Văn bản khác 1900/KH-UBND

Kế hoạch 1900/KH-UBND năm 2019 về thực hiện kết luận 43-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1900/KH-UBND 2019 đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1900/KH-UBND

Điện Biên, ngày 01 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 43-KL/TW NGÀY 07/01/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW NGÀY 03/6/2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ “TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đối mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mc đích:

a) Tăng cường và đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận; nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền; nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong khối cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

b) Tiếp tục củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp toàn dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

c) Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

d) Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường phối hp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, phong trào lao động sản xuất kinh doanh giỏi, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương.

2. Yêu cầu:

- Việc triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, hướng trọng tâm về cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tchức quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nưc về công tác dân vận

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các quan điểm, chủ trương của Đảng và nhà nước về công tác dân vận bằng hình thức phù hợp, trọng tâm là: Kết luận số 43-KL/TW và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng chính phủ, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 31/12/2013 của Tỉnh ủy, Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 417-QĐ/TU, ngày 28/7/2011 của Tỉnh ủy Điện Biên, Quyết định số 3922- QĐ/TU ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh.

Tăng cường triển khai, thực hiện công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả với cách làm chủ động, sáng tạo, phù hp với từng điều kiện cụ thể, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng, đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

- Thi gian thực hiện: Thường xuyên. Riêng công tác quán triệt, học tập Kết luận số 43-KL/TW thực hiện tại Hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết Trung ương gần nhất.

2. Nâng cao chất lưng công tác dân vận chính quyền.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp theo tinh thần Kết luận s114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 17-KL/TU ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/04/2014 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 931/KH-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh; Văn bản số 1712/UBND-NC ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 2642/KH-UBND ngày 01/09/2016 của UBND tỉnh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác dân vận chính quyền; tiếp tục thchế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành các văn bản pháp luật, chính sách, chương trình, dự án phù hợp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tchức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa chính quyền và các tổ chức, cá nhân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tạo sự chuyển biến rõ nét về các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao chất lượng trong hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị của nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, tổ chức đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hằng năm xác định chủ đề công tác dân vận chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Thường xuyên chăm lo kiện toàn tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và tác phong, phương pháp công tác dân vận. Tiếp tục sửa đổi lề lối làm việc, phong cách công tác theo phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, người thừa hành công vụ khi giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh. Tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở hằng năm; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/10/2013 và Công văn số 299/UBND-NC ngày 03/01/2015 của UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

- Thi gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tăng cường công tác phối hp vi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng

Tăng cường phối hợp với UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong thực hiện công tác dân vận và trong quá trình tổ chức vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đối với những chương trình, dự án đang triển khai còn vướng mắc, những chủ trương, chính sách đúng đắn nhưng chưa được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tham gia hưởng ứng thì càng phải phối hp, hiệp đồng chặt chẽ hơn. Tham mưu cho cấp ủy tiếp tục quan tâm lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, dân vận, đoàn thể; không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận.

Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả Quy định số 124-QĐi/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Phối hp thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định tại Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

- Thi gian thực hiện: Thường xuyên, theo kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và theo chương trình công tác cụ thể của từng lĩnh vực.

4. Đy mạnh các phong trào thi đua yêu nưc, phong trào “Dân vận khéo”

Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của cơ quan, đơn vị mình, lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Kế hoạch số 3201/KH-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp (giai đoạn 2016 - 2020); xác định rõ nội dung, tuyên truyền, tchức triển khai phong trào, vận dụng phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình, tiên tiến, kịp thời biểu dương các phong trào, điển hình, hình “Dân vận khéo” trong các tầng lớp nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

- Thi gian thực hiện: Theo các kế hoạch đã ban hành.

5. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng; đấu tranh vi những quan điểm, luận điệu sai trái

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 04/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI và Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 19/3/2017 về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tăng cường tuyên truyền phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái; kiên quyết đấu tranh làm thất bại các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo làm ảnh hưởng đến ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

- Thi gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Tăng cường công tác phối hp, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; xây dựng chế phối hợp giữa chính quyền, các quan, tổ chức vi Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 13/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 417-QĐ/TU, ngày 28/7/2011 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Kế hoạch phối hợp số 35-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 29/3/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác dân vận; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Rà soát, bsung kiện toàn, phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

- Thi gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt và xây dựng Kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên lãnh đạo kim tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm, hoặc đột xuất về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đtổng hp chung.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư theo Kế hoạch số 67-KH/TU, Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo có liên quan. Tham mưu, tng hợp các báo cáo định kỳ, đột xuất về UBND tỉnh để báo cáo Chính phủ, Bộ Nội vụ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo yêu cu.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết s25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu, chất lượng, nội dung theo Kế hoạch đã đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- TT.Tỉnh ủy (để b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh (để p/h);

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1900/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1900/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2019
Ngày hiệu lực01/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1900/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1900/KH-UBND 2019 đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1900/KH-UBND 2019 đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1900/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành01/07/2019
        Ngày hiệu lực01/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1900/KH-UBND 2019 đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1900/KH-UBND 2019 đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận Điện Biên

           • 01/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực