn nghiên cứu thực tế và truyền đạt kiến thức thuộc các lĩnh vực liên quan của các chuyên đề do đơn vị mình phụ trách.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ trì tổ chức trin khai thực hiện tập hun, bồi dưng cho cán bộ xây dựng NTM cp huyện, cp cơ sở (trừ các đối tượng Trung ương và tỉnh tổ chức).

- Hằng năm, xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM trên địa bàn gi Văn phòng Điều phi NTM tnh tng hợp (theo thời gian lập kế hoạch Chương trình NTM hng năm, trong đó cần xác định số lượng, đối tượng cần được tập huấn, bồi dưỡng và dự toán kinh phí); UBND tnh sẽ không hỗ trợ kinh phí đối với các địa phương chưa có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng theo Kế hoạch này.

- Ngoài ngân sách trung ương, tùy theo tình hình cụ thể và khả năng ngân sách địa phương, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ thêm ngân sách cấp huyện đtổ chức tập huấn, bồi dưỡng theo Kế hoạch đ ra.

- Chỉ đạo các Phòng, ban liên quan và UBND các xã chọn cử học viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do tỉnh tổ chức đảm bảo đối tượng, số lượng và thời gian; tạo điều kiện thuận li đhọc viên tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng đạt kết quả.

6. Ủy ban nhân dân các xã

- Chọn, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo đúng đối tượng quy định tại Kế hoạch này.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức đã được tập huấn, bồi dưỡng vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng và nội dung đã được tập huấn, bồi dưỡng để triển khai thực hiện Chương trình NTM tại địa phương một cách thiết thực, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu và nội dung đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở, Ban, ngành và địa phương phản ánh về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Trưng Ban Chỉ đạo tnh xem xét, giải quyết.

(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch s1711/KH-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng Điều phối NTM TW;
- TT T
nh y, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT
UBND tnh:
- Các S
, Ban, ngành, Hội, đoàn th (là thành viên Ban Chỉ đạo tnh);
- V
ăn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng Điều phối NTM cấp
huyện và UBND các xã (do UBND cấp huyện sao gửi);
- CPVP;
- Lưu
: VT, TH, KTTH, VX, NC, KTN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Trí Thanh

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo
Kế hoạch số 1863/KH-UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

*NHÓM 1: KIN THỨC BẢN V XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

TT

Chuyên đề

Nội dung bn

1

Chuyên đề 01: Tổng quan Chương trình MTQG xây dựng NTM (Chương trình NTM) và nội dung Chương trình NTM giai đoạn 2016 - 2020

- Sự cn thiết khách quan của Chương trình NTM ở Việt Nam trong bối cnh hin nay;

- Mục tiêu, nội dung, nguyên tc, phương pháp thực hiện Chương trình NTM;

- Kết quthực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2010 - 2015 và một số vấn đề đặt ra hiện nay;

- Nội dung Chương trình NTM giai đoạn 2016 - 2020;

- Bộ máy chỉ đạo, điu hành Chương trình NTM các cấp;

- Nguồn lực xây dựng NTM và cơ chế, chính sách huy động, qun lý, sử dụng nguồn lực;

- Quy trình đánh giá, xét công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM.

2

Chuyên đề 02: Một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế vphát triển nông thôn và xây dựng NTM

- Một sbài học kinh nghiệm trong nước:

+ Các chương trình thí đim xây dựng NTM Việt Nam giai đoạn 2000 - 2011 và những bài học kinh nghiệm cho thực hiện Chương trình NTM hiện nay;

+ Kinh nghiệm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015.

- Một số bài học kinh nghiệm quốc tế vphát triển nông thôn và những quan điểm chỉ đạo khi vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng NTM ở Việt Nam hin nay.

3

Chuyên đề 03: Vai trò, trách nhiệm ca các ngành, các cp và các tổ chức trong xây dng NTM

- Vai trò, trách nhiệm của cp y, chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành, qun lý xây dựng NTM;

- Vai trò, trách nhiệm của các tchức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, phát huy quyền và vai trò chủ thcủa người dân trong xây dựng NTM;

- Vai trò, trách nhiệm của Ban phát triển thôn trong công tác lãnh đạo và huy động sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng NTM;

- Vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng NTM;

- Vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng NTM;

- Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

4

Chuyên đề 04: Thăm quan, nghiên cứu thực tế

- Xác định nhu cầu, mục đích, nội dung tham quan, nghiên cu;

- Lập kế hoạch tham quan, nghiên cứu;

- Tổ chức tham quan, nghiên cứu;

- Tổng kết, rút kinh nghiệm thực tế.

*NHÓM 2: MỘT SNỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA XÂY DNG NTM

TT

Chuyên đề

Nội dung bản

1

Chuyên đề 05: Quy hoạch chung xây dựng xã NTM và Đề án xây dựng NTM của xã

- Nội dung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã đảm bảo phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch chung;

- Nội dung rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng NTM của xã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đthực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

2

Chuyên đề 06: Một số nội dung trọng tâm về nông nghiệp, nông thôn bền vững

- Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM;

- Hội nhập quốc tế: Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp và xây dựng NTM;

- Biến đổi khí hậu: Nguy cơ, thách thức và giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

3

Chuyên đề 07: Công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn

- Những yêu cầu về bảo vệ môi trường nông thôn;

- Thực trạng môi trường nông thôn hiện nay;

- Kinh nghiệm thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường;

- Một số giải pháp chủ yếu để bảo vệ môi trường nông thôn.

4

Chuyên đề 08: Phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự trong xây dựng NTM

- Những yêu cầu về văn hóa, xã hội, an ninh trật tự trong xây dựng NTM;

- Thực trạng đời sống văn hóa, xã hội, an ninh trật tự nông thôn và những vn đề đang đặt ra hiện nay;

- Kinh nghiệm phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự ca một sđịa phương;

- Một s gii pháp chyếu phát triển văn hóa, xã hội, giữ vng an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn, đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM.

*NHÓM 3: NGHIỆP VỤ CƠ BẢN ĐỂ XÂY DNG NÔNG THÔN MỚI

TT

Chuyên đ

Nội dung bn

1

Chuyên đề 09: Quy trình trin khai thực hiện dự án phát trin cơ shạ tầng kinh tế - xã hội trong NTM

- Các quy định liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư xây dựng cơ bản;

- Qun lý nhà nước về kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã;

- Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, thi công, nghiệm thu... trong các dự án phát triển cơ shạ tầng kinh tế - xã hội trong Chương trình NTM;

- Phương pháp thi công, qun lý công trình theo hình thức cộng đồng tự trin khai;

- Hướng dẫn duy tu, bảo dưỡng và vận hành công trình sau đầu tư.

2

Chuyên đề 10: Đi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất nông thôn

- Vai trò, yêu cầu ca các tổ chức kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, hợp tác xã) và trang trại trong xây dựng NTM;

- Khái quát nội dung, trình tự các bước tiến hành xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã;

- Một số vn đề trọng tâm trong công tác quản lý, điu hành, phát triển thợp tác và hợp tác xã;

- Một số mô hình hợp tác hoạt động có hiệu quả ở nông thôn hiện nay;

- Xây dựng hợp đồng liên kết giữa mô hình hợp tác của nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học.

3

Chuyên đề 11: Phân tích, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch xây dựng NTM cấp xã có sự tham gia của người dân

- Sự cần thiết phải lập kế hoạch xây dựng NTM hàng năm của cp xã có sự tham gia của người dân;

- Thế nào là lập kế hoạch có sự tham gia của người dân;

- Quy trình lập kế hoạch xây dựng NTM cp xã hàng năm;

- Kỹ năng phân tích, đánh giá thực trạng có sự tham gia;

- Kỹ năng lập kế hoạch có s tham gia.

4

Chuyên đề 12: Theo dõi - đánh giá và chuẩn bị báo cáo về xây dựng NTM có sự tham gia của người dân

- Sự cần thiết phải theo dõi - đánh giá và vai trò tham gia của người dân;

- Khái niệm, nội dung của theo dõi - đánh giá;

- Quy trình thực hiện theo dõi - đánh giá dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất...;

- Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá thực hiện Chương trình NTM;

- Hệ thống các biểu mẫu thu thập thông tin, báo cáo kết quả xây dựng NTM trên địa bàn xã, huyện, tỉnh;

- Kỹ năng thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích, cập nhật thông tin, dữ liệu và viết báo cáo.

5

Chuyên đề 13: Quản lý tài chính và thực hiện các quy trình, thủ tục thanh quyết toán (đặc biệt đối với các công trình do người dân tự thực hiện)

- Huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM: Cơ chế huy động đối với mỗi loại nguồn vốn;

- Nội dung, quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán ngân sách và dự toán các dự án, công trình ở xã;

- Quá trình giám sát và kiểm tra thực hiện dự án, công trình, các nội dung ở xã. Thủ tục trình duyệt dự toán, thanh quyết toán công trình, dự án;

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cán bộ nghiệp vụ kế hoạch tài chính cấp xã trong công tác lập dự toán, phê duyệt, thực hiện và kiểm tra thực hiện các dự án, công trình, nội dung Chương trình NTM ở xã;

- Thủ tục, quy định và căn cứ đthuyết trình và bảo vệ dự toán ngân sách.

6

Chuyên đề 14: ng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, triển khai và quản lý Chương trình NTM

- Giới thiệu trang web “Đào tạo từ xa về xây dựng NTM”: Giao diện, bố cục, mục đích, cách đăng ký;

- Nội dung và phương pháp tự đào tạo thông qua trang website;

- Chế độ giám sát, đánh giá tiến trình học tập và kết quả học tập;

- Hệ thống các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai và quản lý Chương trình NTM;

- Phần mm báo cáo áp dụng thống nhất từ cơ sở đến Trung ương;

- Những nội dung cơ bản về Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

*NM 4: K NĂNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CNG ĐỒNG

TT

Chuyên đề

Nội dung cơ bn

1

Chuyên đề 15: Kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng NTM

- Vai trò quan trọng của tuyên truyền, vận động trong xây dựng NTM;

- Các hình thức tuyên truyền, vận động;

- Các nội dung tuyên truyn, vận động;

- Các knăng tuyên truyền, vận động;

- Tuyên truyền, vận động theo phương pháp ly nông dân hướng dẫn nông dân.

2

Chuyên đề 16: Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp; xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng

- Kỹ năng tchức và điều hành cuộc hp:

+ Các hình thức họp: Họp tuyên truyền, phổ biến thông tin; họp tho luận, ly ý kiến;

+ Công tác chuẩn bị cuộc họp;

+ Công tác tchức, điều hành cuộc họp.

- Kỹ năng xlý các mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng:

+ Các mâu thun thường xảy ra trong cộng đồng và kỹ năng gii quyết;

+ Sự đng thuận trong cộng đồng là gì và sức mạnh của sự đồng thuận;

+ Kỹ năng xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng.

3

Chuyên đề 17: Kỹ năng lp và tchức triển khai kế hoạch phát trin thôn theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng

- K năng phân tích, đánh giá nguồn lực cộng đồng theo phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực;

- K năng lp kế hoạch phát triển cộng đồng dựa vào nội lực và liên kết với các cơ hội từ bên ngoài;

- Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển cộng đồng và theo dõi - đánh giá quá trình thực hiện.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1863/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1863/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2017
Ngày hiệu lực21/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1863/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1863/KH-UBND 2017 nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1863/KH-UBND 2017 nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới Quảng Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1863/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành21/04/2017
        Ngày hiệu lực21/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 1863/KH-UBND 2017 nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1863/KH-UBND 2017 nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới Quảng Nam

            • 21/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực