Văn bản khác 187/KH-UBND

Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2018 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 187/KH-UBND 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/KH-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sơn La phiên bản 1.0; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2017; Công văn số 3405/BTTTT-THH ngày 08/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. ng dng CNTT trong nội bcơ quan nhà nước

- 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy).

- Phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng cường việc kết nối, chia sẻ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

- Triển khai và sử dụng hiệu quả Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã; Hệ thống truyền hình trực tuyến phiên tòa; Hệ thống camera giám sát an ninh tỉnh Sơn La, Hệ thống an ninh mạng.

- Tiếp tục triển khai, ứng dụng hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ để trao đổi văn bản điện tử trên mạng trong các cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo an toàn thông tin.

- Đẩy mạnh sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, mở rộng cung cấp hộp thư điện tử cho các cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để sử dụng trao đổi công việc hiệu quả; tích hợp chữ ký số với hệ thống thư điện tử công vụ.

2. ng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Cổng thông tin điện tử tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐCP

- Tiếp tục xây dựng, cung cấp, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 133 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 17 thủ tục hành chính cấp huyện, 02 thủ tục hành chính cấp xã (có thể điền và gửi trực tuyến các mu đơn, h sơ) phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Liên thông phần mềm Một cửa điện tử tỉnh Sơn La từ tỉnh đến các huyện, thành phố. Triển khai mô hình bộ phận hiện đại tiếp nhận và trả kết quả liên thông tại UBND 33 xã, phường, thị trn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Đảm bảo an toàn thông tin

- Triển khai xây dựng mạng chuyên dùng của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

- 100% các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước được cấp và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong giao dịch điện tử.

- Xây dựng Hệ thống phòng, chống mã độc đáp ứng yêu cầu quản trị tập trung (theo Chỉ thị s 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ) để bảo đảm 100% các máy tính trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện được cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. ng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước

- Cập nhật khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Sơn La (nâng cấp lên phiên bản 2.0) theo đúng phát triển CNTT của tỉnh.

- Mở rộng phần mềm thư điện tử đảm bảo hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Sơn La hoạt động thông suốt, cấp tài khoản tới cấp ủy, chính quyền cấp xã; Bổ sung hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đảm bảo lưu trữ và hoạt động của Hệ thống thư điện tử công vụ trong toàn tỉnh.

- Nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đáp ứng các tính năng, tiêu chuẩn của Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai hiệu quả hệ thống trong toàn bộ các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

- Xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng các ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu tại mỗi cơ quan, cụ thể: ng dụng quản lý, khai thác số liệu chuyên ngành thông tin; ứng dụng quản lý, đăng ký chứng thư số trực tuyến; ứng dụng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; đánh giá về cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

- Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu trữ tài liệu và lưu trữ lịch sử tỉnh.

- Vận hành hiệu quả Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến 100% UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, hệ thống Truyền hình trực tuyến các phiên tòa, hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống an ninh mạng.

2. ng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: - Tiếp tục duy trì Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo mô hình Chính quyền điện tử, với các chức năng cung cấp các dịch vụ công đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Duy trì Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 8/8/2017 của UBND tỉnh và định hướng của Chính phủ.

- Triển khai Kế hoạch thương mại điện tử tỉnh Sơn La (theo Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016 - 2020).

- Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo Quyết định 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; tiếp tục triển khai có hiệu quả trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, từng bước mở rộng đến cấp xã thực hiện kết ni và liên thông phn mềm Một cửa điện tử tỉnh Sơn La từ tỉnh đến các huyện, thành phố và cấp xã.

- Tiếp tục triển khai mô hình bộ phận hiện đại tiếp nhận và trả kết quả liên thông tại UBND 33 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Đề án thí điểm mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại tại UBND các phường, thị trấn và một số xã trên địa bàn tỉnh Sơn La).

3. Xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành

Phối hợp triển khai xây dựng CSDL quốc gia đất đai, CSDL quốc gia về dân cư, CSDL quốc gia về hộ tịch, CSDL quốc gia về an sinh xã hội, CSDL về công tác dân tộc theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông tin mạng

- Bước đầu triển khai xây dựng nền tảng dịch vụ tích hp và chia sẻ dùng chung LGSP tỉnh Sơn La, thí điểm tích hợp chia sẻ dữ liệu người dùng giữa các ứng dụng Một cửa điện tử và Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh.

- Xây dựng đề án tổng thể về kiến trúc thành phthông minh tỉnh Sơn La.

- Triển khai xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

- Triển khai sử dụng chữ ký số và chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức; tích hợp chữ ký số trên hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung.

- Triển khai giải pháp phòng, chống mã độc đáp ứng yêu cầu quản trị tập trung và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới đbảo vệ cho 100% máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan tại các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố.

5. Đào tạo ứng dụng CNTT

- Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng; tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ chuyên trách, kiêm nhiệm công nghệ thông tin.

- Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

III. GIẢI PHÁP

- Xây dựng các chính sách thu hút, phối hợp với doanh nghiệp trong công tác triển khai các ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước. Phát triển các hình thức thuê, khoán trong triển khai ứng dụng CNTT; Triển khai thực hiện tt các quy định về an toàn, an ninh thông tin.

- Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, nguồn kinh phí đảm bảo cho việc ứng dụng và phát triển CNTT. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao ứng dụng CNTT.

- Áp dụng Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh triển khai các ứng dụng CNTT bảo đảm sự kết nối, liên thông, chia sẻ, sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin.

- Gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc ứng dụng và phát triển CNTT; xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của cơ quan, đơn vị.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác bảo đảm cho việc triển khai, thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

2. Danh mục nhiệm vụ, dự án: Theo Phụ lục kèm theo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án về CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị của tỉnh tránh chồng chéo, lãng phí.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp các kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của các sở, ngành, các huyện, thành phố; kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch của các sở, ngành, huyện, thành phố, báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác xây dựng, thẩm định, triển khai các dự án về công nghệ thông tin; nâng cấp, hoàn thiện, triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, triển khai mạng chuyên dùng trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì thẩm định trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, cân đối phân bổ nguồn kinh phí đầu tư phát triển cho Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 cho các s, ngành, huyện, thành phố. Chủ trì trong việc huy đng kinh phí từ các nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn đầu tư khác cho các dự án CNTT phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước.

3. Sở Tài chính

Chủ trì thẩm định trình thẩm quyền phê duyệt, cân đối phân bổ nguồn kinh phí của tỉnh cho Kế hoạch ứng dụng CNTT 2019, thẩm định dự toán kinh phí đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch. Hướng dẫn thực hiện các quy định cấp phát, thanh quyết toán và quản lý tài chính trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình cấp phát, quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định.

4. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức quản lý, chuyên trách về CNTT trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức chuyên trách về CNTT trong các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

5. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh năm 2019 và thực tế nhu cầu của cơ quan, đơn vị, xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 tại cơ quan, đơn vị, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

- Phân công lãnh đạo phụ trách CNTT tại cơ quan, đơn vị để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng CNTT,

Định kỳ hàng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý), các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia về ƯDCNTT (b/c);
- Bộ Th
ông tin và Truyền thông (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/
c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- V
ăn phòng Tnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng T
TĐT tnh Sơn La;
- Lưu:
VT, KGVX. NQ, 15 bản,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Văn Thủy

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2019

TT

Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì triển khai

Dự án chuyn tiếp hay dự án mới

Mục tiêu đầu tư

Quy mô nội dung đầu tư

Phạm vi đầu tư

Thời gian trin khai

Nội dung triển khai năm 2019

Nguồn vốn

Kinh phí đầu tư năm 2019

Ghi chú

I

ng dụng CNTT trong nội bộ các quan nhà nước

1

Cập nhật, duy trì kiến trúc Chính quyền điện t tnh Sơn La

Sở Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ thường xuyên

 

Cập nht, duy trì kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sơn La phù hợp yêu cầu thực tế

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2019

Cập nht, duy trì kiến trúc

Ngân sách tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

2

Mở rộng hệ thống Thư điện tử tnh Sơn La

Sở Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ chuyển tiếp

Đẩy mạnh Ứng dụng CNTT trong nội b các CQNN

Nâng cao chất lưng, hiệu qusử dụng thư điện tcông vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2019-2020

Mở rộng tính năng phần mềm, bổ sung thiết bị lưu trữ, triển khai cấp tài khoản tới cấp xã

Ngân sách tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

3

Triển khai có hiệu quả hệ thống Quản lý văn bản và điều hành

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã phường, thị trấn.

Nhiệm vụ thường xuyên

 

 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã phường, thị trấn.

2019

Tiếp tục triển khai có hiệu quả hệ thống phần mềm

Ngân sách tnh

 

 

4

Xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện các ứng dụng CNTT chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

- ng dụng qun lý, khai thác số liệu chuyên ngành thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ chuyển tiếp

 

Mrộng, nâng cấp phần mềm quản lý, khai thác số liệu chuyên ngành thông tin tới cp s, ngành UBND các huyện, thành phố có thtruy cập đtự cập nhật số liệu lên hệ thng

SThông tin và Truyền thông

2019

 

Ngân sách tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

4.2

- ng dụng quản lý, đăng ký chứng thư strực tuyến

SThông tin và Truyền thông

Nhiệm vmới

 

Triển khai đăng ký strực tuyến đi với các thuê bao có nhu cầu sử dụng

Tỉnh Sơn La

2019

Xây dựng ứng dụng đăng ký chứng thư số trực tuyến

Ngân sách tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

5

Thuê Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tnh đến huyện,

Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện thành phố

Nhiệm vụ chuyển tiếp

 

Xây dựng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã

VPUBND tnh, UBND các huyện thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn

2018-2022

 

Ngân sách tỉnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 7/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thuê các dịch vụ công nghệ thông tin

6

Thuê hệ thng truyền hình trực tuyến phiên tòa

Tòa án nhân dân tỉnh

Nhiệm vụ chuyển tiếp

 

Xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến phiên tòa tại tòa án tnh và tòa án các huyện, thành phố

Tòa án tnh và tòa án các huyện, thành phố

2018-2020

 

Ngân sách tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 7/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thuê các dịch vụ công nghệ thông tin

7

Thuê hệ thống camera giám sát an ninh

Công an tỉnh

Nhiệm vụ chuyển tiếp

 

Lắp đặt camera giám sát an ninh tại 120 điểm trên địa bàn các huyện, thành phố

Các huyện, thành phố

2018-2021

 

Ngân sách tỉnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 7/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thuê các dịch vụ công nghệ thông tin

8

Thuê hệ thống An ninh mạng tnh Sơn La

Sở Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ chuyển tiếp

 

Triển khai hệ thống an ninh mạng để quản lý, giám sát tập trung toàn bộ hệ thống mạng dùng chung, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành,... tại Trung tâm tích hợp cơ sở dữ liệu tnh

 

2018-2021

 

 

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống an ninh mạng

II

ng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

9

Thuê duy trì Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện thành phố

Nhiệm vụ thường xuyên

Đẩy mạnh ứng dng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2019

Duy trì hoạt động

Nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh

550

Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 7/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thuê các dịch vụ công nghệ thông tin

10

Tiếp tục Cung cấp, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 133 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 17 thủ tục hành chính cấp huyện, 2 thủ tục hành chính cấp xã

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan

 

 

Theo Kế hoạch số 138/KH-UBND

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2018-2020

Theo Kế hoạch số 138/KH- UBND

Nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

Kế hoạch s138/KH-UBND ngày 8/8/2017 của UBND tnh

11

Triển khai Kế hoạch thương mại điện tử tnh Sơn La

Sở Công thương

Nhiệm vụ thường xuyên

 

 

Các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2019

 

Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương Doanh nghiệp

 

Quyết định s 2021/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tnh Sơn La giai đoạn 2016- 2020

12

Nâng cấp phần mm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo Quyết định 1697/QĐ- BTTTT ngày 23/10/2018, Liên thông phần mềm một cửa tại Trung tâm hành chính công tnh với Trung tâm hành chính công các huyện, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ mới

 

Nâng cấp phần mềm thực hiện liên thông

Trung tâm hành chính công tỉnh với Trung tâm hành chính công các huyện, thành phố

2019-2020

Nâng cấp phần mềm thực hiện liên thông

Ngân sách tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

13

Triển khai thí điểm ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa của 33 phường, thị trấn, xã

Sở Nội vụ

Nhiệm vụ mới

 

Mở rộng việc ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa tới cấp xã.

UBND các xã, phường thị trấn liên quan.

2019

Đầu tư phần mềm, trang thiết bị tại cơ sở

Ngân sách tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Sơn La

III

Xây dựng các CSDL chuyên ngành

14

Phối hợp triển khai xây dựng CSDL quốc gia đt đai, CSDL quc gia về dân cư, CSDL quốc gia về hộ tịch, CSDL quốc gia về an sinh xã hội, cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc theo hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương

Sở Tài nguyên và môi trường, Công an tnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động thương binh và xã hội, Ban dân tộc

Nhiệm vụ chuyển tiếp

Xây dựng các CSDL quốc gia để thiết lập hệ thống thông tin thông suất trên địa bàn tỉnh, kết nối chia sẻ, cung cấp thông tin

CSDL quốc gia đất đai, CSDL quốc gia về dân cư, CSDL quốc gia về hộ tịch, CSDL quốc gia về an sinh xã hội, cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc

Tnh Sơn La

2018-2020

Đầu tư cơ sở vật chất và phần mềm

Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

Thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương

IV

Phát triển hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông tin mạng

15

Xây dựng nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung LGSP tnh Sơn La

Sở Thông tin và Truyền thông

nhiệm vụ mới

 

Chia sẻ dữ liệu người dùng giữa các ứng dụng dùng chung của tnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2019-2022

Thí điểm tích hợp chia sẻ dữ liệu người dùng giữa các ứng dụng Một cửa điện tử và Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh

Ngân sách tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

16

Xây dựng đề án tổng thể kiến trúc thành phố thông minh tnh Sơn La

Sở Thông tin và Truyền thông

nhiệm vụ mới

 

Xây dựng kiến trúc thành ph thông minh tnh Sơn La

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2019

Xây dựng đề án tổng thvề kiến trúc thành ph thông minh tnh Sơn La

Ngân sách tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

17

Xây dựng mạng truyền sliệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước tnh Sơn La.

Sở Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ mới

 

Đầu tư thiết bị lắp đặt tại Trung tâm dữ liệu tnh, các sở, ngành, UBND các huyện thành phố để kết nối thiết lập mạng số liệu chuyên dùng

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2018-2019

Đầu tư thiết bị lắp đặt tại Trung tâm dữ liệu tnh, các sở, ngành, UBND các huyện thành phố

Ngân sách tỉnh

8.200

Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng mạng số liệu chuyên dùng tỉnh Sơn La

18

Nâng cấp, bảo trì hệ thống mạng nội bộ các cơ quan, đơn vị

VP UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện thành phố

Nhiệm vụ thường xuyên

 

Nâng cấp, bảo trì hệ thng mạng nội bộ các cơ quan, đơn vị

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2019

Nâng cấp, bảo trì hệ thống mạng nội bộ các cơ quan, đơn vị

Ngân sách tỉnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

19

Triển khai sử dụng chữ ký s và chứng thư scho cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ thường xuyên

Triển khai sử dụng chữ ký số và chứng thư số

Triển khai sử dụng chữ ký svà chứng thư scho cán bộ, công chức, viên chức để tích hợp và sử dụng hệ thống thư điện tử, gửi nhận văn bản

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã phường, thị trấn.

2018-2020

Triển khai sử dụng chữ ký số và chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức

Nguồn vốn sự nghiệp của tnh

500

 

20

Triển khai giải pháp phòng, chống mã độc

Sở Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ mới

Triển khai cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền

Triển khai cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyn

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã phường, thị trấn.

2018-2020

 

Nguồn vn sự nghiệp của tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

V

Đào tạo ứng dụng CNTT

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Diễn tập ứng phó sự cố đảm bo an toàn thông tin mạng./.

Sở Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ thường xuyên

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT của tỉnh

Nâng cao chất lượng chuyên môn ca cán bộ làm về CNTT

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2019

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách CNTT

Ngân sách tỉnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 187/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu187/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2018
Ngày hiệu lực05/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 187/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 187/KH-UBND 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 187/KH-UBND 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu187/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành05/11/2018
        Ngày hiệu lực05/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 187/KH-UBND 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 187/KH-UBND 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sơn La

         • 05/11/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/11/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực