Văn bản khác 1890/KH-UBND

Kế hoạch 1890/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1890/KH-UBND 2018 thực hiện 250/QĐ-TTg hoạt động giám định tư pháp Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1890/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 250/QĐ-TTG NGÀY 28/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (sau đây gọi tắt là Đề án), để việc triển khai Đề án được kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và có hiệu quả các nội dung của Đề án nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng, phòng chống tham nhũng, gắn với thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG THC HIỆN

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng

- Nội dung thực hiện: Tham gia bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

2. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho Trung tâm pháp y tỉnh

- Nội dung thực hiện: Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và tổ chức thực hiện các giải pháp sử dụng nguồn ngân sách trung ương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho Trung tâm pháp y tỉnh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2023.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp

3.1. Rà soát bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp

- Nội dung thực hiện: Thực hiện việc bổ nhiệm giám định viên nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, đáp ứng kịp thời, có chất lượng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng ở địa phương; thường xuyên rà soát nhằm miễn nhiệm các giám định viên theo quy định.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3.2. Lập và công bố danh sách người giám định tư pháp

- Nội dung thực hiện: Rà soát lập và công bố danh sách người giám định tư pháp đảm bảo chính xác, thuận lợi trong hoạt động trưng cầu giám định cũng như trong công tác quản lý nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3.2. Kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp

- Nội dung thực hiện: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đán ở địa phương

- Nội dung thực hiện: Sơ kết, tổng kết việc thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết sau 03 năm thực hiện, tổng kết sau 05 năm thực hiện.

III. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch này.

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp triển khai thực hiện kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch được bố trí từ ngân sách thường xuyên hàng năm của địa phương theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Btrợ tư pháp);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Cng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1890/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1890/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2018
Ngày hiệu lực04/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1890/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1890/KH-UBND 2018 thực hiện 250/QĐ-TTg hoạt động giám định tư pháp Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1890/KH-UBND 2018 thực hiện 250/QĐ-TTg hoạt động giám định tư pháp Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1890/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Ngọc Liêm
        Ngày ban hành04/04/2018
        Ngày hiệu lực04/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1890/KH-UBND 2018 thực hiện 250/QĐ-TTg hoạt động giám định tư pháp Lâm Đồng

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1890/KH-UBND 2018 thực hiện 250/QĐ-TTg hoạt động giám định tư pháp Lâm Đồng

             • 04/04/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/04/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực