Văn bản khác 187/KH-UBND

Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 -2022” do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 187/KH-UBND 2019 Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở thành phố Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2019 - 2022”

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” (sau đây gọi là Đề án), căn cứ hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2209/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 về việc thực hiện trong năm 2019 Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của người dân, của xã hội và của Nhà nước.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; vai trò quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên; huy động các nguồn lực xã hội; xây dựng đội ngũ hòa giải viên đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn mới.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả việc chỉ đạo làm điểm theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

2. Yêu cầu:

- Xác định nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể của các đơn vị, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo đúng tiến độ, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở.

- Các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nội dung, có tính khả thi và phù hợp với đối tượng của Đề án.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Đề án với hình thức phù hợp; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã; các cơ quan báo chí và đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ tháng 7/2019 đến năm 2022).

2. Xây dựng đội ngũ tập huấn viên có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở:

2.1. Xây dựng, kiện toàn đội ngũ tập huấn viên cấp thành phố (từ 03 - 05 người), cấp huyện (từ 04 - 08 người)/huyện từ nguồn cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; cán bộ, công chức thuộc tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; báo cáo viên pháp luật và các cá nhân khác đáp ứng tiêu chuẩn làm hòa giải viên ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

- Thời gian thực hiện: Xây dựng trong tháng 9/2019 và thường xuyên kiện toàn trong các năm tiếp theo.

2.2. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên cấp thành phố, cấp huyện về phương pháp, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn từ 2019 - 2022.

3. Thực hiện chỉ đạo điểm:

3.1. Nội dung:

a) Sở Tư pháp phối hợp với 03 quận, huyện: Đồ Sơn, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo lựa chọn mỗi quận, huyện 01 đơn vị hành chính cấp xã để đề xuất Bộ Tư pháp thực hiện chỉ đạo điểm.

b) Sở Tư pháp phối hợp với 05 quận, huyện: Lê Chân, Dương Kinh, Kiến An, Cát Hải, Tiên Lãng lựa chọn mỗi quận, huyện 01 đơn vị hành chính cấp xã để thành phố thực hiện chỉ đạo điểm.

(Ưu tiên tập trung lựa chọn xã, phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc địa bàn có nhiều vướng mắc trong triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở).

c) Các hoạt động chỉ đạo điểm gồm:

- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ (tổ chức các lớp tập huấn, cấp phát tài liệu; tổ chức các diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm...) cho hòa giải viên của đơn vị cấp xã thực hiện chỉ đạo điểm; hỗ trợ nguồn lực thực hiện hòa giải các vụ việc phức tạp, tranh chấp giá trị tài sản lớn, tranh chấp đất đai và các trường hợp vi phạm pháp luật nhưng được miễn trách nhiệm hình sự do người bị hại tự nguyện hòa giải theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên.

- Định kỳ hàng năm thực hiện đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo điểm; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ hòa giải, hòa giải viên, cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở.

3.2. Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Lê Chân, Dương Kinh, Đồ Sơn, Kiến An, Cát Hải, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Tòa án nhân dân thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Công an thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện: Lê Chân, Dương Kinh, Đồ Sơn, Kiến An, Cát Hải, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và các đơn vị liên quan.

3.3. Thời gian thực hiện: Giai đoạn từ 2019 - 2022.

4. Xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở

4.1. Trên cơ sở rà soát, đánh giá, triển khai các biện pháp nhằm bổ sung, thay thế hòa giải viên đối với những tổ hòa giải còn thiếu hòa giải viên hoặc có hòa giải viên hoạt động hiệu quả chưa cao; bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn từ 2019 - 2022.

4.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Tòa án nhân dân thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn từ 2019 - 2022.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

5.1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 và các năm tiếp theo.

5.2. Đăng tải Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

5.3. Số hóa và đăng tải các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, các ấn phẩm khác về hòa giải ở cơ sở trên cơ sở dữ liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật, trên mạng xã hội facebook, youtube, trang fanpage và các mạng xã hội khác..., các phương tiện phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí tại địa phương; các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 và các năm tiếp theo.

5.4. Tiếp nhận, xử lý thông tin hai chiều, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở, nhất là hòa giải các vụ việc khó, phức tạp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã; các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 và các năm tiếp theo.

6. Các nhiệm vụ khác

6.1. Tổ chức hội nghị (diễn đàn) giao lưu, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, trao đổi, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6.2. Huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Nội dung:

+ Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác hòa giải ở cơ sở theo tinh thần nâng cao trách nhiệm xã hội của tổ chức, doanh nghiệp.

+ Khuyến khích Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, các trung tâm tư vấn pháp luật, tổ chức hành nghề luật sư... hỗ trợ tài liệu, tư vấn, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở; vận động và tạo điều kiện cho thành viên của tổ chức mình tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã; Hội Luật gia thành phố; Đoàn Luật sư thành phố; các Trung tâm tư vấn pháp luật, tổ chức hành nghề luật sư; các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn từ 2019 - 2022 và các năm tiếp theo.

6.3. Kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Đề án; tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các tổ chức thành viên cùng cấp; các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: + Kiểm tra: Hàng năm;

+ Tổng kết: Năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Đề án.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn thành phố (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng ...) triển khai tuyên truyền sâu, rộng về Đề án, các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở và tình hình, kết quả hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong cộng đồng dân cư.

3. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch; bố trí ngân sách hàng năm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành viên: Phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên ở địa phương phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án; tăng cường các hoạt động truyền thông về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; vận động, thuyết phục thành viên, hội viên và nhân dân giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thông qua hòa giải ở cơ sở.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức đào tạo đội ngũ tập huấn viên để thực hiện bồi dưỡng cho hòa giải viên ở cơ sở; hướng dẫn, chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Hội Luật gia cấp huyện phối hợp với Phòng Tư pháp hỗ trợ thực hiện bồi dưỡng cho hòa giải viên ở cơ sở, cung cấp tài liệu, tổ chức xây dựng mô hình huy động luật gia, luật sư, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án, kiểm sát viên hỗ trợ nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở.

6. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

- Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo kết quả thực hiện Đề án (lồng ghép trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo công tác tư pháp), gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố: Năm 2019 báo cáo kết quả vào cuối năm (trước ngày 20/11/2019); từ năm 2020 đến năm 2022 báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/5/2019) và cả năm (trước ngày 20/11/2019).

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
-TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- UBMTTQVN TP;
- TAND, VKSND thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
-
UBND các quận, huyện;
- Các Hội: Luật gia TP, LHPN TP;
- Đoàn Luật sư TP;
- Đài PT-THHP, Báo HP, Báo ANHP, Cổng TTĐT TP;
- CVP, PCVP T.H.Kiên;
- Phòng: KSTTHC, KTGS&TĐKT;
- CV: TP;
- Lưu: VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 187/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu187/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực11/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 187/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 187/KH-UBND 2019 Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở thành phố Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 187/KH-UBND 2019 Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở thành phố Hải Phòng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu187/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành11/07/2019
        Ngày hiệu lực11/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 187/KH-UBND 2019 Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở thành phố Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 187/KH-UBND 2019 Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở thành phố Hải Phòng

           • 11/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực