Văn bản khác 1948/KH-UBND

Kế hoạch 1948/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1948/KH-UBND 2017 Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1948/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (sau đây gọi tắt là Đề án). Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án nhằm triển khai có hiệu quả các quy định của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội; Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tha tù trước thời hạn có điều kiện và các Nghị quyết của Quốc hội về thi hành các bộ luật nói trên.

2. Đề cao trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

3. Tạo điều kiện tốt nhất cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống; có biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ những định kiến, kỳ thị, phân biệt, đồng thời tạo việc làm giúp họ yên tâm làm ăn, lao động trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội.

4. Xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể, thời gian thực hiện cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; bảo đảm triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ nghiêm túc, có hiệu quả.

5. Chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Việc thực hiện Đề án bảo đảm tiết kiệm có hiệu quả.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

1. Quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và nhân dân biết, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện, nhất là quan điểm chỉ đạo các nội dung thực hiện Đề án của Chính phủ.

2. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người đang chấp hành án phạt tù được tha tù trước thời hạn có điều kiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, về trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cá nhân trong thực hiện Đề án.

3. Chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan tổ chức, tiếp nhận, quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm.

4. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị đề xuất với các cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

5. Ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Vận động, khuyến khích việc tiếp nhận người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh.

6. Định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Đề án trong lực lượng Công an tỉnh giai đoạn 2016-2020.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan kiện toàn tổ chức, bộ máy, phân công cán bộ chuyên trách thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự (THAHS) Công an cấp huyện tổ chức rà soát, lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân đang chấp hành án tại phân trại Trại tạm giam, nhà tạm giữ Công an cấp huyện đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các cấp và các tổ chức xã hội thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng theo Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Nghị định số 80/2011/NĐ-CP) và các quy định của Bộ Công an để người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương có việc làm, tự nuôi sống bản thân, không vi phạm pháp luật, quy định của địa phương, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Đảm bảo nội dung và tiến độ thực hiện Đề án. Định kỳ tổ chức thanh tra, giám sát, sơ kết tổng kết, báo cáo kết quản thực hiện Đề án về Bộ Công an và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện tốt Đề án theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Lập danh sách các phạm nhân là quân nhân, người chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam do quân đội quản lý được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương. Trên cơ sở nội dung của Đề án, phối hợp với các ngành có liên quan và chính quyền địa phương tạo điều kiện cần thiết để những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống.

- Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và quản lý các trường hợp là quân nhân, người chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam do Quân đội quản lý được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương theo quy định của pháp luật và các quy định định của Cơ quan quản lý THAHS Bộ Quốc phòng. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tổ chức thực hiện Đề án theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Biên Phòng tỉnh hướng dẫn thi hành thực hiện Đề án. Rà soát các văn bản có nội dung liên quan và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nếu không còn phù hợp. Thực hiện Đề án theo chức năng nhiệm vụ được giao.

4. Sở Tư pháp

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; văn bản chỉ đạo tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Phối hợp với trại giam, trại tạm giam trên địa bàn tỉnh giáo dục, động viên người đang thi hành án phạt tù tự nguyện hoặc vận động gia đình, hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thi hành án về dân sự để hưởng chính sách nhân đạo của Nhà nước trong việc xét miễn, giảm hình phạt tù.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện rà soát, lập hồ sơ người có đủ điều kiện đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước của người phải thi hành án nói chung, người đang phải chấp hành hình phạt tù nói riêng theo quy định của pháp luật.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo thẩm quyền.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Căn cứ Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ và nhưng quy định cụ thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với người tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với cơ quan chức năng trên địa tổ chức đào tạo dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để ổn định cuộc sống.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền rộng rãi để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các cá nhân trong việc xóa bỏ thái độ định kiến, kỳ thị đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đồng thời quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống, góp phần phòng chống vi phạm pháp luật, tái phạm tội. Tuyên truyền các mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở thành người có ích cho xã hội.

8. Sở Tài chính

- Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện theo phân cấp của luật ngân sách nhà nước và các văn bản thi hành.

- Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện; kinh phí hỗ trợ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ người được phân công trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tham gia quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và quy định của địa phương.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương.

- Ban hành chương trình kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội, UBND cấp xã triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, cá nhân tham gia quản lý giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Phối hợp với chính quyền, địa phương và gia đình quản lý, tư vấn, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành đúng các quy định của pháp luật, các quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tạo điều kiện thuận lợi cho họ có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội.

- Bố trí kinh phí trong dự toán kinh phí hàng năm của địa phương thực hiện tốt công tác này; có chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân tham gia công tác quản lý giám sát và giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của địa phương nơi cư trú.

- Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ yêu cầu quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc UBND cấp xã thực hiện tốt các yêu cầu sau:

+ Tiếp nhận quyết định, hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện do Cơ quan THAHS Công an cấp huyện chuyển giao để tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục.

+ Phân công người quản lý, giám sát, giáo dục và yêu cầu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa có dấu hiệu vi phạm pháp luật; triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong trường hợp cần thiết; cấp giấy khi ra khỏi nơi cư trú cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định.

+ Định kỳ nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

+ Báo cáo Cơ quan THAHS Công an cấp huyện khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú, làm việc, chết, trốn hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trong thời gian 15 ngày trước khi hết thời hạn tha tù trước thời hạn có điều kiện, UBND cấp xã phải làm thủ tục đề nghị Cơ quan THAHS cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 01 năm. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện Đề án.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh ;
- Ban nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1948/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1948/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1948/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1948/KH-UBND 2017 Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1948/KH-UBND 2017 Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Quảng Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1948/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành20/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1948/KH-UBND 2017 Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1948/KH-UBND 2017 Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Quảng Bình

           • 20/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực