Kế hoạch 188/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 188/KH-UBND 2023 sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 31 tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW NGÀY 01/7/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Ban Cán sự đảng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới (viết tắt là Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP và Chỉ thị số 14-CT/TW), Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ của Ban cán sự đảng Chính phủ giao tại Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP nhằm phát huy hơn nữa vai trò các cấp Hội và hội viên Hội Luật gia thành phố trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

a) Cụ thể hóa chủ trương, nhiệm vụ của Ban cán sự đảng Chính phủ tại Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP; các nhiệm vụ, công việc đề ra phải thiết thực, hiệu quả và khả thi;

b) Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch và thời gian thực hiện; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong quá trình thực hiện;

c) Bảo đảm đầy đủ nguồn lực để thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia thành phố, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước

a) Cơ quan chủ trì: sở, ban ngành thành phố;

b) Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia thành phố;

c) Thời gian hoàn thành: năm 2023 và những năm tiếp theo.

2. Thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động của Hội; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, ý đồ, hoạt động của các thế lực thù địch, số đối tượng phản động, chống đối, lợi dụng quá trình xây dựng pháp luật để tác động, chuyển hóa chính trị, phá hoại nội bộ

a) Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia thành phố;

b) Cơ quan phối hợp: sở, ban ngành thành phố;

c) Thời gian hoàn thành: thường xuyên.

3. Tăng cường sự tham gia của Hội Luật gia thành phố trong các hoạt động góp ý, tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật trong xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thi hành pháp luật do các Sở, ban ngành chủ trì, soạn thảo theo quy định

a) Cơ quan chủ trì: sở, ban ngành thành phố;

b) Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan;

c) Thời gian hoàn thành: thường xuyên.

4. Bảo đảm sự tham gia của Hội Luật gia thành phố trong việc góp ý xây dựng các chương trình, đề án về cải cách tư pháp; phát huy vai trò của Hội trong việc nghiên cứu, góp ý các đề án về cải cách thủ tục hành chính, chủ động tham gia kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các Sở, ban ngành

a) Cơ quan chủ trì: sở, ban ngành thành phố;

b) Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan;

c) Thời gian hoàn thành: thường xuyên.

5. Nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên pháp luật, trong đó chú trọng kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý chuyên sâu cho cán bộ của các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia; tăng cường công tác thẩm định, đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố;

b) Cơ quan phối hợp: sở, ban ngành thành phố;

c) Thời gian hoàn thành: thường xuyên.

6. Tiếp tục phát huy vai trò của đại diện Hội Luật gia trong Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố; rà soát, bảo đảm có thành phần của Hội Luật gia tham gia Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Huy động thành viên của Hội luật gia tham gia vào các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt đối với các hoạt động giáo dục pháp luật tại cơ sở, trong nhà trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng, triển khai các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan;

c) Thời gian hoàn thành: thường xuyên.

7. Huy động sự tham gia của Hội Luật gia trong đánh giá xã phường, thị trấn đạt chuẩn Tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện;

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố;

c) Thời gian hoàn thành: thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Hội Luật gia thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch này, cụ thể hóa nội dung công việc được phân công, đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

2. Sử dụng kinh phí chi hoạt động thường xuyên hàng năm để thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước.

3. Hội Luật gia thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch đến toàn thể Hội viên của Hội và trực thuộc, thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Yêu cầu sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Hội Luật gia thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục BTTP);
- TT TU, TT HĐND;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- Sở, ban ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Hội Luật gia thành phố;
- VP UBND TP (2AE, 3C);
- Lưu: VT,LHH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hè

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 188/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu188/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(18/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 188/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 188/KH-UBND 2023 sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 188/KH-UBND 2023 sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam Cần Thơ
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu188/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Ngọc Hè
        Ngày ban hành31/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (18/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 188/KH-UBND 2023 sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 188/KH-UBND 2023 sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam Cần Thơ

              • 31/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực