Văn bản khác 192/KH-UBND

Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 192/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/KH-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ về việc ban hành, quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự; Quyết định số 7060/QĐ-BCA-C10 ngày 11/8/2020 của Bộ Công an ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ trong Công an nhân dân, UBND Thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt đầy đủ nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ; triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả các quy định của Nghị định trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, UBND cấp huyện để bảo đảm việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ được nghiêm túc, đạt hiệu quả.

3. Phát huy vai trò nòng cốt của Công an Thành phố, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu với UBND Thành phố kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt và triển khai nội dung Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Công an về triển khai, thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ để thống nhất triển khai, thực hiện.

2. Công an Thành phố chủ trì phối hợp với Cục C10 - Bộ Công an và các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự của Công an Thành phố và các trang thiết bị đảm bảo kết nối đường truyền cơ sở dữ liệu với Trung tâm cơ sở dữ liệu chỉ huy của Bộ Công an.

3. Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và chất lượng, được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để trực tiếp làm công tác xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

4. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, các bộ, ngành Trung ương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản mới theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với các quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự theo Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ.

5. Định kỳ và khi có yêu cầu tổ chức kiểm tra, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất những chủ trương, giải pháp bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an Thành phố

- Giúp UBND Thành phố thống nhất quản lý Nhà nước về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện và các trại tạm giam thuộc Công an Thành phố trực tiếp thu thập, cập nhật thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thuộc phạm vi quản lý và cung cấp dữ liệu thi hành án hình sự về cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.

- Chủ trì, tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, sử dụng và bảo vệ an toàn cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

- Bố trí đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và chất lượng trực tiếp làm công tác xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

- Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP báo cáo Bộ Công an và UBND Thành phố.

2. Sở thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các ngành chức năng, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội thực hiện công tác thông tin, truyền thông, phổ biến các nội dung của Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố thực hiện việc lập dự toán và bố trí nguồn kinh phí để thực hiện việc đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

4. Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo cơ quan, tổ chức tại địa phương phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

6. Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức thuộc UBND Thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố trong việc thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

7. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố để phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự khi được yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin do mình cung cấp, Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được cung cấp thông tin về thi hành án hình sự có trách nhiệm sử dụng thông tin đúng mục đích, không được cung cấp, để lộ thông tin cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào và phải kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý dữ liệu có thẩm quyền về những sai sót của dữ liệu được cung cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung được phân công chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Tổ chức sơ, tổng kết (khi có chỉ đạo) và gửi báo cáo về Công an Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công an và Chính phủ theo quy định.

2. Giao Công an Thành phố là cơ quan thường trực chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm giúp UBND Thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo theo quy định; kịp thời tham mưu UBND Thành phố khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự, phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ; (Để báo cáo)
- Bộ Công an; (Để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (Để báo cáo)
- Thường trực HĐND Thành phố; (Để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (Để báo cáo)
- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- Ban VH-XH HĐND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBNDTP: CPVP, PCVP V.T.Anh, NC, TKBT;
- Lưu: VT, NC(Q), CATP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 192/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu192/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2020
Ngày hiệu lực02/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(04/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 192/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 192/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 192/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu192/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành02/10/2020
        Ngày hiệu lực02/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (04/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 192/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 192/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự Hà Nội

             • 02/10/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/10/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực