Văn bản khác 196/KH-VKSTC

Kế hoạch 196/KH-VKSTC về triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 196/KH-VKSTC 2019 thi hành Luật Thi hành án hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/KH-VKSTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH S NĂM 2019 TRONG NGÀNH KIM SÁT NHÂN DÂN

Luật Thi hành án hình sự s 41/2019/QH14 được Quc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 (sau đây viết gọn là Luật). Đtriển khai thi hành Luật trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) ti cao ban hành “Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong ngành Kiểm sát nhân dân”; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định của Luật, nhất là những quy định liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của VKSND nhằm nâng cao nhận thức ca toàn Ngành về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

- Nâng cao trách nhiệm trin khai thi hành Luật của các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp.

- Kịp thời phát hiện và đ xut giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mc trong thi hành quy định của Luật.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự chđạo chặt chẽ, thng nhất của Lãnh đạo VKSND các cấp.

- Xác định việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật liên quan đến nhiệm vụ, quyn hạn, trách nhiệm ca VKSND là một trong những nhiệm vụ quan trọng của VKSND các cp; hng năm, cn được thực hiện tt cả VKSND các cấp.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cc, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; thưng xuyên hướng dẫn, kim tra, đôn đốc, bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

- Xác định cụ thnội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp gia các đơn vị, Viện kim sát các cấp nhằm bảo đm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thng nht và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Tchức tập huấn ni dung của Luật

1.1. Nội dung hoạt động

Tập huấn chuyên sâu, toàn diện nội dung của Luật cho các Kiểm sát viên, công chức khác của VKSND các cấp làm công tác kiểm sát thi hành án hình sự để nắm vững quy định mới của Luật, trọng tâm là các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND.

1.2. Phân công thực hiện và thời gian hoàn thành

a. Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, trong đó có nội dung thông báo các quy định mới của Luật, tập trung vào những quy định về nhiệm v, quyền hạn, trách nhiệm ca VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

Đã hoàn thành tháng 6/2019.

b. Căn cyêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trên cơ sở kế hoạch và nội dung tập huấn của VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tnh, Viện trưng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu chđạo việc tập huấn nội dung của Luật trong phạm vi quản lý của mình.

Thời gian hoàn thành: trước tháng 03/2020.

2. Xây dng văn bn hướng dẫn thực hiện quy định của Luật

2.1. Nội dung hoạt động: trên cơ sở những nội dung mới của Luật và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thtướng Chính phủ), rà soát, xây dựng, phối hợp xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của Luật.

2.2. Phân công thực hiện và thời gian thực hiện:

a. Vụ 14 chủ trì, phi hợp với Vụ 8 tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để sửa đi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành văn bản mới quy định chi tiết và hướng dn thi hành Luật.

Thời gian thực hiện: theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định s 1041/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính ph) và theo đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo.

b. Vụ 8 chủ trì phối hợp với Vụ 14 và các đơn vị có liên quan thuộc VKSND tối cao, Viện kim sát quân sự trung ương nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, b sung, hưng dẫn thực hiện các quy định có liên quan; (1) Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 21/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao); (2) Các biểu mẫu nghiệp vụ v công tác kiểm sát thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-VKSTC ngày 26/01/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Thời gian thực hiện: từ quý IV năm 2019.

c. VKSND các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan rà soát các quy chế làm việc, quy định về phối hợp công tác; tự mình hoặc đề nghị cơ quan có thm quyền sa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới bảo đm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định mới của Luật.

Thời gian thực hiện: từ năm 2020.

3. Sửa đi, b sung biểu thống kê, hệ thống s liên quan hoạt động của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án nh sự

3.1. Nội dung hoạt động: sửa đổi, bổ sung biu thống kê, hệ thống sổ liên quan hoạt động của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

3.2. Phân công thực hiện và thời gian thực hiện, hoàn thành:

Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin; Văn phòng, VKSND tối cao chủ trì phi hợp với Vụ 8 và các đơn vị có liên quan thuộc VKSND tối cao, Viện kim sát quân sự trung ương sửa đổi, bổ sung biểu thống kê, hệ thống sổ cho phù hợp với quy định mới của Luật, bo đảm thể hiện đy đủ, toàn diện, chính xác kết quả thống kê ln quan hoạt động của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2019.

4. Biên soạn lại giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng

4.1. Nội dung hoạt động: rà soát, biên soạn lại hệ thống giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưng về công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

4.2. Phân công thực hiện và thời gian hoàn thành, thời gian thực hiện:

a. Trưng Đại học Kim sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghip vkiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh chtrì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc VKSND ti cao rà soát, bn soạn lại giáo trình và i liệu phục vcông tác giảng dạy, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

Thời gian hoàn thành: năm 2020.

b. Vụ Tổ chức - Cán bộ phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường đào tạo, bồi dưng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lp bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, Kim sát viên thực hiện công tác kim sát thi hành án hình sự của VKSND các cấp.

Thời gian thực hiện: từ năm 2020.

5. Trách nhiệm hướng dẫn giải đáp vướng mắc, trả lời thnh thị; kim tra, theo dõi, đôn đốc việc trin khai thi hành Luật

5.1. Hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị

a. Nội dung hoạt động: Viện kiểm sát cấp trên hướng dẫn, giải đáp vướng mắc vpháp luật, nghiệp vụ và trả lời thnh thị liên quan đến quy định mi của Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy đnh của Luật; công tác kiểm sát thi hành án hình sự cho Viện kiểm sát cấp dưới.

b. Phân công thực hiện: các đơn vị, Viện kiểm sát cấp trên có trách nhiệm hướng dẫn, giải đáp vướng mc về pháp luật, nghiệp vụ và trlời thỉnh thị liên quan đến quy định mới ca Luật và các văn bn hướng dn thc hiện quy định của Luật; công tác kiểm sát thi hành án hình scho Viện kiểm sát cấp dưới theo quy định của Ngành về công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ; báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh th trong ngành Kim sát nhân dân.

c. Thời gian thực hiện: tnăm 2019.

5.2. Kiểm tra, theo dõi đôn đc việc trin khai thi hành Luật

a. Nội dung hoạt động: kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thi hành Luật trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật v thi hành án hình sự.

b. Phân công thực hiện:

- Vụ 8 tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng, đưa vào Chương trình, Kế hoạch công tác của Ngành việc triển khai, thực hiện Luật; định kỳ kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch của VKSND các cấp.

- VKSND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp chủ động đưa nội dung về thực hiện Luật vào Chương trình, Kế hoạch công tác, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện ở địa phương, đơn vị mình qun lý.

c. Thời gian thực hiện: từ năm 2019.

6. Tchức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Luật

6.1. Nội dung hoạt động: sơ kết, tổng kết đđánh giá việc triển khai thực hiện Luật trong toàn Ngành.

6.2. Phân công thực hiện: định kỳ hàng năm VKSND các cấp đánh giá việc triển khai thực hiện Luật; VKSND các cp có trách nhiệm báo cáo, đánh giá kết quả thc hiện ở địa phương, đơn vị mình quản lý theo yêu cầu chung hoặc theo yêu cu của VKSND tối cao.

6.3. Thời gian thực hiện: từ năm 2020.

7. Bo đảm cơ svật chất cho việc thi hành Luật

7.1. Bảo đảm kinh phí cần thiết cho các hoạt động triển khai thi hành Luật

a) Ni dung hoạt động và phân công thực hiện:

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho các hoạt động triển khai thi hành Luật, gửi cơ quan tài chính có thm quyền xét duyệt (Cc 3 chtrì, phối hợp với VKSND các cấp).

- Tìm kiếm, sắp xếp nguồn kinh phí từ các dự án quốc tế để phục vụ việc tchức các hội nghị tập hun, tuyên truyền, phbiến Luật (Văn phòng, Vụ 13 chủ trì, phối hợp vi các đơn vị có liên quan thực hiện).

b) Thời gian thực hiện: từ quý IV/năm 2019 và những năm tiếp theo.

7.2. Tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc và các điều kiện khác

a) Nội dung hoạt động và phân công thực hiện:

- Bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án hình sự thuộc VKSND các cấp (Cục 3 chủ trì, VKSND các cp rà soát, đề xuất).

- Nghiên cứu, tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tối cao tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các công tác kiểm sát thi hành án hình sự (Cục 2 chủ trì, phi hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan thc hiện).

b) Thời gian thực hiện: từ quý IV/năm 2019 và các năm tiếp theo.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND ti cao, Viện trưng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện và Viện trưng Viện kiểm sát quân sự các cp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm quán triệt, tchức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật và Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mc, các đơn v, Viện kiểm sát các cấp báo cáo về VKSND tối cao (thông qua Vụ 8) để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưng VKSTC (để báo cáo);
- Các
đ/c PVT, VKSTC (đ phối hợp, chỉ đạo);
-
Các đơn vị thuộc VKSTC (để thực hiện);
- Các VKSND cấp cao (
để thực hiện);
- Các VKSND c
p tỉnh (đthực hiện);
- L
ưu VT, Vụ 8.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ
VIỆN TRƯỞNG

Bùi Mạnh Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 196/KH-VKSTC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu196/KH-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2019
Ngày hiệu lực21/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 196/KH-VKSTC

Lược đồ Kế hoạch 196/KH-VKSTC 2019 thi hành Luật Thi hành án hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 196/KH-VKSTC 2019 thi hành Luật Thi hành án hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu196/KH-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýBùi Mạnh Cường
        Ngày ban hành21/11/2019
        Ngày hiệu lực21/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 196/KH-VKSTC 2019 thi hành Luật Thi hành án hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 196/KH-VKSTC 2019 thi hành Luật Thi hành án hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân

           • 21/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực