Văn bản khác 1900/KH-UBND

Kế hoạch 1900/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1900/KH-UBND 2018 phổ biến cán bộ nhân dân nội dung Công ước chống tra tấn Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1900/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN VỀ NỘI DUNG CỦA CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tn và pháp luật Vit Nam về phòng, chống tra tấn; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ni dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tn.

- Giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao ý thức tôn trọng và chp hành Công ước chống tra tn và pháp luật Việt Nam vphòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của các sở, ban, ngành,  đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để bảo đảm hiệu quả thực hiện.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN

1. Phạm vi, đối tượng

Đề án được triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

a) Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước.

b) Quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chng tra tn, bao gm:

- Các quyn con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp, nhất là các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn.

- Các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật trách nhiệm bi thường của Nhà nước, Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

- Nội dung cơ bản của Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật tổ chức Viện kim sát nhân dân, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật xử lý vi phạm hành chính, các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức bảo đảm tôn trọng quyn con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra tấn.

- Các quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực gii, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 của Công ước chng tra tấn.

- Các quy định, chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tra tn.

c) Các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành ttụng, người có thẩm quyền tiến hành ttụng được áp dụng trong quá trình ttụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định có liên quan.

d) Tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo; vô nhân đạo, hạ nhục con người.

3. Hình thức tuyên truyền, phổ biến

a) Biên soạn, phát hành và đăng tải trên Cng thông tin điện tử tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chng tra tn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chng tra tn.

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm pháp luật về phòng, chng tra tn và nội dung Công ước chống tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

c) Tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn, khai thác tủ sách pháp luật, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn.

d) Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy t, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

4. Biện pháp thc hiện

a) Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tra tấn và Công ước chng tra tấn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với việc triển khai có hiệu quả pháp luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan.

b) Lồng ghép triển khai Đề án với triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

c) Lồng ghép, tích hợp các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn trong nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo.

d) ng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền, ph biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chng tra tn trên phương tiện thông tin đại chúng.

III. KINH PHÍ

Các sở, ban, ngành, địa phương sử dụng kinh phí triển khai Kế hoạch này trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao; huy động kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo tinh thần xã hội hóa.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả trong Báo cáo công tác ph biến, giáo dục pháp luật hàng năm để báo cáo Bộ Tư pháp và Thủ tướng Chính ph.

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh sơ kết, tổng kết, khen thưởng việc thực hiện Đề án.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên, triển khai các nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và các nội dung pháp luật Việt Nam có liên quan; phbiến Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chng tra tn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn do Bộ Tư pháp biên son; lồng ghép việc triển khai Đề án vi các chương trình, đề án, kế hoạch về ph biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn việc tuyên truyền qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở và khai thác tủ sách pháp luật.

2. Công an tnh

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chng tra tn và pháp luật Việt Nam về phòng, chng tra tn; các quy định, chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung hoc thay thế, ban hành mới trong quá trình hoàn thiện th chế, chính sách vphòng, chống tra tấn; các hành vi tra tấn, đối xhoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, các biện pháp nghiệp vụ và tình hình phòng ngừa đu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước.

3. Sở Tài chính

Tng hợp dự toán kinh phí thực hiện Đề án do các sở, ban, ngành đxuất, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài lựa chọn các nội dung của Kế hoạch đ tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân bng các hình thức thích hợp

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

Căn cchức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, lựa chọn nội dung, thông qua các hội nghị, hội thảo, hoạt động nghiệp vụ, công tác xử lý vi phạm hành chính hoạt đng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các hình thc, biện pháp phù hợp quy định tại Kế hoạch này để phổ biến cho đội ngũ Báo cáo viên pháp lut, Tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị và nhân dân trên đa bàn mình.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tnh

Chỉ đạo, hưng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc lựa tuyên truyn, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Tòa án, Viện kim sát nhân dân, chú trng tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động điều tra, truy t xét x, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và nhân dân; vận động nhân dân tìm hiểu nội dung cơ bản của Công ước chng tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tăng cường giám sát việc thực hiện Công ước chng tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn để phát hiện các hành vi vi phạm, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tra tấn.

8. Đề nghị Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật khiếu nại, Luật tố cáo trong quá trình triển khai các hoạt động nghề nghiệp.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai

Tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân qua báo, đài nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; các quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trem và các đối tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 của Công ước chng tra tấn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/11 để tổng hợp vào Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, báo cáo Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh
y; TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên g
iáo TU; Ban Nội chính TU;
- Cơ quan ngành dọc;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX
. LK, TP. BH;
- Hội Luật gia t
nh, Đoàn Luật sư tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai;
- Lưu: VT, NC, HCTC.

KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1900/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1900/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2018
Ngày hiệu lực28/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1900/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1900/KH-UBND 2018 phổ biến cán bộ nhân dân nội dung Công ước chống tra tấn Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1900/KH-UBND 2018 phổ biến cán bộ nhân dân nội dung Công ước chống tra tấn Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1900/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành28/02/2018
        Ngày hiệu lực28/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1900/KH-UBND 2018 phổ biến cán bộ nhân dân nội dung Công ước chống tra tấn Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1900/KH-UBND 2018 phổ biến cán bộ nhân dân nội dung Công ước chống tra tấn Đồng Nai

           • 28/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực