Văn bản khác 189/KH-UBND

Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Kế hoạch 189/KH-UBND 2018 tuyên truyền bảo vệ chủ quyền phát triển bền vững biển đảo Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/KH-UBND

Yên Bái, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 930/QĐ-TTG NGÀY 28/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

2. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân đối với việc bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nội dung thông tin truyền thông về chủ quyền biển đảo và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam phải đảm bảo theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về tình hình biển, đảo giai đoạn 2018-2020.

3. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo chính xác, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

a) Nội dung tuyên truyền:

- Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.

- Các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo.

- Những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; Phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn...

b) Hình thức tuyên truyền:

- Thông qua các ấn phẩm báo chí của các cơ quan báo chí địa phương, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin đối ngoại tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thông qua các ấn phẩm truyền thông do các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh xuất bản (bản tin, thông tin...).

- Thông qua chương trình phát thanh của các Trung tâm truyền thông, Trung tâm văn hóa cấp huyện.

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo.

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian: Dự kiến thực hiện trong 02 năm: 2019, 2020.

3. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ theo định kỳ hàng năm

a) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

- Xây dựng, biên soạn tài liệu nhằm cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản, cán bộ cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện.

- Tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin cơ sở: Triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Hội thi tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho các Đội tuyên truyền lưu động; Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo - Trái tim Việt Nam” nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Hội Quốc phòng toàn dân...

- Xây dựng, biên soạn tài liệu tuyên truyền về biển, đảo gồm: Sách điện tử về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam ở Biển Đông và số hóa một số tài liệu tuyên truyền về biển, đảo phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền...

b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức và phổ biến các văn bản pháp luật về biển, đảo cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng trong các cơ sở giáo dục toàn tỉnh.

- Đưa nội dung kiến thức về biển đảo và phổ biến các văn bản pháp luật về biển, đảo tích hợp vào giảng dạy trong chương trình chính khóa và ngoại khóa của các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

c) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản, hệ thống thông tin cơ sở tại tỉnh việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam theo nội dung tại khoản 1 mục II Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nội dung tại khoản 2 và điểm a, khoản 3, mục II Kế hoạch.

2. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế kết quả công tác đối ngoại của tỉnh về tuyên truyền biển, đảo theo nội dung tại khoản 1, mục II Kế hoạch.

- Tăng cường đưa nội dung tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên Cổng thông tin đối ngoại và Bản tin đối ngoại Yên Bái.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, tham mưu thực hiện nội dung quy định tại điểm b, khoản 3, mục II Kế hoạch.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, tham mưu thực hiện nội dung điểm c, khoản 3, mục II Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí thường xuyên trong dự toán ngân sách hàng năm cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

6. Các cơ quan báo chí địa phương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Triển khai các nội dung tuyên truyền tại khoản 1, mục II Kế hoạch với các hình thức phù hợp. Chú trọng xây dựng chuyên mục, bố trí thời lượng để phát sóng, đăng tải các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo trên khung chương trình phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Duy trì hoặc mở các chuyên trang, chuyên mục phù hợp về biển, đảo trên các ấn phẩm của Báo Yên Bái, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam theo nội dung tại khoản 1, mục II Kế hoạch.

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương thực hiện tuyên truyền theo nội dung tại khoản 2, mục I Kế hoạch với nội dung và hình thức phù hợp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch được thực hiện từ:

- Nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí hàng năm tổng hợp chung trong dự toán của cơ quan, đơn vị mình, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này để triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 05 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Báo Yên Bái; Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh (NC);
- Lưu: VT, NC, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 189/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu189/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2018
Ngày hiệu lực09/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 189/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 189/KH-UBND 2018 tuyên truyền bảo vệ chủ quyền phát triển bền vững biển đảo Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 189/KH-UBND 2018 tuyên truyền bảo vệ chủ quyền phát triển bền vững biển đảo Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu189/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành09/10/2018
        Ngày hiệu lực09/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 189/KH-UBND 2018 tuyên truyền bảo vệ chủ quyền phát triển bền vững biển đảo Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 189/KH-UBND 2018 tuyên truyền bảo vệ chủ quyền phát triển bền vững biển đảo Yên Bái

           • 09/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực