Văn bản khác 192/KH-UBND

Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2021 thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 192/KH-UBND 2021 thực hiện chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/KH-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VỀ SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (gọi chung là BHXH, BHYT) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt sâu sắc và trin khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy; Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 02/10/2018 của UBND Thành phố về việc thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Hà Nội.

- Huy động sức mạnh của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và Nhân dân Thủ đô nhằm phát triển bền vững số người tham gia BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và tham gia BHXH, BHYT của cán bộ, Nhân dân Thủ đô.

2. Yêu cầu

- Xác định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp để tăng số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố.

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải xác định rõ nhiệm vụ và có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp với lộ trình phù hợp, phấn đấu đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT của Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy.

- Công tác triển khai phải bảo đảm nghiêm túc, tạo được sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã với cơ quan BHXH trên địa bàn Thành phố để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu tham gia và vận động gia đình tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

II. MỤC TIÊU CỤ TH ĐẾN NĂM 2025

1. Năm 2021

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 91,5%.

- Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 40%, trong đó:

+ Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 39%.

+ Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 1% lực lượng lao động trong độ tuổi (nông dân và lao động khu vực phi chính thức).

- Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 37%.

2. Giai đoạn đến năm 2025

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 95%.

- Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 50%, trong đó:

+ Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 47%.

+ Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 3% lực lượng lao động trong độ tuổi (nông dân và lao động khu vực phi chính thức).

- Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tui lao động đạt 40%.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật v BHXH, BHYT

- Các cấp, các ngành có trách nhiệm quan tâm, chđạo công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT; trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi người dân trong việc tham gia và thực hiện chính sách BHXH, BHYT; từ đó chủ động tìm hiểu, tự giác tham gia BHXH, BHYT.

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng nhất là nông dân, lao động làm việc tại khu vực phi chính thức (các làng nghề, tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể, người buôn bán nhỏ lẻ,..); chú trọng, phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT phải bám sát cơ sở, “đi từng ngõ, vào từng nhà, rà từng trường hợp”; làm rõ tính cần thiết và lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH, BHYT; kiên trì vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời những thay đổi về chính sách BHXH đến người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn Thành phố bằng nhiều hình thức hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn và từng thời điểm: Xây dựng cụm panô, áp phích, phát hành tờ rơi; tuyên truyền trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở (đài truyền thanh, tuyên truyền viên và báo cáo viên cơ sở, bảng tin công cộng); tuyên truyền trên mạng xã hội, các nền tảng công nghệ số, kết hợp giữa tuyên truyền của người có uy tín với các sản phẩm truyền thông, video, clip,...; chú trọng tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại với người sử dụng lao động và người lao động đảm bảo phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Kịp thời biểu dương các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời phê phán những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Xác định, phân loại đối tượng tiềm năng tham gia BHXH, BHYT

- Tiếp tục duy trì bền vững các nhóm đối tượng đã tham gia BHXH, BHYT.

- Phân tích, xác định, phân loại từng nhóm đối tượng theo từng địa bàn tại các xã, phường và triển khai các giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng tiềm năng, cụ thể:

+ Nhóm tham gia BHXH, BHYT trong các đơn vị, doanh nghiệp: Tăng cường các biện pháp bắt buộc, thanh tra, kiểm tra, rà soát các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia và đã tham gia BHXH nhưng chưa tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động, yêu cầu người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT cho 100% người lao động theo quy định của pháp luật.

+ Nhóm tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình: Lãnh đạo, Ban chấp hành, hội viên các Hội, đoàn thể trên địa bàn, Đoàn thanh niên, cán bộ không chuyên trách cấp xã, tổ, thôn, đảng viên gương mẫu tham gia và vận động gia đình tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH, BHYT cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

+ Nhóm học sinh, sinh viên: xác định trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường trong thực hiện pháp luật về BHYT; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các nhà trường hiệu quả, đúng quy định.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT

Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả của Đại lý thu theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm, hiệu quả. Đào tạo, tập huấn cho nhân viên Đại lý thu kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân; yêu cầu nắm chắc chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho từng Đại lý thu.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị, doanh nghiệp. Đôn đốc, yêu cầu người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính hành vi trốn đóng, nợ đóng BHXH cho người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc làm căn cứ để xử lý hình sự theo quy định của Điều 216 Bộ Luật Hình sự 2015.

- Thường xuyên phối hợp kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu về doanh nghiệp và lao động giữa các Sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục thuế Thành phố, Thanh tra Thành phố, Công an Thành phố, Liên đoàn lao động Thành phố, Cục Thống kê, BHXH Thành phố để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT và thực thi chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố.

5. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người tham gia BHXH, BHYT

Huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Thành phố xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho người tham gia BHXH, BHYT theo quy định và xem xét nâng mức hỗ trợ cao hơn so với quy định để tăng số người tham gia BHXH, BHYT.

6. Đảm bảo quyền li của người tham gia BHXH, BHYT

- Nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức BHXH Thành phố trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT đảm bảo thuận lợi, kịp thời, đúng quy định.

- Các cơ sở KCB BHYT tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn, đảm bảo sự hài lòng của người bệnh.

7. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT. Chú trọng cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nâng cao chất lượng phục vụ. Triển khai thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn, Đại lý thu BHXH, BHYT; đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Bảo hiểm xã hội Thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về chính sách BHXH, BHYT; tăng cường tuyên truyền về tình hình thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn Thủ đô. Tăng cường tổ chức các Hội nghị tọa đàm, đối thoại với người sử dụng lao động và người lao động.

- Hàng năm chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng chỉ tiêu kinh tế xã hội về BHXH, BHYT, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố giao chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT và tỷ lệ số người tham gia BHXH, BHTN.

- Chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Thành phố, Cục Thống kê Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn nhưng chưa tham gia BHXH hoặc tham gia BHXH chưa đầy đủ cho người lao động để tập trung phát triển, yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp tham gia BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật.

- Phối hp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành chức năng trên địa bàn tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ cho người tham gia BHXH, BHYT theo quy định.

- Phân tích, xác định, phân loại từng nhóm đối tượng; nắm rõ số lao động đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và lao động trong khu vực phi chính thức trên địa bàn. Xây dựng, triển khai các giải pháp tăng số người tham gia BHXH, BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Tăng cường phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra Thành phố, Công an Thành phố, Liên đoàn Lao động, Cục Thuế, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp. Kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính hành vi trốn đóng, nợ đóng BHXH cho người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc làm căn cứ để xử lý hình sự theo quy định của Điều 216 Bộ Luật Hình sự 2015.

- Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT; xây dựng các mô hình đại lý thu hoạt động linh hoạt, hiệu quả; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho từng Đại lý thu BHXH, BHYT; định kỳ 6 tháng, hằng năm sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động của đại lý thu BHXH, BHYT.

- Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, chuyên môn cho các nhân viên Đại lý thu, các cán bộ làm công tác BHXH về các chính sách pháp luật BHXH, BHYT và kỹ năng tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

- Nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và Thành phố. Giải quyết đảm bảo quyền lợi các chế độ BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định của người tham gia BHXH, BHYT.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; thực hiện liên thông, chia sẻ dữ liệu với các Sở, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số cho 100% người tham gia BHXH, BHYT.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với BHXH Thành phố thực hiện Quyết định số 294/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền BHXH đến năm 2025. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết, lợi ích, vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT; tập trung tuyên truyền về quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT của người lao động và người sử dụng lao động từ đó thay đổi nhận thức và hành động, tự giác tuân thủ pháp luật về BHXH.

- Quản lý tốt việc khai trình lao động, tổng hợp số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; số đối tượng chính sách của Thành phố thuộc phạm vi quản lý làm cơ sở để cơ quan Bảo hiểm xã hội mở rộng đối tượng tham gia BHXH và quản lý đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các đơn vị chưa tham gia BHXH hoặc tham gia BHXH chưa đầy đủ cho người lao động theo đúng các quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tuyên tuyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện đối với các trường hợp người lao động nghỉ việc đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với BHXH Thành phố, Sở Tài chính đề xuất cơ chế hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Thành phố cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức,...để tham gia BHXH tự nguyện, BHYT h gia đình.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT ngay từ khi các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến đề nghị cấp phép đầu tư hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Định kỳ hằng quý, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới gửi BHXH Thành phố đlàm cơ sở triển khai phát triển số người tham gia BHXH, BHYT.

- Chủ trì phối hợp BHXH Thành phố và các Sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND Thành phố trình HĐND Thành phố đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN hàng năm vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, chủ trì, tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định và xem xét, đề xuất nâng mức hỗ trợ cao hơn quy định.

5. Cục thuế Thành phố

- Khi thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế phối hợp rà soát, đối chiếu giữa danh sách lao động tham gia BHXH với bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế thu nhập cá nhân của đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời, khi kết luận thanh tra, kiểm tra yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH phải tham gia cho người lao động đúng quy định của pháp luật.

- Định kỳ hàng quý cung cấp dữ liệu về số đơn vị, doanh nghiệp mới thành lập đăng ký kê khai thuế lần đầu, địa chỉ trụ sở đ cơ quan BHXH có căn cứ xác định, phân loại số đơn vị, lao động thuộc diện tham gia BHXH nhưng chưa tham gia.

6. Cục Thống kê

Hàng năm, cung cấp cho cơ quan BHXH các thông tin thống kê về dân số, lực lượng lao động, các nhóm loại hình,... làm cơ sở xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cũng như xác định nhóm đối tượng để khai thác phát triển số người tham gia.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp BHXH Thành phố và các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền nội dung và công tác triển khai Kế hoạch trên địa bàn Thành phố, góp phần nâng cao ý thức tự giác tham gia BHXH, BHYT của người dân và hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

8. S Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng, nhất là y tế tuyến cơ sở; nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên ngành y tế đảm bảo chất lượng phục vụ vì sự hài lòng của người bệnh. Kiên quyết xử lý những trường hợp cán bộ, nhân viên y tế thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà cho người bệnh để tiêu cực, vụ lợi cá nhân.

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, thực hiện nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc bệnh đắt tiền.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tham gia BHYT học sinh đạt 100% theo quy định của Luật BHYT và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

- Đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT học sinh là một tiêu chí đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu các phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường trực thuộc.

- Phối hợp với BHXH Thành phố Hà Nội, Sở Tài chính trong việc cấp đủ, kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh đảm bảo đúng quy định.

10. Sở Tư pháp

Chủ trì tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

11. Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT thông qua hệ thống công đoàn cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ý thức tự giác chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của doanh nghiệp và đoàn viên công đoàn, người lao động. Đặc biệt tuyên truyền để đoàn viên công đoàn hiểu rõ việc người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, tham gia không đúng đối tượng hoặc tham gia không đúng mức quy định là vi phạm Luật BHXH và sẽ bị xử phạt theo Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Chỉ đạo công đoàn cơ sở nhất là tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động về thực hiện hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, công đoàn.

- Phối hợp với BHXH Thành phố và các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tham gia các hoạt động kiểm tra, thanh tra liên ngành trong việc thực hiện chính sách BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động và khởi kiện các đơn vị sử dụng lao động không thực hiện pháp luật về BHXH để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và chủ động tham gia BHXH, BHYT (nếu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì tham gia BHXH tự nguyện).

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức các Hội nghị tọa đàm, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp và người lao động.

- Khuyến khích Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên các cấp kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để mua BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Thành Đoàn Hà Nội chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc phối hợp cơ quan BHXH cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách BHXH, BHYT đến người sử dụng lao động, người lao động, đoàn viên; vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT học sinh, sinh viên và BHYT hộ gia đình.

13. Các Sở, ban, ngành

- Nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật BHXH, BHYT cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, của ngành.

- Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố.

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 16/4/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo kịp thời việc tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT đối với địa bàn được phân công.

14. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn hoàn thành trong tháng 9/2021.

- Xây dựng các chỉ tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội về BHXH, BHYT hàng năm, đề xuất HĐND quận, huyện, thị xã giao chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT, tỷ lệ số người tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn và đến từng xã, phường, thị trấn, các đại lý thu BHXH, BHYT.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn nhưng chưa tham gia BHXH hoặc tham gia BHXH không đầy đủ cho người lao động đyêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH theo đúng các quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý vi phạm hành chính hành vi không đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các xã, phường, thị trấn; xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn hoàn thành trong tháng 10/2021; phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban Chỉ đạo đảm bảo hoạt động hiệu quả, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN được giao. Quản lý chặt chẽ hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT; phối hợp với BHXH các quận, huyện, thị xã xác định, phân loại từng nhóm đối tượng đtriển khai các giải pháp phù hợp.

- Đôn đốc, yêu cầu các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá th, các doanh nghiệp trên địa bàn chưa tham gia BHXH, BHYT phải nghiêm túc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT; tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện BHYT học sinh theo Luật BHYT phải đảm bảo đạt 100% học sinh tham gia.

- Kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để mua BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.

UBND Thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Giao Bảo hiểm xã hội Thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 11 hàng năm; định kỳ hàng năm đề xuất UBND Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết, tng kết việc thực hiện Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Chủ tịch UBND Th
ành phố;
- Chủ tịch HĐND Thành phố,
Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 08;
- PCT UBND Thành phố Chử Xuân Dũng;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 08;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP P.T.T.Huyền,
Các phòng: KGVX, TKBT, KT;
- Lưu: VT, KGVX
HLVA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 192/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu192/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2021
Ngày hiệu lực26/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(04/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 192/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 192/KH-UBND 2021 thực hiện chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 192/KH-UBND 2021 thực hiện chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu192/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýChử Xuân Dũng
        Ngày ban hành26/08/2021
        Ngày hiệu lực26/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (04/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 192/KH-UBND 2021 thực hiện chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 192/KH-UBND 2021 thực hiện chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội Hà Nội

              • 26/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực