Văn bản khác 1936/THA.VP

Kế hoạch 1936/THA.VP về việc tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về tổ chức thực hiện Luật thi hành án dân sự, nghị định của Chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Cục Thi hành án dân sự ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1936/THA.VP hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện luật thi hành án dân sự, nghị định củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ cơ quan thi hành án


BỘ TƯ PHÁP
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1936/THA.VP

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2009

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, CÁN BỘ CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

Kính gửi: Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Luật Thi hành án dân sự, Nghị định của Chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Cục Thi hành án dân sự xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Đánh giá việc chuẩn bị các điều kiện, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để kiện toàn cơ bản tổ chức, cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự theo Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là Nghị định số 74/2009/NĐ-CP) trong Quý IV năm 2009.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thi hành án dân sự.

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ:

1. Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm về mặt nội dung, dàn dựng chương trình.

- Đơn vị tham gia:

+ Vụ Tổ chức-cán bộ.

+ Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm chuẩn bị Hội trường, mời và tiếp đón các đại biểu.

+ Cục Công nghệ Thông tin chịu trách nhiệm phối hợp với Công ty Viettel bảo đảm phương tiện, kỹ thuật cho việc giao ban trực tuyến.

2. Thành phần tham dự:

Số lượng Đại biểu: Dự kiến khoảng 320 đại biểu (riêng điểm cầu Hội nghị tại Hà Nội dự kiến khoảng 80 đại biểu):

- Lãnh đạo Bộ: 2 người (Bộ trưởng chủ trì khai mạc và kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính)

- Một số Lãnh đạo đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp: 12 người (Vụ Tổ chức – cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Thanh Tra Bộ, Cục Công nghệ Thông tin, Ban Thư ký Lãnh đạo Bộ)

- Cục Thi hành án dân sự: 9 người (Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục)

- Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng Phòng tổ chức cán bộ của Sở Tư pháp (126 người)

- Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 126 người (mỗi đơn vị 02 người gồm Thủ trưởng, Trưởng Phòng tổ chức hành chính của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh).

- Đại biểu là khách mời tại các cơ quan Trung ương (8 người):

+ 01 đại diện Văn phòng Trung ương Đảng

+ 01 đại diện Văn phòng Quốc hội

+ 01 đại diện Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

+ 01 đại diện Văn phòng Chính phủ

+ 01 đại diện Bộ Nội vụ

+ 01 đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư

+ 01 đại diện Bộ Tài chính

+ 01 đại diện của Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng.

- Đại biểu là khách mời tại địa phương nơi đặt điểm cầu hội nghị (15 người):

+ 01 đại diện Ban Thường vụ thành uỷ

+ 01 đại diện Ban tổ chức thành uỷ

+ 01 đại diện Sở Nội vụ

- Đại diện một số Báo, Đài ở Trung ương và địa phương (3 người):

+ 01 đại diện Báo Pháp luật Việt Nam

+ 01 đại diện VTV

+ 01 đại diện Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

- Thành viên Ban tổ chức hội nghị: 20 người (gồm lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: Cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ)

3. Thời gian dự kiến: 01 buổi sáng ngày 28/10/2009 (Thứ 4)

4. Địa điểm: tại 05 điểm cầu Hội nghị tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ (kèm theo Phụ lục danh sách các điểm cầu và đầu mối liên hệ).

III. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:

1. Nội dung hội nghị tập trung vào những vấn đề cơ bản sau đây:

1.1. Giới thiệu những điểm mới cơ bản về hệ thống tổ chức thi hành án dân sự theo Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.

- Những điểm mới cơ bản về hệ thống tổ chức thi hành án dân sự theo Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP liên hệ với các quy định của pháp luật hiện hành.

- Những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra đối với các cơ quan thi hành án dân sự trong tình hình mới.

1.2. Kiểm điểm, đánh giá bước đầu việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP của Bộ Tư pháp và Công văn số 91-CV/BCS ngày 14 tháng 9 năm 2009 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp liên quan đến việc củng cố kiện toàn, tổ chức cơ quan thi hành án dân sự, trong đó tập trung:

- Việc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương hoàn tất thủ tục trình Ban thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh giai đoạn 2009 - 2010 đối với những địa phương chưa có ý kiến bằng văn bản.

- Công tác rà soát và việc phối hợp với địa phương trong việc bổ nhiệm cấp Trưởng, cấp phó của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

- Kế hoạch chuẩn bị Tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.

- Vấn đề kiện toàn, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể của Thi hành án dân sự huyện theo quy định của Đảng và các đoàn thể.

- Công tác rà soát, đánh giá đội ngũ Chấp hành viên hiện có của cơ quan thi hành án dân sự để đề nghị bổ nhiệm từ ngạch Chấp hành viên cấp huyện, Chấp hành viên cấp tỉnh sang ngạch Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp và Chấp hành viên cao cấp.

- Những khó khăn, vướng mắc cần phải tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP của Bộ Tư pháp và Công văn số 91-CV/BCS ngày 14 tháng 9 năm 2009 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

2. Cách thức thực hiện:

- Cục Thi hành án dân sự sẽ chuẩn bị tài liệu theo các chuyên đề nêu trên gửi đến các đơn vị Thi hành án dân sự bằng đường thư điện tử để các đơn vị nghiên cứu chậm nhất là 3 ngày trước Hội nghị giao ban.

- Cục Thi hành án dân sự phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ Thông tin, Vụ Tổ chức – cán bộ xây dựng kịch bản giao ban, trong đó lưu ý lựa chọn các đơn vị phát biểu đồng đều ở các điểm cầu.

- Các đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp trao đổi thông tin, nhận câu hỏi và trả lời thông qua các điểm cầu hội nghị.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

a) Chi phí tổ chức:

Trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, Cục Thi hành án dân sự xây dựng dự toán kinh phí cho việc tổ chức hội nghị (có Bảng dự toán kinh phí kèm theo).

b) Nguồn kinh phí:

- Chi phí về kỹ thuật: Cục Công nghệ thông tin phối hợp làm việc vớiViettel để Viettel hỗ trợ về mặt kỹ thuật.

- Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm về phần kinh phí cho việc chuẩn bị hội trường, mời và đón tiếp đại biểu, chi nước uống.

- Chi cho việc đi lại, lưu trú của đại biểu các cơ quan thi hành án dân sự địa phương do địa phương thanh toán theo chế độ công tác phí hiện hành.

- Các khoản chi khác cho việc tổ chức hội nghị đề nghị được trích từ nguồn phí thi hành án.

Cục Thi hành án dân sự báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để b/c);
- Cục Công nghệ Thông tin;
- Lãnh đạo Cục THADS;
- Văn phòng BTP;
- Vụ TCCB;
- Lưu: VT, hồ sơ (9b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Luyện

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1936/THA.VP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1936/THA.VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2009
Ngày hiệu lực02/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1936/THA.VP

Lược đồ Kế hoạch 1936/THA.VP hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện luật thi hành án dân sự, nghị định củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ cơ quan thi hành án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1936/THA.VP hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện luật thi hành án dân sự, nghị định củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ cơ quan thi hành án
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1936/THA.VP
        Cơ quan ban hành***
        Người kýNguyễn Văn Luyện
        Ngày ban hành02/10/2009
        Ngày hiệu lực02/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1936/THA.VP hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện luật thi hành án dân sự, nghị định củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ cơ quan thi hành án

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1936/THA.VP hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện luật thi hành án dân sự, nghị định củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ cơ quan thi hành án

           • 02/10/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực