Văn bản khác 19/KH-HĐTĐKT

Kế hoạch 19/KH-HĐTĐKT năm 2014 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" do Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 19/KH-HĐTĐKT năm 2014 thực hiện 34-CT/TW Tiếp tục đổi mới thi đua khen thưởng


HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/KH-HĐTĐKT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” (dưới đây gọi tắt là Chỉ thị 34-CT/TW) nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đất nước.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. Đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về khen thưởng.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW; phát hiện nhân rộng các điển hình trong tổ chức phong trào thi đua và đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ Chỉ thị 34-CT/TW trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng

a) Tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp ban hành các chỉ thị, nghị quyết về chủ trương, chương trình, kế hoạch và các nội dung, biện pháp cụ thể để thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW, nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

b) Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, tuyên truyền có hiệu quả các nội dung Chỉ thị 34-CT/TW, Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành để thống nhất trong tổ chức thực hiện, tạo ra chuyển biến rõ nét trong công tác thi đua, khen thưởng.

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với nội dung và hình thức phù hợp cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nơi biên giới, hải đảo.

d) Trong quá trình triển khai thực hiện tiếp tục hoàn thiện các chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

2. Đổi mới nội dung, hình thức, đề cao tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua

a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành phát động, triển khai phong trào thi đua khi đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, đối tượng tham gia và tiêu chí đánh giá thi đua. Phong trào thi đua phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phải thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chống mọi biểu hiện hình thức và chạy theo thành tích trong tổ chức phong trào thi đua.

b) Phong trào thi đua cần được phát động, tổ chức thực hiện với nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, dễ thực hiện. Cùng với việc phát động, tổ chức phong trào thi đua hàng năm, căn cứ nhiệm vụ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để giải quyết những vấn đề khó khăn, cấp bách và đánh giá, rà soát những phong trào thi đua còn hình thức, chưa có tác dụng thiết thực để điều chỉnh cho phù hợp.

c) Thông qua các phong trào thi đua chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và trong từng giai đoạn; hàng năm mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương cần lựa chọn được các điển hình tiêu biểu, xuất sắc toàn diện để phổ biến, nêu gương và nhân rộng.

d) Tổ chức thi đua cùng các điển hình tiên tiến để các phong trào thi đua thực sự phát huy tác dụng và đi vào chiều sâu. Đây là nội dung mới trong phương thức tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua hiện nay, qua đó đánh giá tính hiệu quả, thiết thực của các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành và từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các điển hình tiên tiến phải thực sự tiêu biểu, dẫn đầu trong phong trào thi đua.

đ) Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào; thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng kịp thời.

3. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

a) Thực hiện khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch để khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện điển hình, nhân tố mới để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

b) Phát hiện, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu. Quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở, nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số.

c) Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp cần phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến. Tập trung thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Phấn đấu giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến trong năm 2015.

d) Chủ động xem xét, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân người nước ngoài có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc có nhiều đóng góp trong việc củng cố, xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

đ) Tăng cường kiểm tra, giám sát, có biện pháp cụ thể để chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến

a) Các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi; đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng.

b) Các cơ quan truyền thông từ trung ương tới cơ sở xác định việc tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền. Mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền các phong trào thi đua có hiệu quả, các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống.

c) Tăng cường sử dụng và kết hợp hài hòa các hình thức tuyên truyền bằng báo cáo viên, tuyên truyền viên, lồng ghép tuyên truyền qua hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở cơ sở, qua các tác phẩm, tiểu phẩm về thi đua, khen thưởng.

d) Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

đ) Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến và thi đua cùng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2020”.

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng; củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

a) Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013. Nâng cao trách nhiệm các thành viên Hội đồng, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

b) Tăng cường phối hợp, hợp tác trong và ngoài nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chỉ đạo và vai trò quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của cơ quan thi đua, khen thưởng các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

c) Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng và có khả năng tổ chức vận động quần chúng tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

d) Tổ chức triển khai việc giảng dạy Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống trường chính trị cấp tỉnh từ năm học 2014-2015.

6. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

a) Thực hiện mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng, gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và yêu cầu cụ thể trong từng giai đoạn. Từng bước rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng từ trung ương tới cấp cơ sở. Công khai các thủ tục hành chính và có cơ chế giám sát việc thực hiện.

b) Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đơn giản hóa thủ tục hành chính về công tác thi đua, khen thưởng.

c) Xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

d) Thực hiện cải cách hành chính về hồ sơ, thủ tục khen thưởng, quy định rõ về quy trình, tuyến trình khen thưởng, lấy ý kiến nhân dân về một số hình thức khen thưởng bậc cao trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác khen thưởng.

đ) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng và trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ hồ sơ khen thưởng.

7. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tiếp tục chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua đã phát động, đặc biệt là phong trào thi đua trọng tâm “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, phát động các phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực hướng về biển đảo quê hương.

Tập trung chỉ đạo tổ chức các Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của dân tộc trong năm 2014 - 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch, hướng dẫn để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW. Hoàn thành công tác quán triệt, triển khai trong quý III năm 2014.

2. Khi tiến hành sơ, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành cần có nội dung đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW. Kịp thời rà soát, bổ sung biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Chỉ thị 34-CT/TW.

3. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ động, tích cực chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW trong ngành, lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW tại các Cụm, Khối thi đua được phân công phụ trách.

4. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương tổ chức vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

5. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hàng năm xây dựng hướng dẫn cụ thể để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và triển khai việc thực hiện Kế hoạch này tại các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương; tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (để báo cáo);
- Các thành viên Hội đồng TĐKT;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Hội đồng TĐKT Bộ, ban, ngành, đoàn thể TW; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn KT, Tổng công ty Nhà nước;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Lưu VT, Vụ III.

TM. HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thị Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/KH-HĐTĐKT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu19/KH-HĐTĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực13/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/KH-HĐTĐKT

Lược đồ Kế hoạch 19/KH-HĐTĐKT năm 2014 thực hiện 34-CT/TW Tiếp tục đổi mới thi đua khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 19/KH-HĐTĐKT năm 2014 thực hiện 34-CT/TW Tiếp tục đổi mới thi đua khen thưởng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu19/KH-HĐTĐKT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
        Người kýTrần Thị Hà
        Ngày ban hành13/08/2014
        Ngày hiệu lực13/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 19/KH-HĐTĐKT năm 2014 thực hiện 34-CT/TW Tiếp tục đổi mới thi đua khen thưởng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 19/KH-HĐTĐKT năm 2014 thực hiện 34-CT/TW Tiếp tục đổi mới thi đua khen thưởng

           • 13/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực