Văn bản khác 1881/KH-UBND

Kế hoạch 1881/KH-UBND thực hiện Ngoại giao văn hóa tỉnh Bến Tre năm 2014

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1881/KH-UBND năm 2014 thực hiện Ngoại giao văn hóa Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1881/KH-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 4 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGOẠI GIAO VĂN HÓA TỈNH BẾN TRE NĂM 2014

Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 1979/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thực hiện Ngoại giao văn hóa tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Bến Tre năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ để góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1979/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thực hiện Ngoại giao văn hóa tỉnh Bến Tre đến năm 2020.

- Quảng bá một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật của địa phương, qua đó nhằm giới thiệu hình ảnh của tỉnh Bến Tre đến bạn bè quốc tế.

2. Yêu cầu:

- Chủ động trong việc xây dựng và phát triển văn hóa ngang tầm với tiềm năng và thực lực của tỉnh song song với hợp tác phát triển kinh tế để khi có điều kiện thuận lợi sẽ giới thiệu văn hóa của tỉnh Bến Tre cho bạn bè trong khu vực và trên thế giới.

- Giới thiệu hình ảnh, truyền thống, bản sắc văn hóa, tiềm năng thế mạnh của đất và người xứ cù lao trên các phương tiện thông tin đại chúng.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền:

- Tiếp tục tuyên truyền chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2011.

- Giới thiệu các công trình văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, văn học nghệ thuật… đến bạn bè quốc tế.

- Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến Ngoại giao văn hóa.

- Thực hiện việc tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh nhận thức rõ tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa; mỗi cán bộ đảng viên phải có ý thức trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa vùng miền thông qua việc bảo tồn và tôn tạo các di sản văn hóa của tỉnh.

2. Giữ gìn, phát huy văn hóa, truyền thống của địa phương:

2. 1. Di tích lịch sử văn hóa và Bảo tàng:

Thường xuyên hướng dẫn và giới thiệu cho du khách nước ngoài đến tham quan các di tích lịch sử cách mạng, lịch sử văn hóa của tỉnh như: Bảo tàng tỉnh, di tích Đồng Khởi, di tích đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc Nam, căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, di tích Cây da đôi, di tích mộ và Đền thờ nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu cùng các di tích văn hóa: Mộ cụ Võ Trường Toản, đình Bình Hoà, đình Phú Lễ, nhà cổ Hương Liêm, đình Phú Tự - cây Bạch Mai…

Trưng bày và giới thiệu các bộ sưu tập văn hóa dân gian, di tích Giồng Nổi… cung cấp các tư liệu về lịch sử văn hóa của tỉnh cho người nước ngoài thưởng lãm và nghiên cứu (khi có yêu cầu).

2. 2. Dân ca, nhạc Tài tử và Cải lương:

- Giới thiệu các loại sách về dân ca Bến Tre trong Thư viện Nguyễn Đình Chiểu và trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động giới thiệu cho bạn bè quốc tế.

- Phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm Ca nhạc Tài tử nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ dòng âm nhạc này tại các điểm du lịch trong toàn tỉnh để giới thiệu ca nhạc Tài tử là văn hóa đặc sắc của đồng bằng sông Cửu Long nói chung, của Bến Tre nói riêng đã được UNESCO vinh danh là văn hóa phi vật thể của Việt Nam đại diện của nhân loại.

- Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn Cải lương Bến Tre về số lượng và chất lượng để đảm bảo yêu cầu phục vụ khách nước ngoài (nếu có).

2. 3. Lễ hội:

Thường xuyên tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động các lễ hội, chú trọng các lễ hội về văn hóa, du lịch để giới thiệu cho khách nước ngoài như: Lễ hội truyền thống văn hóa (01/7), lễ hội Dừa, lễ hội Nghinh Ông, lễ hội truyền thông Cách mạng (17/1)…

3. Về du lịch:

- Tiếp tục khai thác thế mạnh về du lịch sinh thái ở địa phương chưa bị tác động bởi hoạt động công nghiệp và ô nhiễm môi trường để giới thiệu cho du khách nước ngoài.

- Giới thiệu với du khách nước ngoài đến tham quan các làng nghề truyền thống nhằm thu hút ngày càng nhiều khách đến tham quan.

4. Về giao lưu văn hóa:

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa tỉnh và các đoàn khách nước ngoài khi đến thăm và làm việc tại Bến Tre.

- Tăng cường công tác giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên, thanh niên trong tỉnh với các nước trong khu vực và thế giới.

5. Đấu tranh chống lại những sản phẩm văn hóa không lành mạnh có yếu tố nước ngoài:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sản phẩm văn hóa không lành mạnh, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

- Tiếp tục đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá đất nước và con người Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các hoạt động Ngoại giao văn hóa trong năm 2014; tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất (theo yêu cầu) về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch và phối hợp cùng các đơn vị có liên quan đề xuất những nội dung, giải pháp cụ thể để triển khai có kết quả hoạt động Ngoại giao văn hóa của tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào Kế hoạch này triển khai thực hiện hoạt động Ngoại giao văn hóa theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch Ngoại giao văn hóa của tỉnh Bến Tre năm 2014, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này. /.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Văn Trọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1881/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1881/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2014
Ngày hiệu lực28/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1881/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1881/KH-UBND năm 2014 thực hiện Ngoại giao văn hóa Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1881/KH-UBND năm 2014 thực hiện Ngoại giao văn hóa Bến Tre
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1881/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành28/04/2014
        Ngày hiệu lực28/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1881/KH-UBND năm 2014 thực hiện Ngoại giao văn hóa Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1881/KH-UBND năm 2014 thực hiện Ngoại giao văn hóa Bến Tre

           • 28/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực