Kế hoạch 193/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 193/KH-UBND 2023 triển khai Chỉ thị 7/CT-TTg công tác truyền thông chính sách Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 7/CT-TTG NGÀY 21/3/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Thực hiện Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động triển khai và cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.

- Chú trọng, nâng cao tính chuyên nghiệp công tác truyền thông chính sách trong toàn hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi chính sách.

2. Yêu cầu

- Xác định công tác truyền thông chính sách là một nhiệm vụ, một chức năng quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Báo chí và các loại hình truyền thông khác là kênh thông tin, là phương thức cơ bản, quan trọng để thực hiện việc truyền thông chính sách.

- Công tác truyền thông chính sách phải thực sự chủ động, sáng tạo, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thực hiện tốt việc công khai thông tin theo quy định. Chủ động, đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo.

2. Bố trí, sắp xếp, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

3. Chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông và linh hoạt triển khai hoạt động truyền thông từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách; bố trí bộ phận truyền thông chính sách tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

4. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin và truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành. Nghiên cứu và triển khai các mô hình truyền thông chính sách mới trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước để vận dụng linh hoạt, phù hợp vào điều kiện của tỉnh.

5. Phát triển mạng lưới truyền thông, tăng cường công tác truyền thông chính sách. Đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan truyền thông, báo chí làm nhiệm vụ truyền thông chính sách phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách; nguồn vốn lồng ghép với các đề án, chương trình, kế hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 7/CT- TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực do cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách.

- Thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt việc công khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/32022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” và Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Chủ động, đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị làm công tác truyền thông chính sách.

- Bố trí, sắp xếp, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm tại cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động triển khai hoạt động truyền thông từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách; bố trí bộ phận truyền thông chính sách tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

- Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành. Nghiên cứu và triển khai các mô hình truyền thông chính sách mới trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh để vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Chủ động kết nối, phát triển mạng lưới truyền thông, bố trí kinh phí để tăng cường công tác truyền thông chính sách. Nghiên cứu việc đặt hàng, hợp tác các cơ quan truyền thông, báo chí làm nhiệm vụ truyền thông chính sách phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả của các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách.

- Đẩy mạnh truyền thông chính sách trên nền tảng số; sử dụng công nghệ rà quét, đánh giá xu hướng thông tin trên báo chí, truyền thông để nắm bắt các vấn đề phát sinh trong công tác truyền thông chính sách.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động định hướng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí trong các hội nghị giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, quý và các phương thức truyền thông khác về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

- Phối hợp các đơn vị liên quan đấu tranh bóc gỡ tin giả, tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẻ chính quyền với Nhân dân, xuyên tạc chủ trương chính sách trên địa bàn tỉnh, gây mất đoàn kết trong xã hội; phối hợp với Công an tỉnh xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội. Xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ truyền thông của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác truyền thông chính sách, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí, kỹ năng, quy trình, cẩm nang xử lý thông tin và ứng phó với khủng hoảng truyền thông.

- Xây dựng mạng lưới kết nối truyền thông của các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện hiệu quả công tác truyền thông chính sách và kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các Tổ công tác xử lý sự cố, khủng hoảng truyền thông trong trường hợp cần thiết.

3. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân, trong đó có tăng cường truyền thông chính sách.

4. Sở Nội vụ

Nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác truyền thông, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối bố trí chi thường xuyên của Kế hoạch theo phân cấp, khả năng cân đối của ngân sách và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

6. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác truyền thông chính sách; tăng cường, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông đa phương tiện để tạo hiệu quả truyền thông chính sách.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; định kỳ trước ngày 01/12 hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Báo ST, Đài PTTH ST;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Ngọc Diễm

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 193/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu193/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(18/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 193/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 193/KH-UBND 2023 triển khai Chỉ thị 7/CT-TTg công tác truyền thông chính sách Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 193/KH-UBND 2023 triển khai Chỉ thị 7/CT-TTg công tác truyền thông chính sách Sóc Trăng
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu193/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýHuỳnh Thị Diễm Ngọc
        Ngày ban hành12/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (18/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 193/KH-UBND 2023 triển khai Chỉ thị 7/CT-TTg công tác truyền thông chính sách Sóc Trăng

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 193/KH-UBND 2023 triển khai Chỉ thị 7/CT-TTg công tác truyền thông chính sách Sóc Trăng

              • 12/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực