Văn bản khác 189/KH-UBND

Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg về tăng cường giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 189/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg an toàn giao thông đường thủy Tiền Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23/CT-TTG NGÀY 05/7/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ và nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực chủ động thực hiện và nâng cao các giải pháp nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của toàn thể xã hội trong việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tiếp tục ngăn ngừa tai nạn giao thông đường thủy nội địa, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, liên tục các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quyết tâm kiềm giảm dần tai nạn giao thông đường thủy nội địa qua các năm, phấn đấu mỗi năm giảm từ 10 - 15% so với năm trước, giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

4. Xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm giảm tai nạn giao thông đường thủy nội địa là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Phát huy và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; xác định các giải pháp đột phá, có hiệu quả trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chú trọng xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Sở Giao thông vận tải:

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải, quy hoạch cảng, bến thủy nội địa; xây dựng kế hoạch trin khai, quản lý việc họp chợ, xây dựng công trình và các hoạt động khác trên hành lang bảo vệ luồng; thanh thải các chướng ngại vật, đăng, đáy, giải tỏa các công trình ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, giải tỏa các bến thủy nội địa không phép trên các tuyến sông theo phân cấp quản lý; kiểm tra các dự án đang khai thác cát, sỏi hoặc nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm; đình chỉ, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác không phép, sai phép, không thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy;

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tiến hành tổng điều tra phương tiện thủy nội địa và thuyền viên, người lái phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy, hoàn thành trong năm 2017 theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải;

c) kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn và giấy chứng nhận học tập pháp luật giao thông đường thủy nội địa cho người tham gia giao thông đường thủy nội địa; quản lý hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy theo quy định; phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xử lý triệt để các phương tiện không thực hiện đăng ký theo quy định; chỉ đạo tổng kiểm tra các cầu, đường dây tải điện, đường ống vượt sông; có giải pháp khắc phục đối với những công trình không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến đường thủy nội địa;

d) Chỉ đạo các lực lượng chức năng của Sở phối hợp với các lực lượng chức năng của ngành Công an thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định tại Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của chính phủ, trong đó, tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về phương tiện, thuyền viên và người lái, tải trọng phương tiện, kết cấu hạ tầng; nghiêm cấm phương tiện xuất bến khi vi phạm chở quá tải trọng, quá số người và thiếu các phương tiện cứu sinh cho hành khách theo quy định; phi hp với các địa phương đình chỉ hoạt động các cảng, bến thủy nội địa, công trình trên sông không phép, không đủ điều kiện an toàn, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa;

đ) Chỉ đạo công tác điều tiết, bảo đảm giao thông tại các nơi có mật độ giao thông cao, luồng lạch khan cạn, nơi thi công các công trình có ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa; kiểm tra hệ thống báo hiệu đường thủy, kịp thời bổ sung, thay thế những phao tiêu, báo hiệu bị mt, hỏng, khi thay đổi luồng chạy tàu...; phối hợp với các đơn vị quản lý đường thủy nội địa của Trung ương đẩy nhanh tiến độ các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa do Trung ương quản lý.

e) Chỉ đạo kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện thủy nội địa, nhất là các phương tiện chở khách, tàu lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi; tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện không đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm.

g) Tập trung nâng cao chất lượng công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện vận tải và đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa; thường xuyên tổ chức thành lập đoàn kiểm tra việc đào tạo, cấp bằng thuyền trưởng, chứng chỉ chuyên môn và công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa nhằm khắc phục kịp thời các tồn tại, bất cập.

2. Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các cơ quan chức năng của Sở Giao thông vận tải tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn như phương tiện chở quá tải, quá số người quy định, không đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; cảng, bến thủy không phép, không đảm bảo điều kiện an toàn; khai thác khoáng sản, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình ảnh hưởng đến luồng và hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa; các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định tại Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014; phát hiện và khắc phục dứt điểm các “điểm đen” tai nạn giao thông đường thủy; tăng cường lực lượng điều tiết, phân làn, hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, phức tạp trên tuyến kênh Chợ Gạo, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông đường thủy 06 tháng cuối năm bảo đảm mức giảm chung của cả năm 2016 từ 10% đến 15%;

b) Chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm;

c) Phối hợp với các ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. Tập trung đổi mới, đa dạng về nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng tăng tần suất, thời lượng tuyên truyền, nội dung tuyên truyền theo chủ đề “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; chỉ đạo tiếp tục thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020.

d) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trao đổi thông tin, tổ chức tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, quản lý nhân, hộ khẩu mặt nước, phòng chống tội phạm trên các tuyến sông ven biển Gò Công;

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch về kiểm soát, xử lý vi phạm tải trọng đối với phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra các phương tiện kinh doanh chở khách du lịch trong ngành du lịch phương tiện nào không đủ điều kiện, không đảm bảo an toàn giao thông thì kiên quyết không cho hoạt động; Hướng dẫn viên du lịch phải được tập huấn, hướng dẫn du khách trên tàu biết ứng phó các tình huống tai nạn có thể xảy ra khi đi trên sông nước. Xử lý nghiêm các phương tiện không đăng ký, đăng kiểm nhưng kinh doanh chở khách du lịch.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và các Sở, ngành, địa phương có liên quan hỗ trợ và kịp thời ứng cứu khi phương tiện thủy gặp nạn trong các trường hợp cần thiết.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các Sở, ngành và địa phương có liên quan hỗ trợ và kịp thời ứng cứu khi phương tiện thủy gặp nạn trong các trường hợp cần thiết.

b) Phối hợp với các ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho đổi mới, nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an huyện Gò Công Đông, Công an huyện Tân Phú Đông tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý nhân, hộ khẩu mặt nước, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến sông ven biển; quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào làm ăn trên các cửa sông, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho các lực lượng liên quan tổ chức kiểm soát việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường trong vận tải, xếp dỡ hàng hóa tại các cảng, bến thủy nội địa, thi công công trình, khai thác cát, sỏi, khoáng sản trên đường thủy nội địa; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát, sỏi, khoáng sản trái quy định, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến luồng chạy tàu, các công trình cầu vượt sông...

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thuộc tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước"; thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo, chủ trương, giải pháp thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân biết và chấp hành nghiêm theo quy định.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông phát động học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;

b) Chỉ đạo các trường học vận động các tổ chức, cá nhân trang bị đủ cặp phao, áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện thủy; đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá đạo đức của học sinh.

c) Tổ chức các hội thi bơi lội cho học sinh các cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngoài việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn đối với thuyền viên và tàu cá đánh bắt thủy sản như đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá...; việc đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện khai thác thủy sản cần bồi dưỡng kiến thức Luật Giao thông đường thủy nội địa khi tàu cá hoạt động trong vùng nước thủy nội địa;

b) Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

c) Phối hợp với ngành Giao thông vận tải chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện việc lắp đặt, duy trì báo hiệu đường thủy nội địa đối với các công trình thủy lợi; đồng thời, kịp thời tổ chức việc thanh thải các công trình thủy lợi không còn sử dụng nhưng ảnh hưởng đến luồng và hành lang bảo vệ luồng.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh cấp huyện và đề nghị Báo Ấp Bắc:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Xây dựng các chuyên mục, phóng sự, chuyên trang phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông, nhất là phản ánh tình hình tai nạn và hậu quả tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Chú trọng tăng tần suất, thời lượng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền; tuyên truyền sâu chủ đề “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Người đi đò phải mặc áo phao” nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về giao thông thủy nội địa trong nhân dân; Nêu gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công khai danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trên báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và hệ thống Đài truyền thanh cơ sở.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho:

a) Thường xuyên kiểm tra, thanh thải các chướng ngại vật, đăng, đáy, giải tỏa các công trình ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, giải tỏa các bến thủy nội địa không phép trên địa bàn quản lý;

b) Chỉ đạo Công an huyện, phối hợp với Thanh tra giao thông vận tải, các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn; kiên quyết đình chỉ hoạt động nếu vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn đối với vận tải hành khách ngang sông trên địa bàn quản lý;

e) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa trên hệ thống thông tin cơ sở (truyền thanh xã, phường...) cho người dân bằng các hình thức sát thực, phù hợp với từng đối tượng.

12. Các Sở, ngành có liên quan phát động phong trào văn hóa giao thông và thi đua trong các lực lượng thực thi công vụ trên đường thủy nội địa như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, cảng vụ, đăng kiểm..., xây dựng hình ảnh người thực thi công vụ đúng mực, có văn hóa khi xử lý công việc và tiếp xúc với dân; phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trong thực thi công vụ, đặc biệt là những trường hợp tiếp tay, bao che, dung túng các sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch này thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho cụ thể hóa kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và thường xuyên chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban An toàn giao thông tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh:

- Thường xuyên tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải về lĩnh vực công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể liên quan xây dựng, triển khai, thực hiện các chương trình phối hợp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đảm bảo hiệu quả; tổ chức đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện, xử lý có hiệu quả tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp trên địa bàn tỉnh.

- Có trách nhiệm phối hợp hoạt động, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện và tổng hợp báo cáo gửi Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 189/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu189/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2016
Ngày hiệu lực31/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 189/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 189/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg an toàn giao thông đường thủy Tiền Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 189/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg an toàn giao thông đường thủy Tiền Giang 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu189/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýPhạm Anh Tuấn
        Ngày ban hành31/08/2016
        Ngày hiệu lực31/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 189/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg an toàn giao thông đường thủy Tiền Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 189/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg an toàn giao thông đường thủy Tiền Giang 2016

           • 31/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực