Văn bản khác 1873/KH-UBND

Kế hoạch 1873/KH-UBND triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1873/KH-UBND 2019 hỗ trợ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1873/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI SỰ KINH DOANH TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2019

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg , ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Kế hoạch số 2722/KH-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa mục tiêu và nhiệm vụ tại Kế hoạch số 2722/KH-UBND , triển khai có hiệu quả, đồng bộ các hoạt động về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

2. Tiếp tục đy mạnh công tác truyền thông; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và cán bộ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp; vận hành hiệu quả Không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh và Công ty Cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp Đắk Lắk.

3. Phát triển, nâng cấp hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh lên cấp độ 2 (hệ sinh thái cơ bản) thông qua việc kết nối có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp; duy trì và phát triển bền vững các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh của tỉnh.

4. Năm 2019, hỗ trợ phát triển ít nhất 10 ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh.

5. Ngoài các hoạt động chung theo nhiệm vụ được phân công, các cơ quan đơn vị chủ động nghiên cứu lồng ghép công tác khởi nghiệp vào các hoạt động của đơn vị mình nhằm đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, tránh chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Thông tin tuyên truyền về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

1.1. Duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử “Khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh tỉnh Đk Lk”: Cải tiến, nâng cấp website, đảm bảo hiệu quả vận hành, đáp ứng nhu cầu truy cập và khai thác thông tin; kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin khởi nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; cập nhật thường xuyên hoạt động khi nghiệp sáng tạo toàn tỉnh, ý tưởng thành công của các tỉnh, thành phố khác, chia sẻ các thông tin, bài học kinh nghiệm và định hướng về khởi nghiệp...

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ, Liên minh hợp tác xã, Hội doanh nhân trẻ, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trường học và cơ quan báo đài đóng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hoàn thành nâng cấp giao diện website, kiện toàn Ban biên tập trong Quý I/2019; các nội dung còn lại thực hiện thường xuyên, tối thiểu 20 tin, bài/tháng.

1.2. Duy trì và phát triển mục “Khởi nghiệp” phát sóng lúc 19h45 phút vào thứ 4 hàng tuần trên kênh DRT (trong chương trình thời sự): chú trọng đến những mô hình khi nghiệp sáng tạo, tấm gương khởi nghiệp và các hoạt động về xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Đài phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

- Thời gian thực hiện: định kỳ thứ 4 hàng tuần.

1.3. Xây dựng Chuyên trang khởi nghiệp (báo giấy và báo mạng online)

- Cơ quan chủ trì: Báo Đắk Lắk và Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Thời gian thc hiện: thường xuyên, ít nhất 01 bài/tuần.

1.4. Đẩy mạnh triển khai công tác thông tin, tuyên truyền theo hệ thống ngành dọc, nhằm mục đích lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp thông tin về chính sách khởi nghiệp, gương điển hình khởi nghiệp, những ý tưởng thành công về khởi nghiệp... và truyền ti ý kiến liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh theo quy định.

- Cơ quan chtrì: Các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Liên minh hợp tác xã, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội doanh nghiệp tỉnh và các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh.

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tập trung khai thác những ưu điểm của mạng xã hội, trang Fanpage về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

1.5. Tổ chức hội nghị, hội thảo, các sự kiện khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh, cụ thể tổ chức một số chương trình lớn trong năm như sau:

a) Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2019, lựa chọn các dự án, sản phẩm tiêu biểu tham dự các sự kiện khởi nghiệp cấp quốc gia, tham dự hội chợ triển lãm, Techfest Việt Nam...

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 10/2019 (tổ chức trước thời điểm tổ chức Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia năm 2019).

b) Ngày Hội phụ nữ khởi nghiệp quy mô cấp tỉnh lần thứ II năm 2019, gắn với trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm truyền thống, thủ công mỹ nghệ, đặc sản của tỉnh...

- Cơ quan chủ trì: Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý 2/2019.

c) Ngày hội khởi nghiệp và trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên

- Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2019 (tổ chức trước thời điểm Ngày hội khởi nghiệp của tỉnh năm 2019).

d) Tổ chức buổi Talkshow, hội nghị, hội thảo giao lưu nói chuyện, truyền cảm hứng khởi nghiệp cho thanh niên, phụ nữ, nông dân; thành lập các nhóm/câu lạc bộ khởi nghiệp trong thanh niên, phụ nữ, nông dân...

- Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân.

- Thời gian thực hiện: Quý 2 - 3/2019

e) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các hoạt động khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên nhằm thúc đy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý 1 - Quý 3/2019 (thời gian tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp diễn ra trước tháng 10/2019 để tỉnh lựa chọn các ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu tham dự Ngày hội khởi nghiệp của tỉnh năm 2019).

g) Tổ chức hi thảo, diễn đàn về xây dựng Hệ sinh thái cấp huyện, truyền cảm hứng khởi nghiệp cho các tầng lớp nhân dân trên khắp địa bàn tỉnh, khuyến khích thành lập vườn ươm, các nhóm/câu lạc bộ khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Mỗi huyện nghiên cứu tổ chức ít nhất 01 hội thảo/năm (có thể liên kết tổ chức).

h) Tchức các buổi tọa đàm, giao lưu tại Không gian làm việc chung về Khởi nghiệp nhằm kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cho công tác khởi nghiệp của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Công ty Cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên, ít nhất 1 buổi/tháng với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng (mỗi tháng một chủ đề khác nhau). Hội Doanh nhân trẻ tnh, Công ty Cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp chđộng xây dựng chủ đề, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức có hiệu quả các buổi sinh hoạt theo chuyên đề.

i) Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện Pro hỗ trợ gói tư vấn cung cấp các hạng mục trang thiết bị để tổ chức sự kiện và thiết kế nhận diện thương hiệu cho các sự kiện liên quan đến khởi nghiệp của tỉnh với tổng giá trị gói hỗ trợ quy đổi tương đương 200 triệu đồng/năm (phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện).

2. Vận hành có hiệu quả Không gian làm việc chung về khởi nghiệp

a) Hoàn thành quy chế phối hợp tổ chức hoạt động Không gian chung về khởi nghiệp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2019

b) Đẩy mạnh khai thác có hiệu quả Không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Công ty Cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Nội dung cụ thể: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Công ty Cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp phối hp với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2019, trong đó lưu ý đến việc tổ chức nhân sự, điều hành, nguồn kinh phí hoạt động của Công ty, đảm bảo duy trì và vận hành có hiệu quả Không gian chung về khởi nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.

- Thời gian thực hiện: Trong Tháng 3/2019.

c) Các Sở, ngành, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động có liên quan đến khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, các hoạt động đào tạo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, tư vấn hỗ trợ... nghiên cứu, ưu tiên phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Công ty Cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp trong việc sử dụng mặt bằng tại không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh (tại tầng 2, tòa nhà Viettel Đắk Lắk, số 48 Lý Tự Trọng, thành phố Buôn Ma Thuột) nhằm phát huy tối đa công năng sử dụng của không gian này, đảm bảo hoạt động theo đúng định hướng và mục tiêu đề ra.

3. Nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp

3.1. Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo, hội nghị, hội thảo liên quan đến khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác khởi nghiệp, nâng cao năng lực các nhà đầu tư khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, xây dựng và phát triển mạng lưới cố vấn khởi nghiệp..:

Các Sở, ngành, đơn vị chủ động lồng ghép triển khai có hiệu quả một số nội dung đã được bố trí kinh phí trong năm 2019, cụ thể:

a) Tổ chức 02 - 03 khóa đào tạo tập huấn nâng cao kiến thức cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian dự kiến tổ chức Quý 2 - 3/2019.

b) Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (01 - 02 khóa); tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho học sinh lớp 12 tại một số trường PTTH trên địa bàn tỉnh (tổ chức tại 05 cụm trường THPT) và một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Đề án “Htrợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian tổ chức dự kiến: từ Tháng 3 - Tháng 8/2019.

c) Hội thảo khởi nghiệp với chủ đề “Tôi khởi nghiệp - Bạn cũng khởi nghiệp” cho đối tượng là cán bộ hội viên phụ nữ, doanh nghiệp nữ, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ.

- Cơ quan chủ trì: Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Thời gian tổ chức dự kiến: Quý 2/2019.

d) Tổ chức 04 khóa tập huấn với các chủ đề: kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho Giám đốc doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; xây dựng kế hoạch tài chính, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp; hướng dẫn xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và khóa đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ sáng lập viên các dự án khởi nghiệp...

- Cơ quan chtrì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian tổ chức dự kiến: Quý 2 - 3/2019.

e) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về pháp lý cho các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo về các thủ tục hành chính về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, các thủ tục về hóa đơn, chứng từ, chính sách thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp...

- Cơ quan chủ trì: Cục thuế tỉnh.

- Thời gian tchức dự kiến: Quý 2 - 3/2019.

3.2. Điều tra hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh để xây dựng cnh sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lk

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội doanh nhân trẻ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh...

- Thời gian tổ chức: Quý 1 - 2/2019.

3.3. Hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp kết nối đầu tư, ít nhất trong năm kết ni, hỗ trợ cho ít nhất 10 ý tưởng khởi nghiệp; phấn đấu mỗi doanh nghiệp đỡ đầu 01 dự án, ý tưởng.

- Cơ quan chủ trì: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Công ty Cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội doanh nhân trẻ, Liên minh Hợp tác xã tnh, Tỉnh đoàn, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị có liên quan.

3.4. Hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp được vay vn để kinh doanh, sản xuất.

- Cơ quan chủ trì: Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ, Quỹ khuyến công, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Quỹ khởi nghiệp của Hội liên hiệp thanh niên tỉnh...

- Nội dung hỗ trợ: Trong năm mỗi quỹ hỗ trợ ít nhất 02 cá nhân/doanh nghiệp khởi nghiệp được vay vốn theo phương án được duyệt thuộc phạm vi, điều kiện được vay vốn theo quy chế cho vay của các quỹ.

3.5. Tham mưu thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

- Cơ quan chtrì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh hợp tác xã, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Quỹ đầu tư và phát triển Đắk Lắk, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Công ty Cổ phần Vưn ươm doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

- Thời gian hoàn thành: Quý 3/2019.

4. Kết nối cộng đồng khởi nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch

a) Hỗ trợ tổ chức gian hàng chung để trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tại Lễ hội cà phê năm 2019 cũng như các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước cho các đề án khởi nghiệp đạt giải tại cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh hoặc các đề án khởi nghiệp tiềm năng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Công ty Cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội doanh nhân trẻ và các đơn vị có liên quan.

b) Tổ chức các hoạt động và tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam - TechFest Viet Nam năm 2019, TechFest vùng (nếu có), Chương trình Phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp..; Kết nối, đào tạo các thí sinh khởi nghiệp của tỉnh dự thi Shark Tank Việt Nam mùa 3.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Quỹ SVF, các câu lạc bộ/nhóm khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo thời gian của Ban Tổ chức các sự kiện.

c) Tổ chức tham quan học tập, hợp tác với hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh bạn để kết nối, trao đổi kinh nghiệm đồng thời giúp cộng đồng khởi nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm...

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Quý 2 - 3/2019.

- Cơ quan phối hợp: Công ty Cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp, Quỹ SVF, Hội doanh nhân tr, đơn vị có liên quan và câu lạc bộ/nhóm khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh...

d) Tổ chức một số chương trình kết nối giữa doanh nghiệp với học sinh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp trong tỉnh nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực, ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng.

- Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp.

- Cơ quan phi hp: Quỹ SVF, các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan.

III. KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí dự kiến triển khai thực hiện Kế hoạch là 2.613 triệu đồng (phụ biểu chi tiết kèm theo). Trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 1.328 triệu đồng (trong đó có 728 triệu lồng ghép từ nguồn kinh phí đã được cấp cho các cơ quan, đơn vị; phần còn lại đề nghị cân đối, bổ sung theo quy định).

- Kêu gọi xã hội hóa và các nguồn khác: 1.285 triệu đồng.

2. Các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này chủ động lng ghép trong phần kinh phí đã được bố trí trong năm 2019 của đơn vị. Trường hợp cần bổ sung dự toán, đề nghị xây dựng dự toán, kinh phí gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, gi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để bổ sung triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội dung và định mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Kế hoạch áp dụng theo quy định về quản lý tài chính hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý những nội dung vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện. Tổng hợp kinh phí, ngân sách nhà nước hỗ trợ từ các đơn vị, gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh bố trí theo quy định, đồng thời là đầu mối sử dụng kinh phí hỗ trợ của tỉnh cho các hoạt động trong Kế hoạch này.

2. Giao Sở Tài chính cân đối, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Quỹ Khi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (SVF) hoặc thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư (Điện thoại: 0262.3843.354) để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan nhằm nâng cao hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh nhà theo như bản thỏa thuận SVF đã ký kết với UBND tỉnh.

4. Định kỳ hằng quý (trước ngày 05 của tháng cuối quý) và hằng năm (trước ngày 05/12) các sở, ngành, UBND cấp huyện, Công ty Cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ và các đơn vị liên quan báo cáo việc triển khai thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh tỉnh theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Mu đề cương hướng dẫn báo cáo gửi các sở ngành, đơn vị liên quan cho thống nhất và đúng với quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2019. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, các
PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk;
- Hội doanh nhân trẻ, Hiệp hội DN;
- Liên minh HTX;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Các trường đại học, Cao đẳng trên
địa bàn tnh;
- UBND các hu
yện, TX, TP;
- Công t
y cổ phần vườn ươm DN;
- Quỹ Khởi nghiệp DN KHCNVN;
- Các phòng thuộc VPUBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH(ĐUC 70 b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH HỖ TRỢ CÔNG TÁC KHỞI NGHIỆP, KHỞI SỰ KINH DOANH NĂM 2019

(Kèm theo Kế hoạch số: 1873/KH-UBND ngày 08 tháng 3/2019 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung

Đơn vị ch trì

Đơn vị phối hợp

S lượng dự kiến

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí dự kiến
(ĐVT: triệu đng)

Ghi chú

Tổng cộng

Ngân sách tỉnh

XHH/ nguồn khác

Tổng

Đã bố trí

Chưa bố trí

I

Thông tin tuyên truyền về khi nghiệp, khi sự kinh doanh

 

 

1.130

605

255

350

525

 

1

Duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử “Khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Tnh đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ, Liên minh hợp tác xã, Hội doanh nhân trẻ, Cổng thông tin điện t tnh và các cơ quan báo đài đóng trên địa bàn tỉnh

ít nhất 20 tin bài/tháng

Thường xuyên

90

90

90

 

 

 

2

Phát triển mục “Khởi nghiệp” phát sóng lúc 19h45 phút thứ 4 hàng tuần trên kênh DRT

Đài Phát thanh truyền hình Đk Lắk

Các cá nhân, tổ chức, các sở ngành thuộc tnh và các đơn vị có liên quan đến công tác khởi nghiệp, đi mới sáng tạo tnh

1 chđề/tuần

Thứ 4 hàng tuần

 

 

 

 

 

 

3

Xây dựng Chuyên trang khi nghiệp (báo giấy và báo online)

Báo Đắk Lắk và Cổng thông tin điện tử tnh

Các cá nhân, tổ chức, các sở ngành thuộc tnh và các đơn vị có liên quan đến công tác khởi nghiệp, đi mới sáng tạo tnh

ít nhất 01 tin bài/tuần

Thường xuyên

 

 

 

 

 

 

4

Tchức các buổi tọa đàm, giao lưu tại Không gian làm việc chung về Khởi nghiệp

Hội doanh nhân trẻ

Các cá nhân, tổ chức, các sở ngành thuộc tnh và các đơn vị có liên quan đến công tác khởi nghiệp, đi mới sáng tạo tnh

ít nhất 12 buổi sinh hoạt/năm

Hàng tháng

25

 

 

 

25

Bình quân một tháng sinh hoạt ít nhất 01 bui/chủ đề

5

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện khi nghiệp và khi sự kinh doanh

SKế hoạch và Đu tư, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội nông dân, Công ty vườn ươm doanh nghiệp...

Các Sở, ngành thuộc tnh, Hội doanh nhân tr, Hiệp Hội doanh nghiệp tnh, các Trường Đại học, Cao đng trên địa bàn tỉnh

07 hội nghị/hội tho, sự kiện liên quan

Quý 2 - 3/2019

665

465

165

300

200

- Đã bố trí: Ngày hội phụ nữ KN (Hội LHPN tnh) 115 triệu; Hội thảo khi nghiệp cho học sinh, sinh viên (SGĐĐT) 35 triệu; Hội tho khởi nghiệp dành cho hội viên nông dân (Hội Nông dân) 15 triệu

- Chưa bố trí: Ngày hội KNĐMST tnh (SKHĐT) 150 triệu; Hội thảo khởi nghiệp cho thanh niên (Tnh đoàn) 150 triệu

- XHH: dự kiến 200 triệu

6

Tổ chức hội tho, diễn đàn về xây dựng Hệ sinh thái cấp huyện, truyền cảm hng khởi nghiệp cho các tầng lớp nhân dân trong huyện, khuyến khích thành lập các nhóm/câu lạc bộ khởi nghiệp tại đa phương

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND cấp huyện

15

Quý 1 - Quý 3/2019

150

50

 

50

100

Mỗi đơn vị t chc ít nhất 01 hội thảo khởi nghiệp/năm

7

Cung cấp các hạng mục trang thiết bị để tổ chức sự kiện và thiết kế nhận diện thương hiệu cho các sự kiện liên quan đến khi nghiệp của tnh

Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện PRO

Các đơn vị có liên quan

 

Trong năm 2019

200

-

 

 

200

 

II

Vận hành có hiệu quả Không gian làm việc chung về khởi nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Xây dựng quy chế phối hợp tổ chức hoạt động Không gian khởi nghiệp

Hội Doanh nhân tr tnh

SKế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan

 

Quý 1/2019

 

 

 

 

 

 

8

Đẩy mạnh khai thác có hiệu quKhông gian làm việc chung về khởi nghiệp của tnh.

Hội Doanh nhân trẻ tnh, Công ty CP Vườn ươm doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan

 

Thường xuyên

 

 

 

 

 

 

III

Nâng cao năng lực hệ sinh thái khi nghiệp

 

 

1.123

623

473

150

500

 

9

Tchức các khóa tập huấn, đào tạo cho các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khởi nghiệp và các nhà đầu tư cho khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, SKhoa học và Công nghệ, Tnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tnh, các đơn vị liên quan

Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học công nghệ VN, các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan công tác khởi nghiệp

7 khóa

Quý 2 -3/2019

833

533

383

150

300

- Đã b trí: SKHCN (150 triệu), SLĐTBXH (60 triệu), Sở KHĐT (120 triệu), Hội LHPN (47 triệu); HND (6 triệu)

- Chưa bố trí: 150 triệu

- XHH: 300 triệu

10

Tổ chức các khóa tập huấn về kiến thức cơ bản khi nghiệp sáng tạo và con đường khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên và thanh niên

Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trường PTTH trên địa bàn tnh

Các đơn vị có liên quan

8 khóa

 

160

60

60

 

100

- Đã b trí: Sở GD và ĐT (60 triệu)

- XHH: 100 triệu

11

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về pháp lý cho các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo về các thủ tục hành chính về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, các thủ tục về hóa đơn, chứng từ, chính sách thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

Cục Thuế tnh

Sở KHĐT, Sở KHCN, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp...

01 khóa

 

100

 

 

 

100

Cơ quan Thuế chủ động trin khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

12

Điều tra hệ sinh thái khởi nghiệp tnh để xây dựng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đi mới sáng tạo tnh Đắk Lk

Sở Khoa học Công nghệ

 

01 cuộc điều tra

 

30

30

30

 

 

 

13

Hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp kết nối đu tư, ít nhất trong năm kết ni, hỗ trợ cho 10 ý tưởng khởi nghiệp; mỗi doanh nghiệp đỡ đầu 1 thí sinh, ý tưng

Hội Doanh nhân trẻ tnh, Công ty cổ phần vườn ươm doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đu tư, Hội doanh nhân trẻ, Liên minh Hợp tác xã tnh, Tnh đoàn, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội liên hiệp Phụ nữ tnh, Hội Nông dân tnh và các đơn vị có liên quan

ít nhất 10 ý tưởng khởi nghiệp

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

14

Hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp vay vốn để sản xuất kinh doanh

Các Quỹ nêu tại Kế hoạch

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đáp ng đyêu cầu vay vốn

Mỗi quỹ hỗ trợ ít nhất 02 cá nhân/doanh nghiệp khởi nghiệp

Thường xuyên

 

 

 

 

 

 

IV

Kết nối cộng đng khi nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch

 

 

360

100

-

100

260

 

15

Tổ chức gian hàng hội chợ miễn phí tại Lễ hội cà phê năm 2019 cho các đề án khi nghiệp dự thi tại cuộc thi khởi nghiệp

Sở Kế hoạch và Đu tư

Sở Công Thương

Sở Kế hoạch và Đu tư, Hội liên hiệp phụ nữ tnh, Tnh đoàn và các đơn vị có liên quan

12 gian hàng tại Lễ hội cà phê

Quý 1/2019

60

 

 

 

60

 

16

Tổ chức các hoạt động và tham gia skiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam - TechFest Viet Nam năm 2019, TechFest vùng (nếu có), chương trình Phụ nữ Việt Nam khi nghiệp; Kết nối, đào tạo các thí sinh khi nghiệp của tnh dự thi SharkTank Việt Nam mùa 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở ngành, đơn vị có liên quan. Câu lạc bộ/nhóm khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh

tham dự 01 ngày hội KNQG, hỗ trợ 05 đề án dự thi SharkTank Việt Nam mùa 3

Theo kế hoạch của BTC

150

50

 

50

100

 

17

Tổ chức học tập, khảo sát, hợp tác với hệ sinh thái khởi nghiệp của tnh bạn để kết nối, trao đi kinh nghiệm đồng thời giúp cộng đồng khởi nghiệp

SKế hoạch và Đầu tư

Công ty cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp, Các Sở ngành, đơn vị có liên quan, Hội doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ/nhóm khi nghiệp trên địa bàn tỉnh

02 chuyến tham quan học tập

Quý 2/2019

150

50

 

50

100

 

18

Tổ chức chương trình kết nối giữa doanh nghiệp đang phát triển với hc sinh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp

Tnh đoàn, Công ty cphần vườn ươm doanh nghiệp

Sở KHĐT, Cục Thuế tnh, Sở KHCN và các cơ quan, đơn vị có liên quan

> 100 học sinh, sinh viên được kết nối

Quý 1 - Quý 4/2019

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

2.613

1.328

728

600

1.285

 

Ghi chú: Nguồn xã hội hóa là nguồn đóng góp từ các doanh nghiệp, doanh nhân, Công ty cổ phần vườn ươm doanh nghiệp tỉnh, Quỹ SVF và các nguồn vận động khác

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1873/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1873/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2019
Ngày hiệu lực08/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1873/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1873/KH-UBND 2019 hỗ trợ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1873/KH-UBND 2019 hỗ trợ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh Đắk Lắk
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1873/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Tuấn Hà
        Ngày ban hành08/03/2019
        Ngày hiệu lực08/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 1873/KH-UBND 2019 hỗ trợ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh Đắk Lắk

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1873/KH-UBND 2019 hỗ trợ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh Đắk Lắk

         • 08/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực