Văn bản khác 194/KH-BCĐ799

Kế hoạch 194/KH-BCĐ799 năm 2016 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 194/KH-BCĐ799 chương trình phòng chống mua bán người Hải Phòng 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BAN CHỈ ĐẠO 799

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/KH-BCĐ799

Hải Phòng, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 19/01/2016 của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, Ban chỉ đạo 799 thành phố Hải Phòng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phổ biến, quán triệt các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp tại Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 19/01/2016 của Ban chỉ đo 138 Chính phủ về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 tới các cp, các ngành, các tổ chc xã hội và người dân tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống mua bán người nhằm giảm nguy cơ mua bán người giảm tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất, toàn diện trong phòng, chống mua bán người.

- Các Sở ban, ngành và địa phương căn cứ vào nội dung Chương trình 130/CP xác định rõ trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách quyết liệt, thiết thực và có hiệu quả Chương trình 130/CP.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện

- Công an thành phố (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 799 thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 và các kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người hàng năm. Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát, hội thảo theo chuyên đề tại một số địa bàn trọng điểm nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ chỉ số phục vụ công tác giám sát, đánh giá thực hiện từng đề án và toàn bộ Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020, phần mềm quản lý công tác phòng, chống mua bán người theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ.

- Duy trì giao ban định kỳ 6 tháng, 01 năm về kết quả thực hiện Chương trình 130/CP; thường xuyên ra thông báo về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người; những đơn vị, địa phương làm tốt hoặc chưa tốt để kịp thời rút kinh nghiệm.

- Huy động các nguồn lực tài chính và kỹ thuật từ các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố.

- Các S ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ nội dung các Đề án, Tiểu đề án thuộc Chương trình 130/CP đã được phê duyệt khn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách thiết thực, có hiệu quả, xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016 - 2020 đtập trung chỉ đạo thực hiện.

2. Công tác truyền thông phòng, chống mua bán người

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyn thông nhm huy động sức mnh tng hợp cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở (đài truyền thanh, đài truyền hình, báo chí, website, cổng thông tin điện t...) tăng thời lượng phát sóng, đưa tin các chuyên trang, chuyên mục về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, nht là cách thức giải quyết, ứng phó giúp cho người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hướng dẫn công tác phòng, chống mua bán người, tập trung vào việc cung cấp thông tin, giám sát phát hiện và thông báo các trường hợp có nghi vấn mua bán người, khuyến khích đưa vào áp dụng tại các đơn vị làm dịch vụ văn hóa, th thao, du lịch, kết hôn, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài hoặc đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài theo hợp đồng.

- Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố triển khai thực hiện Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng trong toàn thành phố, ưu tiên các địa bàn trọng điểm, trọng tâm là:

+ Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, các chiến dịch truyền thông, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với Hội phụ nữ các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố có đường biên giới.

+ Hướng dẫn cấp cơ sở tổ chức thực hiện Bộ tài liệu truyền thông chung về phòng, chống mua bán người; tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tại địa phương.

+ Khảo sát, xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình phòng ngừa hiệu quả về mua bán người; tư vấn, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ cao, nạn nhân, gia đình, cộng đồng về phòng, chống mua bán người.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức dạy nghề, tạo việc làm và các hoạt động hỗ trợ khác giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng; giám sát, phản biện xã hội pháp luật về phòng, chống mua bán người.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là Luật Phòng, chống mua bán người, Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan nhm nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống mua bán người.

3. Công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm mua bán người

- Công an thành phố phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức điều tra cơ bản, chủ động nắm tình hình về hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm đphòng ngừa, phát hiện, ngăn chn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm mua bán người. Tổ chức điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán ngưi, truy bt đi tượng phm tội, giải cứu và bảo vệ nạn nhân. Thực hiện có hiệu quả các Hiệp định vi các nước mà Việt Nam đã ký kết về công tác phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố.

- Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự vụ án mua bán người lựa chọn án điểm và tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án mua bán người để tuyên truyền, giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình tiến hành các hoạt động ttụng hình sự, đặc biệt với nạn nhân là trẻ em. Thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp và thống kê số liệu tội phạm mua bán người.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Đối ngoại Bộ Công an qua Văn phòng Interpol Việt Nam, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an các tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc, Campuchia, o để trao đổi thông tin, xác minh, điều tra, truy bắt tội phạm, giải cứu nạn nhân, truy nã tội phạm...

4. Công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

- Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kịp thời tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định và hỗ trợ nạn nhân, nhất là các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ và bí mật thông tin về nạn nhân theo quy định của pháp luật. Thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành; tổ chức sơ kết, tổng kết, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện văn bản và tổ chức tập huấn, hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân bị mua bán. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tổng điều tra, rà soát nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2011 - 2015, bao gồm: tự trvề, giải cứu, trao trả và số chưa được giải cứu, tiếp nhận; số nghi là nạn nhân (xuất khẩu lao động, lao động thời vụ, đi du lịch, kết hôn, cho nhận con nuôi với người nước ngoài, số bỏ nhà đi khỏi địa phương không rõ lý do).

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế chuyển tuyến cho nạn nhân bị mua bán và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân; quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội; hình thành mạng lưới hỗ trợ nạn nhân và thực hiện quy trình chuẩn về hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng theo hướng bình đẳng giới, chú ý nhu cầu và đặc điểm của nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em; đánh giá, rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân thành công tại cộng đồng. Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ; tổ chức hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo quy định pháp luật.

- Sở Tư pháp, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc công tác thi hành hình sự và dân sự sau khi bản án mua bán người có hiệu lực pháp luật.

5. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức đánh giá tác động của Luật Phòng, chống mua bán người; tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành; tổ chức sơ kết, tổng kết, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo tính thống nhất và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác phòng, chống mua bán người.

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đi), Bộ luật Ttụng hình sự (sửa đổi), trọng tâm là công tác tuyên truyền phổ biến Luật; rà soát hệ thống hóa và đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

6. Hợp tác quốc tế

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam với Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán, trọng tâm là thực hiện các hoạt động ưu tiên hợp tác đã được các cơ quan chức năng hai nước thống nhất thông qua trong giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp với các cơ quan, tổ chức quốc tế trong trong việc trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống mua bán người, hỗ trợ các dự án về tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân, hoàn thiện chính sách pháp luật theo đúng đường li, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

- Các Sở, ban, ngành thành viên và các địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình 130/CP có khó khăn vướng mắc liên quan đến các yếu tố nước ngoài phải kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo 799 thành phố (qua Thường trực Ban Chỉ đạo: Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố) để kịp thời báo cáo, đề nghị Ban Chỉ đạo 138/CP, Cục Đối ngoại Bộ Công an phối hợp với Công an các nước điều tra, truy bắt tội phạm, giải cu và hồi hương nạn nhân.

7. Công tác đào tạo, nghiên cứu

- Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức triển khai bộ tài liu tp huấn liên ngành về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán. Tổ chức nghiên cứu các đề tài, khóa tập huấn liên ngành, hội thảo khoa học chuyên sâu theo từng chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống mua bán người.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng, các trường đại học, cao đẳng trung học dạy nghề, các trường phổ thông trên địa bàn thành phố lồng ghép kiến thức về phòng, chống mua bán người vào các chương trình học tập nội khóa, ngoại khóa phù hợp với yêu cầu của từng cấp học, ngành học.

8. Công tác tổ chức, hậu cần

- Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo 799 thành phố trong triển khai thực hiện Chương trình 130/CP và cơ quan thường trực Chương trình 130/CP các cấp phù hợp với mô hình tổ chức mới và quyết định phê duyệt Chương trình hành động phòng chống mua bán người, giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ.

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí theo các nội dung của Chương trình 130/CP đã được Chính phủ phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành thành viên căn cứ nội dung, yêu cầu tại kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020.

2. Các Sở, ban, ngành thành viên thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ: hàng quý, 6 tháng, 01 năm và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình 130/CP gửi về Ban Chỉ đạo 799 thành phố (qua Thường trực Ban Chỉ đạo - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố) để tổng hp báo cáo.

3. Công an thành phố có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 138/CP;
- V11, V12, V19, V28 BCA;
- Cục Tham mưu, Tổng cục C
nh sát;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, PCT Lê Khắc Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 799/TP;
- Các Sở, ban, ngành thành viên BCĐ 799/TP;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, PCVP UBND TP,
- CV: NC4, YT, LĐ;
- Lưu
VT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Khắc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 194/KH-BCĐ799

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu194/KH-BCĐ799
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2016
Ngày hiệu lực19/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 194/KH-BCĐ799

Lược đồ Kế hoạch 194/KH-BCĐ799 chương trình phòng chống mua bán người Hải Phòng 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 194/KH-BCĐ799 chương trình phòng chống mua bán người Hải Phòng 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu194/KH-BCĐ799
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Khắc Nam
        Ngày ban hành19/02/2016
        Ngày hiệu lực19/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 194/KH-BCĐ799 chương trình phòng chống mua bán người Hải Phòng 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 194/KH-BCĐ799 chương trình phòng chống mua bán người Hải Phòng 2016 2020

           • 19/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực