Văn bản khác 187/KH-UBND

Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2016 thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Nội dung toàn văn Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2016 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Thừa Thiên Huế 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2017

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tnh Thừa Thiên Huế theo quy định ca Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (gọi tt là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác thi hành pháp luật vxử lý vi phạm hành chính;

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương cũng như đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

c) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực thi nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

b) Tiếp tục quán triệt, phổ biến các nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân;

c) Trong quá trình thực hiện, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tchức có liên quan theo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật vxử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 24/09/2015 của y ban nhân cấp tỉnh; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mc đbảo đảm trin khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác quản lý thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2017 trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

a) Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

b) Thời gian thực hiện: Trong tháng 01/2017.

2. Triển khai thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật; hướng dn, tập hun, bi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

b) Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

3. Tchức kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

a) Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

b) Trên cơ s theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, S Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cp thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra một hoặc một s lĩnh vực như: an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và môi trường.

c) Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm tchức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan kim tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

d) Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

4. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, hàng năm đối với công tác thi hành pháp luật vxử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Điều 25 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thường xuyên rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tin hoc chng chéo, mâu thun đ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan có thm quyền xử lý.

6. Xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính

a) Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

b) Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại mục II Kế hoạch này;

b) Nghiên cứu, biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để phổ biến đến người làm công tác xử lý vi phạm hành chính; đến các tầng lớp nhân dân;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ca Chính phủ;

d) Phi hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tchức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

e) Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị mình trong tháng 01/2017, gửi Sở Tư pháp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung tại mục II của Kế hoạch này;

c) Thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình theo quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

- Đối với báo cáo 6 tháng: gửi trước ngày 10/4/2017.

- Đối với báo cáo hàng năm: gửi trước ngày 10/10/2017.

- Báo cáo đột xuất (nếu có).

d) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh btrí kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và triển khai thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, th xã và thành phố Huế

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của địa phương mình trong tháng 01/2017, gửi Sở Tư pháp đ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Tổ chức kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quản lý;

c) Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung tại mục II của Kế hoạch này.

d) Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tới các tng lớp nhân dân trên địa bàn quản lý.

đ) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

e) Thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình theo quy định của Nghị định s81/2013/NĐ-CP gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ th như sau:

- Đối với báo cáo 6 tháng: gửi trước ngày 10/4/2017.

- Đối với báo cáo hàng năm: gửi trước ngày 10/10/2017.

- Báo cáo đột xuất (nếu có).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị; việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí của các cơ quan, tchức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã và thành ph Huế có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn các sở, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thị xã và thành ph Huế xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và báo cáo y ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này theo quy định,

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường vụ Tnh ủy; Đ b/c
- Thường trực HĐND t
nh; Đ b/c
- CT và các PCT UBND t
nh;
- Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh;
- S
Tư pháp;
- HĐND,
UBND các huyện, thị xã và TP Huế;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Các PCVP và CV; TH;
- Lưu VT, KNPL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 187/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu187/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2016
Ngày hiệu lực13/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 187/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2016 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Thừa Thiên Huế 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2016 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Thừa Thiên Huế 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu187/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành13/12/2016
        Ngày hiệu lực13/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2016 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Thừa Thiên Huế 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2016 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Thừa Thiên Huế 2017

           • 13/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực