Văn bản khác 193/KH-UBND

Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2015 triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 193/KH-UBND triển khai nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 193/KH-UBND

Lào Cai, ngày 27 tháng 08 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chế tchủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) quy định cơ chế tchủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU:

1. Đảm bảo trin khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ giá các loại dịch vụ công trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 16/2015/NB-CP.

2. Tăng cường xã hội hóa, giảm dần hỗ trợ kinh phí tngân sách nhà nước đối với các dịch vụ công Khuyến khích, tạo điều kiện, thiết lập môi trường hoạt động bình đẳng, cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

3. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

4. Các S, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến; rà soát quy hoạch, xây dựng danh mục các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo lĩnh vực quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai được quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Rà soát, xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập:

1.1. Đối với việc rà soát, xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, y tế:

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục (đối với lĩnh vực giáo dục), Sở Y tế (đối với lĩnh vực y tế)

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các s, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành ph.

- Tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành: trong Quý III/2015.

+ SGiáo dục (đối với lĩnh vực giáo dục), Sở Y tế (đối với lĩnh vực y tế) hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch gửi Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thẩm định trước ngày 15/9/2015.

+ SNội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch trước ngày 25/9/2015

1.2. Đối với việc rà soát, xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập khác (trừ lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực y tế) trên địa bàn tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, các s, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch trước ngày 25/9/2015

2. Xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công và tiêu chí, tiêu chun chất lượng, chế giám sát, đánh giá, kim định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công:

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ban, ngành; các quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các s, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Nội dung, phạm vi xây dựng:

Trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành và các quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh phối hợp UBND các huyện, thành phố đề xuất danh mục dịch vụ snghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh (trừ học phí, viện phí do chhướng dẫn cụ thể của Trung ương); xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho từng loại dịch vụ; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, lưu ý một số nội dung sau:

+ Yêu cầu đối với việc xác định danh mục dịch vụ sự nghiệp công: Phải xác định rõ đó là những dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và cộng đồng xã hội thuộc trách nhiệm của Nhà nước.

+ Yêu cầu đối với việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật: Đnghị xây dựng trên cơ sở đánh giá việc thực hiện giá các dịch vụ trong 3 năm (nếu có); các căn cứ pháp lý, các chi phí cấu thành định mức, cơ sđể tính toán định mức cụ thể và điều kiện thực tế tại các địa bàn trên toàn tỉnh...đ điu chỉnh hoặc xây dựng định mức mới, trước mắt xây dựng định mức áp dụng cho năm 2016, 2017 theo quy định tại Điều 10 - Nghị định 16/2015/NĐ-CP đảm bảo tính đủ chi phí tin lương, chi phí trực tiếp (chưa tính chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định).

- Tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành: Trong Quý IV/2015

+ Các S, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công gửi Sở Tài chính chủ trì, phối hợp SNội vụ thẩm định trước 15/10/2015; Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công trước ngày 30/10/2015.

+ Trên cơ sở danh mục dịch vụ công được UBND tỉnh phê duyệt, các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho từng loại dịch vụ gửi Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ thẩm định trước 15/11/2015; Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt trước 30/11/2015.

+ Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh chủ trì xây dựng tiêu chí tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý trình UBND tỉnh phê duyệt trước 10/12/2015.

(có phụ lục phân công nhiệm vụ cụ thể kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; các quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi quản lý chủ động phối hợp, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. SThông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhân dân về trin khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, tổ chức triển khai các dịch vụ và thực hiện chế độ thu - chi, báo cáo hoạt động theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TT. TU, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh;
- Phòng Tài chính - KH các huyện, TP;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo LC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trang TTĐT VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND TỈNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PH
(Kèm theo Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh về việc trin khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ)

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

I

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

 

 

1

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

STài chính, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành ph

2

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sdụng ngân sách nhà nước của Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

3

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

STài chính, Sở Nội vụ các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

4

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

SKhoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành ph

5

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sdụng ngân sách nhà nước của Sở Thông tin và Truyn thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành ph

6

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

SLao động - Thương binh Xã hội

S Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

7

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

STài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

8

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

9

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

STài chính, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

10

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Công Thương

S Công Thương

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

11

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Xây dựng

SXây dựng

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các s, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

12

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các sở, ban, ngành khác (nếu có)

Các sở, ban, ngành khác có liên quan, và các quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (nếu có)

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các s, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

II

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ s nghiệp công; Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kim định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh.

Các sở, gồm: Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương. Xây dựng và các sở, ban, ngành khác có liên quan, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (nếu có)

STài chính, Sở Nội vụ và các s, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 193/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu193/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2015
Ngày hiệu lực27/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 193/KH-UBND triển khai nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 193/KH-UBND triển khai nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu193/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýDoãn Văn Hưởng
        Ngày ban hành27/08/2015
        Ngày hiệu lực27/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 193/KH-UBND triển khai nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 193/KH-UBND triển khai nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập Lào Cai

            • 27/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực