Văn bản khác 188/KH-UBND

Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 188/KH-UBND 2017 công tác người có công với cách mạng Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với toàn xã hội trong tình hình mới và tầm quan trọng của công tác người có công với cách mạng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội và các tầng lớp nhân dân đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tnh. Góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

2. Việc xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phải đảm bảo tính hệ thống, toàn diện, bền vững và tính khả thi. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tiến hành đánh giá thực trạng và kết quả đã đạt được, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch và biện pháp chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để tổ chức thực hiện công tác người có công với cách mạng một cách hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; các quan điểm, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng.

Đi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng; xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bn phận, nhiệm vụ thường xun, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước hiện hành. Rà soát, nghiên cu, ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể thực hiện công tác người có công với cách mạng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện công tác người có công với cách mạng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác này. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người có công với cách mạng.

3. Tổ chức tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng theo Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ xác nhận người có công với cách mạng, giải quyết hồ sơ tồn đọng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đốing và không để sót. Nghiên cu, xem xét xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp do trước đây chưa đủ điều kiện xác nhận hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận là không đủ điều kiện, nhưng nay có thêm được cơ sở, căn cứ xác nhận khác theo quy định. Phấn đấu đến năm 2020, giải quyết cơ bản đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng; tng bước rà soát, phân loại và có hướng giải quyết đối với các đối tượng người có công với cách mạng còn tồn đọng ở cấp cơ sở.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; mở rộng và thúc đẩy hợp tác quốc tế, trao đổi, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Tập trung đầu tư trang thiết bị phương tiện vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

5. Hàng năm bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh, địa phương kết hợp với việc đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công với cách mạng; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; chú trọng công tác tu b, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ cải thiện nhà ở, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưng cho người có công với cách mạng.

6. Bằng nhng việc làm thiết thực, có hiệu quả, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có trách nhiệm đối với công tác người có công với cách mng và phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đn ơn đáp nghĩa. Thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ, kịp thời biểu dương khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng phát huy truyền thống tốt đẹp, tự nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tquốc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Triển khai đồng bộ kịp thời hệ thống văn bản pháp luật chính sách ưu đãi đối với người có công tới tận cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống đạo lý “uống nước nhnguồn” của dân tộc. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công. Trong đó, đặc biệt quan tâm đối với người có công còn khó khăn về nhà ở, người có công sống cô đơn không nơi nương tựa...

- Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện các chế độ chính sách tồn đọng; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong nước trên địa bàn tỉnh; rà soát thông tin mộ liệt sĩ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh và công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đbáo tin mộ liệt sĩ đến thân nhân liệt sĩ.

- Phi hp với Sở Xây dựng và các ban, ngành chức năng triển khai công tác hỗ trợ nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 19/9/2017 của y ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng; giải quyết các khiếu nại, tố cáo và vướng mắc phát sinh liên quan đến đối tượng được, điều kiện được hỗ trợ nhà.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát các đối tượng người có công trên địa bàn toàn tỉnh và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các mẹ đủ điều kiện theo quy định. Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu cho bà mẹ, thân nhân các bà mẹ được phong tặng, truy tặng; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm theo đúng thẩm quyền và quy định của Nhà nước. Tập trung giải quyết nhanh chế độ đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công vi cách mạng”, ủng hộ quỹ “ Đn ơn đáp nghĩa”; tổ chức tt công tác chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đảm bảo 100% mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng; thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ lập thời biểu dương khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công phát huy truyền thống tốt đẹp, tự nỗ lực vươn lên, khc phục khó khăn tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và biểu dương nhng người làm công tác chính sách người có công tiêu biểu, điển hình.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành giải quyết dt điểm hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng, bo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và không để sót. Phấn đấu đến năm 2020, giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng.

- Thực hiện tốt công tác quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, thường xuyên chăm sóc, tu b, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ để đảm bảo khang trang, tôn nghiêm gắn với việc giáo dục các thế hệ trẻ ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác người có công; có thái độ tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân, hướng dẫn, giải thích cụ thể, rõ ràng về chế độ chính sách và giải quyết đơn thư, kiến nghị, thc mắc của người dân kịp thời, đúng thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đảm bảo các chế độ, chính sách thực hiện một cách khách quan, công bằng, đúng đối tượng và theo đúng quy định của pháp luật,

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành có liên quan thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; các chế độ chính sách tồn đọng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chnhân dân Lào và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong nước trên địa bàn tỉnh; rà soát thông tin mộ liệt sĩ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh.

3. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc cung cấp xác minh thông tin liên quan đến người tham gia cách mạng bị mất tin, mất tích hoặc xác minh lý lịch nhân thân trong quá trình xác lập hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng, giải quyết chính sách người có công đối với lực lượng Công an nhân dân. Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong việc xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi cho người có công theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

4. Sở Tài chính

Tham mưu cân đối bố trí nguồn kinh phí địa phương chi cho công tác người có công với cách mạng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

5. Sở Xây dựng

Là cơ quan thường trc, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng triển khai công tác hỗ trợ nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 19/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà đối với người có công với cách mạng.

6. Sở Nội vụ

Phối hợp với các ban, ngành, đơn vị có liên quan rà soát danh sách, hồ sơ đề nghị khen thưởng khn trương trình cấp có thẩm quyền giải quyết khen thưởng cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến, người có công, danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và giải quyết chế độ thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

7. S Thông tin và Truyền thông

Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông về các quan đim, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa và các cơ quan thông tin đại chúng khác

Tăng thời lượng phát sóng, số lượng và chất lượng bài viết về công tác người có công với cách mạng trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng các hình thức như xây dựng phóng sự, đưa tin bài những người có công với cách mạng thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và đóng góp vào sự phát trin kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 14/CT-TW của Ban Bí thư; phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và việc triển khai thực hiện chính sách người có công với cách mạng; thường xuyên quan tâm, nm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công với cách mạng, kiến nghị với cấp ủy và các cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công với cách mạng.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng kế hoạch cụ thể tùy thuộc vào tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo UBND cấp xã, các ban ngành liên quan cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, đánh giá và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 12 đtổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH (để b/c);
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);

- Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VXNCC154

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 188/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu188/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 188/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 188/KH-UBND 2017 công tác người có công với cách mạng Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 188/KH-UBND 2017 công tác người có công với cách mạng Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu188/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành20/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 188/KH-UBND 2017 công tác người có công với cách mạng Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 188/KH-UBND 2017 công tác người có công với cách mạng Thanh Hóa

           • 20/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực