Văn bản khác 187/KH-UBND

Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Kế hoạch 187/KH-UBND 2017 Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2021”, TỈNH THANH HÓA.

Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”;

Căn cứ Công văn số 808/UBDT-TT ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Dân tộc về việc xây dựng nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phbiến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”; góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, chủ trương, đường lối của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiến hành có hệ thống, thiết thực, hiệu quả, nâng cao nhận thức cho đồng bào, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; nâng cao trách nhiệm, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ pháp luật của đồng bào các dân tộc; chú trọng nắm bắt dư luận xã hội và định hướng tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, dễ hiểu, dễ thực hiện những nội dung cơ bản về các Luật, văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống các chính sách dân tộc để đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tng bước nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch phải bám sát các nội dung yêu cầu tại các văn bản sau: Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc; Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020; Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiu số và miền núi bo đảm tính khả thi, kế thừa, phát triển, có trọng tâm, trọng đim; ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của từng dân tộc. Kết hợp, lồng ghép có hiệu quả vi các chương trình công tác dân tộc, chính sách dân tộc có liên quan trong triển khai thực hiện Đề án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội;

- Lồng ghép xây dựng các dự án, đề án, chính sách, kế hoạch và tổ chức thực hiện tt nhằm đạt các mục tiêu của Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Chính phủ để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc và cả tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN

1. Đối tượng

- Đồng bào các dân tộc sinh sống, cư trú ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

- Đội ngũ cán bộ trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc ttỉnh đến cơ sở.

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ phbiến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa.

2. Phạm vi, thời gian thực hiện

- Phạm vi: Triển khai thực hiện trên địa bàn 11 huyện miền núi và 07 huyện, thị xã giáp ranh có xã, phường miền núi, bao gồm các huyện, thị: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, Yên Định, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Triệu Sơn, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, thị xã Bỉm Sơn.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2021.

3. Hình thức thực hiện.

Các hoạt động tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng có tính đặc thù về lĩnh vực công tác dân tộc, các chính sách dân tộc.

Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Các ấn phẩm báo, tạp chí cấp không cho đồng bào dân tộc thiu số; tờ rơi, tờ gấp, sổ tay tuyên truyền; Đài Phát thanh - Truyền hình của tnh và các địa phương; hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn; trên Trang Thông tin điện tử của Ban Dân tộc.

Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội ở các địa phương vùng dân tộc thiu s và miền núi.

Thông qua các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, họp đơn vị, hội nghị, hội thảo, tập hun, sinh hoạt câu lạc bộ.

Xây dựng các cụm panô, áp phích, băng zôn khẩu hiệu ở các khu vực trung tâm, khu vực đông dân cư vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tuyên truyền bng hình thức sân khấu hóa, tổ chức các sự kiện,...

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật

- Phổ biến nội dung Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chú trọng các nội dung phù hợp với tình hình thực tế từng khu vực.

- Tập trung phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: Quốc phòng an ninh, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tquốc; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán người và bạo lực gia đình; an toàn thực phm; an toàn giao thông; về cải cách hành chính; về hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

2. Nội dung tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc

- Tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; chú trọng nâng cao nhận thức về chính sách dân tộc, tạo niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định chính trị vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tuyên truyền sâu rộng các chính sách dân tộc; chú trọng tuyên truyền Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135; các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách về giáo dục, y tế, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu; hướng dẫn đồng bào áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tuyên truyền việc bảo tn, phát huy giá trị truyn thống tt đẹp, di sn văn hóa vật thể, phi vật thcác dân tộc thiu số (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội của các dân tộc thiu s, m thực...), gn với phát triển du lịch; vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tuyên truyền, thông tin đối ngoại sâu rộng về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhất quán và đúng đn của Đảng, Nhà nước ta; vận động thu hút các nguồn lực phát triển của các tổ chức quốc tế vào vùng dân tộc thiểu số và min núi;

- Tuyên truyn, vận động đng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước ta; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới; đấu tranh chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, truyền đạo trái pháp luật. Tăng cường nắm bt tình hình an ninh tư tưởng, phản ánh nguyện vọng của đồng bào vùng dân tộc thiu số và miền núi.

IV. NHIỆM VỤ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Các nội dung do Ban Dân tộc chủ trì thực hiện

1.1. Nhiệm vụ:

- Tổ chức bi dưỡng, tập hun cho cán bộ, công chức cơ quan công tác dân tộc và đội ngũ báo cáo viên cấp huyện trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiu số và miền núi (11 huyện miền núi và 07 huyện, thị xã giáp ranh có xã, phường miền núi).

- Thực hiện công tác ph biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động về chính sách dân tộc cho đồng bào 16 xã biên giới của tnh, thông qua các hội nghị tuyên truyền trực tiếp, nói chuyện chuyên đề về pháp luật, chính sách dân tộc. Chủ trì triển khai các nhiệm vụ đặc thù về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện chính sách dân tộc ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Biên soạn tài liệu ph biến pháp luật và tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, cung cấp cho các huyện miền núi và các huyện có xã miền núi giáp gianh (11 huyện miền núi và 07 huyện, thị xã giáp ranh có xã, phường miền núi).

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc trên các báo như: Báo Thanh Hóa, Báo Dân tộc và Phát triển; Báo Văn hóa và Đời sống; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đảm bảo phù hợp và hiệu quả, nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, loại trừ, tiến tới xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng tải thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các văn bản luật có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Xây dựng chuyên mục đặc thù "Đi thoại trực tuyến vcông tác dân tộc” trên Trang Thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh.

- Tổ chức hội nghị đin hình tiên tiến về một số lĩnh vực; tôn vinh và nêu gương các đin hình tiêu biểu; các báo cáo điển hình gương người tốt, việc tốt trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

1.2. Thời gian thực hiện: Hàng năm

1.3. Đơn vị phối hợp: Các s, ngành và UBND các huyện có liên quan.

2. Các nội dung do UBND các huyện miền núi và huyện có xã miền núi chủ trì thực hiện:

1.1. Nhiệm vụ:

- Tổ chức bi dưng, tập hun cho đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiu svà miền núi.

- Thực hiện công tác ph biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động về chính sách dân tộc cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt kkhăn, vùng sâu, vùng xa, biên gii, thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề về pháp luật, chính sách dân tộc.

- Lựa chọn xây dựng mô hình điểm ở các xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên gii; địa bàn xung yếu và nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số cư trú (mỗi huyện lựa chọn t 2 - 4 mô hình xã và 5 - 6 mô hình thôn). Khảo sát, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mô hình thí điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyn, vận động đồng bào thực hiện chính sách dân tộc ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tng kết việc thực hiện mô hình thí điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm, làm cơ sở đtriển khai nhân rộng.

- Xây dựng chuyên mục phbiến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thng, loại trừ, tiến tới xóa bỏ các tập tục lạc hậu.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng tải thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các văn bản luật có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên Trang Thông tin điện tử của UBND huyện.

- Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; thực hiện thông qua sinh hoạt cộng đồng tại các nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, tham quan học tập hình, triển lãm, pa nô, áp phích, tranh cổ động, băng zôn, khẩu hiệu, thông tin tại trung tâm thôn, bản và trụ sở UBND xã.

- Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến về một slĩnh vực; tôn vinh và nêu gương các đin hình tiêu biu; các báo cáo đin hình gương người tt, việc tốt trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.

1.2. Thời gian thực hiện: Hàng năm

1.3. Đơn vị phối hợp: Ban Dân tộc, Sở Tư pháp, các sở, ngành và UBND các xã có liên quan.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn hỗ trợ, huy động hợp pháp khác (nếu có).

- Việc lập và thẩm định dự toán kinh phí chi tiết cho cả giai đoạn 2018 - 2021 (chi tiết cho từng năm) được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước trên cơ sở các nội dung nhiệm vụ ca Kế hoạch.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện miền núi và các huyện, thị xã giáp ranh có xã, phường miền núi triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiu svà miền núi giai đoạn 2017 - 2021” tnh Thanh Hóa theo chức năng, thẩm quyền;

- Xây dựng dự toán kinh phí chi tiết các nội dung theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, gửi Sở tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định;

- Thực hiện kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo Ủy ban Dân tộc và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính

Chủ trì thẩm định dự toán kinh phí của các đơn vị, căn cứ quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

3. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc hướng dẫn, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến vùng dân tộc thiu svà miền núi.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tnh và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc trong việc xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tnh; Đài Truyn thanh - Truyền hình 11 huyện miền núi và 07 huyện, thị xã giáp ranh có xã, phường miền núi và các cơ quan Báo chí của tỉnh

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, xã xây dựng các nội dung, đưa tin công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

6. Các Sở, ban ngành có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành mình phối hợp với Ban Dân tộc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành; tổ chức lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan của sở, ngành đang triển khai thực hiện.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh y, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phối hợp với Ban Dân tộc chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

8. Ủy ban nhân dân các huyện

- Giao Phòng Dân tộc (hoặc) cơ quan phụ trách công tác dân tộc của huyện phối hợp với các đơn vị, phòng, ban có liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả;

- Xây dựng dự toán kinh phí báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng quy định; tổ chức lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan ở địa phương đang triển khai thực hiện đtổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch;

- Thực hiện kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy ban dân tộc theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Dân tộc (Cơ quan Thường trực) đtổng hợp, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc (đ B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp t
nh;
- Đài PT-TH t
nh; Báo Thanh Hóa;
- Báo Văn hóa và Đ
i sng;
- UBND các huyện miền núi và các huyện có xã, phường miền núi;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 187/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu187/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 187/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 187/KH-UBND 2017 Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 187/KH-UBND 2017 Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu187/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 187/KH-UBND 2017 Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 187/KH-UBND 2017 Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật Thanh Hóa

           • 19/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực