Văn bản khác 1910/KH-BHXH

Kế hoạch 1910/KH-BHXH về hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1910/KH-BHXH 2019 hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1910/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ TRỢ MUA TẶNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN NGHÈO NĂM 2019

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Huy động sự chung tay, chia sẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) và toàn xã hội hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), giúp đỡ bệnh nhân nghèo.

2. Tăng cường truyền thông về tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách BHYT

3. Góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đã được xác định tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và Luật BHYT số 46/2014/QH13.

4. Việc thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đối tượng và phương thức hỗ trợ

1.1. Hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tham gia BHYT, gồm:

a) Người thuộc hộ cận nghèo.

b) Người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

c) Người thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

d) Học sinh, sinh viên.

1.2. Hỗ trợ, giúp đỡ tài chính, hiện vật (tùy theo đóng góp của tổ chức, cá nhân) đối với những bệnh nhân nghèo, mắc bệnh nặng đang điều trị tại một số bệnh viện tuyến Trung ương.

2. Quy trình thực hiện hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT

2.1. BHXH tỉnh lựa chọn, lập danh sách đối tượng khó khăn cần hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT theo hướng dẫn tại Điểm 1.1, Khoản 1, Mục II Kế hoạch này, gửi về Trung tâm Truyền thông.

2.2. Trung tâm Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn, lập danh sách đối tượng cần hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT; thông báo cho BHXH tỉnh; thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ theo quy định.

2.3. BHXH tỉnh in, cấp thẻ BHYT cho những đối tượng theo danh sách được thông báo; tổ chức trao tặng thẻ cho đối tượng theo hình thức phù hợp (qua chính quyền địa phương; qua các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, phổ biến chính sách BHXH, BHYT; qua tổ chức chương trình trao tặng thẻ lồng ghép tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT…).

3. Thời gian, địa điểm, quy mô

3.1. Thời gian: Từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2019.

3.2. Địa điểm

a) Chọn 08 tỉnh thuộc các vùng trong cả nước để thực hiện hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, gồm: Yên Bái, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Tiền Giang.

b) Chọn 04 bệnh viện Trung ương để thực hiện hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, mắc bệnh nặng: Bạch Mai, Việt Đức, Huyết học và truyền máu Trung ương, Ung bướu Trung ương.

3.3. Quy mô

a) Tại một tỉnh (trong số 08 tỉnh được chọn): hỗ trợ, tặng thẻ BHYT cho khoảng 300 đối tượng.

b) Tại một bệnh viện (trong số 04 bệnh viện được chọn): hỗ trợ, giúp đỡ cho khoảng 10 bệnh nhân (có thể thay đổi tùy thuộc vào nguồn kinh phí hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức).

4. Hoạt động truyền thông

4.1. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí truyền thông trong Ngành (Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Báo BHXH, Tạp chí BHXH).

4.2. Trung tâm Truyền thông phối hợp với BHXH tỉnh và một số cá nhân có uy tín, có tác động lan tỏa lớn tổ chức 03 chương trình truyền thông trao tặng thẻ BHYT cho người dân tại 03 tỉnh đại diện cho 03 miền đất nước, kết hợp tư vấn, đối thoại với người dân về chính sách BHXH, BHYT.

4.3. Trung tâm Truyền thông phối với các đơn vị có liên quan, đề xuất, hình thức truyền thông.

5. Nguồn kinh phí

5.1. Kinh phí hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn: Trích một phần từ nguồn kinh phí đóng góp 01 ngày lương của cán bộ, viên chức và người lao động trong Ngành BHXH để thực hiện các hoạt động xã hội tình nghĩa trong năm; Hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

5.2. Kinh phí hỗ trợ bệnh nhân nghèo, mắc bệnh nặng: Từ nguồn quyên góp, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

5.3. Kinh phí tổ chức các sự kiện truyền thông, trao thẻ trực tiếp: Từ nguồn kinh phí tuyên truyền giao cho Trung tâm Truyền thông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Truyền thông:

a) Là đầu mối, chủ trì, phối hợp và hướng dẫn với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch.

b) Xây dựng kịch bản cho từng hoạt động.

c) Xây dựng kế hoạch, kịch bản tổ chức hoạt động truyền thông trao tặng thẻ BHYT kết hợp tư vấn, đối thoại chính sách tại 03 tỉnh được lựa chọn.

d) Kết nối để các tổ chức, cá nhân hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện tuyến Trung ương.

2. Vụ Tài chính - Kế toán: Bố trí kinh phí tổ chức các sự kiện trên cơ sở Kế hoạch Trung tâm Truyền thông trình Lãnh đạo Ngành phê duyệt và dự toán Trung tâm truyền thông xây dựng theo quy định.

3. Văn phòng BHXH Việt Nam: Chuyển kinh phí mua thẻ BHYT hỗ trợ các đối tượng cho BHXH các tỉnh theo danh sách được phê duyệt từ nguồn kinh phí đóng góp 01 ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành BHXH để thực hiện các hoạt động xã hội tình nghĩa trong năm.

4. Các đơn vị: Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Thực hiện chính sách BHXH; Ban Sổ - Thẻ, Ban Thu: Tham gia tư vấn, giao lưu, giải đáp chính sách trong các sự kiện trao tặng thẻ BHYT trực tiếp cho người có hoàn cảnh khó khăn.

5. BHXH tỉnh:

a) Thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch.

b) Căn cứ tình hình thực tế và các nguồn kinh phí hợp pháp (được phép sử dụng mục đích hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn) để xem xét, quyết định việc lựa chọn thêm các đối tượng khó khăn trên địa bàn để hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT nhằm lan toả thêm ý nghĩa, giá trị của Chương trình.

6. Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Phối hợp với Trung tâm Truyên thông trong vận động, quyên góp giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, giám sát hoạt động của Chương trình.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Truyền thông, số điện thoại: 02436285233) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TT

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1910/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1910/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2019
Ngày hiệu lực05/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1910/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 1910/KH-BHXH 2019 hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1910/KH-BHXH 2019 hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1910/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐào Việt Ánh
        Ngày ban hành05/06/2019
        Ngày hiệu lực05/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1910/KH-BHXH 2019 hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1910/KH-BHXH 2019 hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

           • 05/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực