Văn bản khác 191/KH-UBND

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2016 thực hiện quy hoạch cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 191/KH-UBND cơ sở cai nghiện ma túy Thừa Thiên Huế 2020 2030 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY HOẠCH CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Thủ tưng Chính phvề việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch cơ sở cai nghin ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. y dựng cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, đm bo ngưi nghiện ma túy khi có quyết định của Tòa án áp dụng biện pháp cai nghin bt buộc đều được đưa vào cơ sở cai nghiện bt buộc đcai nghiện.

2. Đa dạng các loại hình cai nghiện để người nghiện ma túy tiếp cận các dch vụ cai nghiện ma túy phù hợp.

3. Cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở điều trị Methadone phải gn kết với cộng đồng.

II. MỤC TIÊU

1. Đến năm 2020:

- Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm Bảo trợ xã hội (cơ s cai nghin đa chức năng), đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện bt buộc và cai nghiện tự nguyện.

- Bổ sung chức năng, nhiệm vụ điều trị nghiện chất dạng thuc phin bằng thuốc thay thế methadone cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện được đào tạo cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận theo tiêu chun về chuyên môn, nghiệp vụ cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.

2. Định hướng đến năm 2030:

- Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh là cơ sở cai nghiện đa chức năng hoàn chỉnh, va cai nghiện bắt buộc, vừa cai nghiện tự nguyện, vừa tổ chức điu trị methadone theo đúng chính sách của nhà nước.

- 100% cán b, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ s cai nghin được đào tạo, cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận tiêu chun về chuyên môn, nghip vụ cai nghiện ma túy theo quy định.

- Đu tư thành lập thêm khoảng từ 1 - 2 cơ sở điều trị nghiện các dạng cht thuốc phiện bằng thuốc thay thế (methadone) ở các địa bàn trọng đim khác.

III. NỘI DUNG

1. Trung tâm Bảo trxã hội tỉnh:

- Đến năm 2020, tiếp nhận trên 150 học viên vào điều trị, trong đó: cai nghiện bt buộc từ 10 - 20 người; cai nghiện tự nguyện từ 70 lượt người; điều trị các dạng chất thuốc phiện bằng thuốc thay thế từ 70 người trở lên.

- Đến năm 2030, tiếp nhận từ 200 - 300 học viên vào điều trị. Trong đó: cai nghiện bt buộc từ 20 - 50 người; cai nghiện tự nguyện từ 100 lượt người; điu trị thay thế từ 80-150 người.

2. Thành phố Huế, các thị xã và các huyện:

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, các huyện, thị xã, thành phố thành lập Đim tư vn, chăm sóc, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại cộng đồng hoặc b sung thêm chc năng điu trị, cai nghiện ma túy cho các cơ sở y tế ti địa phương.

- Đi với thành phố Huế: Căn cứ điều kiện thực tế của mi địa phương, xây dựng điểm điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng thuộc cụm liên phường hoặc gắn với bệnh viện thành phố, trạm y tế phường để đảm bo công tác cai nghiện tại cộng đồng được thuận lợi.

3. Quản lý cơ sở cai nghiện:

Giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý Trung tâm Bảo trợ xã hội (cơ sở cai nghin đa chc năng) đng thời kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở cai nghiện, trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Các tiêu chun, điều kiện của cơ sở cai nghiện:

Trung tâm Bo trợ xã hội mrộng diện tích lao động và sản xuất, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy và học nghề, đào tạo bi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm v công tác cai nghin, an ninh, trật tự và môi trường theo quy định.

5. Danh mc cần đầu tư:

a) Đến năm 2020:

- Mở rộng diện tích cho cơ sở cai nghiện của tỉnh để thực hiện tốt lao động trị liệu. Đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho cơ scai nghiện.

- Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ng với quan đim về nghiện, khoa học về điều trị, cai nghiện mới.

- Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động cho cơ sở cai nghin theo quy định.

b) Định hướng đến năm 2030:

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện của trung tâm cai nghiện đa chức năng theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đồng thời thành lập và đưa vào hoạt động khoảng từ 1-2 cơ sở điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bng thuc thay thế (methadone) ở các địa bàn trọng điểm khác.

6. Các giải pháp thực hiện:

a) Về cơ chế, chính sách:

- Rà soát, sửa đi, bổ sung và ban hành các quy định về cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Chính ph.

- Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người sử dụng ma túy có hành vi nguy him cho xã hội; khuyến khích cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở cai nghiện.

- Quy định quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động của cơ sở cai nghiện.

b) Về đầu tư, huy động vốn:

- Nhà nước btrí đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở cai nghiện đđáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy.

- Cung cấp các dịch vụ, kỹ thuật điều trị, cai nghiện tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy.

c) Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

- Xây dựng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ sở cai nghiện theo hướng tăng người làm việc trực tiếp, giảm số lượng người lãnh đạo, quản lý cho phù hợp.

- Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác y tế, tư vn, giáo dục, dạy nghề của cơ sở cai nghiện phù hp với đc đim tâm lý, sinh lý và khả năng nhận thức của người nghiện ma túy.

d) Huy động sự tham gia của cộng đng, xã hội hóa công tác cai nghiện:

Khuyến khích các tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các cá nhân tham gia đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc điều trị...; khuyến khích các tổ chức tôn giáo, các câu lạc bộ, nhóm giáo dục đồng đng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người sử dụng ma túy tham gia điu trị, cai nghiện ma túy bằng các hình thức phù hợp.

e) Công tác kiểm tra giám sát:

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá và nâng cao chất lượng cán bộ.

- Định kỳ kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy hoạch cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định của tỉnh về cai nghiện ma túy; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách trong hoạt động cai nghiện ma túy.

- Thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy. Định kỳ đánh giá, điều chnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội.

- Tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí bảo đảm quy hoạch hàng năm và 5 năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cân đối phân b ngun vn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội, ngân sách tỉnh để thực hiện Kế hoạch có hiệu quả; hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động của Kế hoạch; btrí kinh phí hàng năm để thực hiện các hoạt động của Kế hoạch.

3. Sở Y tế:

- Hướng dẫn việc tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận xác định nghiện ma túy, điều trị cắt cơn nghiện ma túy cho y, bác sỹ tại các cơ sở cai nghiện; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức điều trị Methadone tại Trung tâm, hướng dẫn các địa phương triển khai mô hình thí điểm tư vấn, điều trị nghiện, tập huấn cho cán bộ cơ sở về phương pháp điều trị nghiện.

Chủ trì trong việc quản lý, nhập khẩu, cung ứng và dự trữ thuốc điều trị nghiện. Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn các địa phương nâng cấp, phát triển các cơ sở điều trị bằng Methadone thành cơ sở điều trị toàn diện. Thực hiện điều trị nghiện các dạng ma túy tổng hợp trên địa bàn toàn tỉnh.

4. S Nội vụ: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện xác định vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn tổ chức, bộ máy tại cơ sở cai nghiện.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát quỹ đất và lập quy hoạch để mở rộng diện tích lao động và sản xuất cho trung tâm Bảo trợ xã hội.

6. Các sở, ban, ngành có liên quan: Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch.

7. Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện:

- Xây dựng chương trình thực hiện tại địa phương, thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chuyên môn có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện.

- Ban hành chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy và quản lý sau cai tại địa phương; hỗ trợ tạo điều kiện học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy.

- Bố trí ngân sách địa phương để thực hiện có hiệu quả chương trình tại địa phương;

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ Kế hoạch này, UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của ngành mình, chủ động xây dựng chương trình thực hiện.

2. Các đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai, thực hiện hàng năm (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) về công tác cai nghiện ma túy trước ngày 30/11 hàng năm.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH;
- CT, PCT UBND t
nh đ/c Đinh Khắc Đính;
- Các đơn vị nêu tại mục IV;
- CVP, PCVP Đoàn Thanh Vinh;
- Lưu: VT,
VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 191/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu191/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2016
Ngày hiệu lực15/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 191/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 191/KH-UBND cơ sở cai nghiện ma túy Thừa Thiên Huế 2020 2030 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 191/KH-UBND cơ sở cai nghiện ma túy Thừa Thiên Huế 2020 2030 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu191/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành15/12/2016
        Ngày hiệu lực15/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 191/KH-UBND cơ sở cai nghiện ma túy Thừa Thiên Huế 2020 2030 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 191/KH-UBND cơ sở cai nghiện ma túy Thừa Thiên Huế 2020 2030 2016

           • 15/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực