Văn bản khác 1929/KH-TTCP

Kế hoạch 1929/KH-TTCP năm 2013 đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại Thanh tra Chính phủ

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1929/KH-TTCP năm 2013 đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức Thanh tra Chính phủ


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1929/KH-TTCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TẠI THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”; thực hiện Hướng dẫn số 01/BCĐCCCVCV ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, Thanh tra Chính phủ xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng một chế độ công vụ, công chức tại Thanh tra Chính phủ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thống nhất về nhận thức coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt của cải cách hành chính trong ngành Thanh tra hiện nay.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại Thanh tra Chính phủ phải có lộ trình, bước đi thích hợp và phải gắn với quá trình thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, phù hợp với đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước.

II. CÁC NỘI DUNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý và hoàn thiện việc tổ chức công vụ theo hướng gọn, nhẹ, tránh chồng chéo. Từng bước gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng công chức. Trước mắt, tập trung làm rõ cơ chế phân cấp quản lý cán bộ đối với các đơn vị sự nghiệp gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ. Lâu dài, nghiên cứu cơ chế phân cấp tuyển dụng công chức và bổ nhiệm cán bộ cấp phòng cho Văn phòng và các Cục thuộc Thanh tra Chính phủ.

2. Triển khai xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch công chức, hạng viên chức trong các vụ, cục, đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ. Phấn đấu đến cuối năm 2014, có 100% các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ xây dựng, được phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, hạng viên chức.

3. Tổ chức việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức chuyên ngành thanh tra và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

4. Nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức và từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt.

5. Ban hành các quy định của ngành Thanh tra về trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu.

6. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đánh giá công chức căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền đánh giá thuộc người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức. Sửa đổi, bổ sung và ban hành mới quy trình đánh giá cán bộ, công chức của Thanh tra Chính phủ.

7. Thực hiện chính sách nhân tài: Quy định các chế độ, chính sách liên quan đến việc phát hiện, tuyển chọn, tiến cử, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

8. Đổi mới công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý: Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng. Quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý.

9. Đổi mới và kiên quyết thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

10. Thực hiện ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tin học vào các hoạt động thực thi công vụ và quản lý cán bộ, công chức: áp dụng chế độ ghi nhật ký thanh tra điện tử của thành viên đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch, thống kê tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức; đưa công tác thống kê báo cáo vào nề nếp để thống kê trở thành một công cụ quan trọng trong xây dựng và phát triển đội ngũ công chức.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về chế độ công vụ, công chức tại Thanh tra Chính phủ

Tiến hành rà soát kết quả xây dựng, ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về chế độ công vụ, công chức, tập trung vào các nội dung sau:

a) Sửa đổi, bổ sung, thay thế, xây dựng mới các quy chế, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

b) Hướng dẫn các vụ, cục, đơn vị về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong từng đơn vị.

c) Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý và tiêu chuẩn các ngạch công chức tại Thanh tra Chính phủ.

d) Quy định về chế độ đánh giá công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong từng đơn vị.

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị về xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch.

c) Triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch tại các vụ, cục, đơn vị; bố trí, sắp xếp lại công chức theo Đề án vị trí việc làm.

3. Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức

a) Xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức.

b) Lưu trữ đầy đủ và thường xuyên cập nhật các thông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra Chính phủ.

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

a) Xây dựng ngân hàng đề thi và đáp án thi tuyển công chức cho các môn thi phù hợp với yêu cầu về trình độ và nhiệm vụ của vụ, cục, đơn vị tuyển dụng.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển và thi nâng ngạch công chức. Trước mắt nghiên cứu áp dụng thí điểm việc ứng dụng phần mềm thi 02 môn tin học, ngoại ngữ. Về lâu dài, nghiên cứu áp dụng cho các môn quản nhà nước và nghiệp vụ chuyên môn.

5. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, gắn công tác tuyển dụng với tinh giản biên chế

a) Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, cơ cấu công chức và tiêu chuẩn chức danh, tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ công chức để tinh giản biên chế, đưa ra khỏi biên chế những trường hợp năng lực, phẩm chất, sức khỏe yếu, hiệu quả, chất lượng công tác không đạt yêu cầu.

b) Thực hiện nguyên tắc số công chức được tuyển dụng mới không quá 50% số công chức đã ra khỏi biên chế, 50% số biên chế còn lại để bổ sung cho những lĩnh vực cần tăng.

6. Đổi mới công tác đánh giá công chức

a) Sửa đổi, bổ sung và ban hành quy trình đánh giá công chức, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chính xác trong công tác đánh giá công chức.

b) Việc đánh giá công chức được căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của công chức. Chú trọng thành tích, công trạng, kết quả công tác của công chức. Coi đó là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức.

7. Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng. Quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý

a) Đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu vụ, cục, đơn vị, đổi mới phương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm. Trước mắt, thí điểm việc tổ chức thi tuyển cán bộ cấp phòng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ, sau đó sơ kết, đánh giá và tổ chức thi tuyển công chức cấp phòng tại các vụ, cục, đơn vị khối hành chính. Lâu dài, trên cơ sở sơ kết đánh giá việc thí điểm trong cả nước của Ban Chỉ đạo Trung ương và hướng dẫn cụ thể của Chính phủ, của Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai việc tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ cấp Vụ thông qua thi tuyển.

b) Nghiên cứu, áp dụng thực hiện cơ chế tập sự lãnh đạo phù hợp với đặc thù công tác của ngành Thanh tra, trước khi bổ nhiệm chức vụ chính thức.

8. Triển khai thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên đối với đội ngũ công chức

a) Đổi mới công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên đối với đội ngũ công chức. Đổi mới phương thức, nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hành chính bảo đảm tính thống nhất trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

b) Chuyển mục tiêu đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên từ tiêu chuẩn ngạch công chức sang đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên theo nhu cầu công việc và theo vị trí việc làm để bảo đảm công chức thực hiện công việc gì có đủ năng lực, kiến thức, kỹ năng làm tốt công việc đó; đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu cho một số công chức để có thể đảm đương nhiệm vụ chuyên gia, chuyên sâu để tư vấn, giúp việc cho Tổng Thanh tra Chính phủ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Thanh tra nói riêng và công tác quản lý nhà nước nói chung.

9. Quy định chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ

a) Quy định chế độ tiến cử, giới thiệu những người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạt động công vụ tại Thanh tra Chính phủ.

b) Tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm công chức để chọn người có phẩm chất tốt và năng lực giỏi bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp với tình hình thực tế của các vụ, cục, đơn vị.

c) Lựa chọn và tiến cử một số công chức có năng lực, phẩm chất tốt, có triển vọng phát triển đưa đi đào tạo, luân chuyển vào vị trí công tác tại Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trước mắt và lâu dài cho hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước nói chung và Thanh tra Chính phủ nói riêng.

d) Quy định các chính sách thu hút, phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ tại Thanh tra Chính phủ.

10. Chú trọng và nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ

a) Quy định chế độ sát hạch bắt buộc đối với công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Quy định chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ.

c) Quy định chế độ miễn nhiệm, từ chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

Chi tiết theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường điều hành công tác cải cách chế độ công vụ, công chức của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ:

a) Phổ biến, quán triệt Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”; Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại Thanh tra Chính phủ đến từng cán bộ, công chức để biết và thực hiện.

b) Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Thanh tra Chính phủ có kế hoạch phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đoàn thể trực thuộc tham gia tổ chức thực hiện Kế hoạch này; cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể các vụ, cục, đơn vị tham gia cùng lãnh đạo đơn vị tổ chức triển khai Kế hoạch của đơn vị theo yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

c) Tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách chế độ công vụ, công chức của Thanh tra Chính phủ; coi kết quả thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức là một tiêu chí quan trọng để xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.

d) Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về cải cách chế độ công vụ, công chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: trên cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra và các tài liệu tham khảo.

đ) Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ phải trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của đơn vị.

e) Gắn kết đồng bộ cải cách chế độ công vụ, công chức đối với các nội dung khác của cải cách hành chính tại Thanh tra Chính phủ.

g) Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục công chức về tinh thần trách nhiệm, ý thức công vụ, tận tâm, tận lực, tận tụy với công việc; xây dựng lề lối, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học cho đội ngũ công chức Thanh tra Chính phủ.

h) Hàng năm, tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện Kế hoạch để có sự điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với năm tiếp theo.

2. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác cải cách chế độ công vụ, công chức của các vụ, cục, đơn vị để có những giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách chế độ công vụ, công chức.

3. Phát triển đồng bộ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường truyền thông về cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của vụ, cục, đơn vị, của công chức trong thực thi công vụ, tham gia vào tiến trình cải cách và giám sát chất lượng thực thi công vụ của công chức.

4. Bảo đảm kinh phí thực hiện công tác cải cách chế độ công vụ, công chức được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của Thanh tra Chính phủ và các nguồn lực tài chính hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác cải cách chế độ công vụ, công chức.

6. Tổ chức các Hội thảo, Hội nghị, tọa đàm khoa học về cải cách chế độ công vụ, công chức để tham khảo ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài ngành Thanh tra.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức Cán bộ

a) Đơn vị thường trực tham mưu giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức có hiệu quả, thiết thực; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức tại các vụ, cục, đơn vị; tổng hợp báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị thực hiện toàn diện các nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức.

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

d) Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ các cuộc họp thường xuyên, đột xuất của Ban Chỉ đạo thuộc phạm vi chức năng của Vụ Tổ chức Cán bộ được giao theo kế hoạch; đôn đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện một số nội dung theo Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thanh tra Chính phủ chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo.

đ) Phối hợp với Tổ công tác cải cách hành chính trong việc xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả công tác, sơ kết, tổng kết việc cải cách chế độ công vụ, công chức nói riêng và công tác cải cách hành chính nói chung của Thanh tra Chính phủ.

e) Đề xuất Ban Chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc các vụ, cục, đơn vị triển khai thực hiện Đề án và kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thanh tra Chính phủ.

f) Chủ động nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, sáng kiến nhằm đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

2. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp

Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, tham mưu việc cân đối, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức.

3. Trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế

Chủ động thu hút, huy động các nguồn tài trợ quốc tế để hỗ trợ cho công tác cải cách chế độ công vụ công chức tại Thanh tra Chính phủ.

4. Trách nhiệm của Ban Quản lý các dự án hợp tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra (POSCIS)

Chủ động nghiên cứu, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ và các vụ, cục, đơn vị có liên quan lập kế hoạch hỗ trợ kinh phí từ nguồn của dự án đối với các hoạt động đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thanh tra Chính phủ.

5. Trách nhiệm của Viện Khoa học Thanh tra:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc hỗ trợ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về cải cách chế độ công vụ, công chức phục vụ thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

6. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế:

Rà soát, nghiên cứu xây dựng thể chế, hướng dẫn các vụ, cục, đơn vị có liên quan trong việc hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý công chức, công vụ; chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị liên quan thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý công chức, công vụ tại Thanh tra Chính phủ.

7. Trách nhiệm của Văn phòng:

Bố trí kinh phí, các nguồn lực, trang thiết bị và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Đề án theo kế hoạch được phê duyệt bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

8. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin:

a) Nghiên cứu, đề xuất, triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ tin học vào việc triển khai thực hiện Đề án theo kế hoạch được phê duyệt.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc hỗ trợ triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ tin học theo Kế hoạch.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, quan điểm và nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ.

9. Trách nhiệm của các vụ, cục, đơn vị:

a) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

b) Định kỳ (hàng quý, 6 tháng, hàng năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo cải cách chế độ công vụ, công chức, gửi về Vụ Tổ chức Cán bộ tổng hợp chung để xây dựng báo cáo gửi Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Lãnh đạo TTCP;
- Các vụ, cục, đơn vị;
- VP Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu VT, TCCB.

TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 1929/KH-TTCP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ)

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian
Dự k
iến thực hiện

Ghi chú

I. Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về chế độ công vụ, công chức

1. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, xây dựng mới các quy định, quy chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Các Quyết định ban hành Quy chế, Quy định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

Thực hiện trong năm 2013 và hoàn thành trước tháng 12/2013

Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ

2. Hướng dẫn về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức

Văn bản hướng dẫn

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

Tháng 10/2013

 

II. Triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, hạng viên chức

1. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch, hạng

Hội nghị tập huấn

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

Tháng 12/2013

 

2. Triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, hạng viên chức

Đề án xác định vị trí việc làm

Các vụ, cục, đơn vị

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý I/2014

 

III. Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức, viên chức

1. Xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu và các ứng dụng trong quản cán bộ, công chức

Phần mềm quản lý cán bộ, công chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

Năm 2014

 

2. Lưu giữ và thường xuyên cập nhật các thông tin hồ sơ cán bộ, công chức

 

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

Thường xuyên

 

IV. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

1. Xây dựng bộ câu hỏi và đáp án thi tuyển, thi nâng ngạch công chức đối với từng môn thi gắn với yêu cầu vị trí việc làm của các đơn vị

Ngân hàng đề thi và đáp án

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì môn chung; các vụ, cục, đơn vị chủ trì môn chuyên ngành

 

Tháng 6/2014

 

 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

Phần mềm ứng dụng

Trung tâm Thông tin

Vụ Tổ chức cán bộ

- Năm 2014 áp dụng cho thi tin học, ngoại ngữ.

- Năm 2015 áp dụng chung cho các môn thi

Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ

 

V. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, gắn công tác tuyển dụng với tinh giản

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ công chức để tinh giản biên chế

Số lượng biên chế giảm

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

Năm 2014 và các năm tiếp theo

 

 

VI. Đổi mới công tác đánh giá công chức

Sửa đổi, bổ sung và ban hành quy trình đánh giá công chức theo hướng tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu.

Quyết định ban hành Quy chế

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

Năm 2014

Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ

 

VII. Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng. Quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý

1. Đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng; đổi mới phương thức, nội dung lấy phiếu tín nhiệm

Quyết định ban hành Quy chế, Quy định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

Năm 2014 thí điểm đối với cấp phòng khối sự nghiệp. Sau đó sang khối hành chính. Năm 2015 nghiên cứu áp dng đến cấp vụ

Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ

 

2. Thực hiện chế độ tập sự, thực tập lãnh đạo, quản lý

Quyết định ban hành Quy chế, Quy định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

- Năm 2014 thí điểm thực hiện đối với cấp vụ trưởng, trưởng phòng và tương đương.

- Năm 2015 và các năm tiếp nghiên cứu áp dụng chế độ tập sự đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý

Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ

 

VIII. Triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với đội ngũ công chức, viên chức

Đổi mới phương thức, nội dung đào tạo, bồi dưỡng gắn với vị trí việc làm, yêu cầu thực tế đặt ra từ quá trình thực thi công vụ, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

Các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Vụ Tổ chức cán bộ

Trường Cán bộ Thanh tra và các vụ, cục, đơn vị

Thường xuyên

 

 

IX. Quy định chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ

1. Quy định chế độ tiến cử, giới thiệu những người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạt động công vụ

Quyết định ban hành Quy chế, Quy định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

Tháng 6/2014

Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ

 

2. Tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm công chức

 

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

Thường xuyên

 

 

3. Lựa chọn và tiến cử một số công chức có năng lực, phẩm chất tốt, có triển vọng phát triển đưa đi đào tạo, luân chuyển vào vị trí công tác tại Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương

Quyết định luân chuyển

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

Năm 2014

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ

 

4. Quy định các chính sách thu hút, phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ

Quyết định ban hành Quy chế, Quy định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

Năm 2014

Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ

 

X. Chú trọng và nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ

1. Quy định chế độ sát hạch bắt buộc đối với công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ

Quyết định ban hành Quy chế, Quy định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

Năm 2015

Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ

 

2. Quy định chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ

Quyết định ban hành Quy chế, Quy định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

Năm 2015

Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ

 

3. Quy định chế độ miễn nhiệm, tổ chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý

Quyết định ban hành Quy chế, Quy định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các vụ, cục, đơn vị

Năm 2015

Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1929/KH-TTCP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1929/KH-TTCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2013
Ngày hiệu lực22/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1929/KH-TTCP

Lược đồ Kế hoạch 1929/KH-TTCP năm 2013 đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức Thanh tra Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1929/KH-TTCP năm 2013 đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức Thanh tra Chính phủ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1929/KH-TTCP
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýHuỳnh Phong Tranh
        Ngày ban hành22/08/2013
        Ngày hiệu lực22/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1929/KH-TTCP năm 2013 đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức Thanh tra Chính phủ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1929/KH-TTCP năm 2013 đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức Thanh tra Chính phủ

           • 22/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực