Văn bản khác 1966/KH-UBND

Kế hoạch 1966/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2016 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1966/KH-UBND thực hiện công tác gia đình Quảng Ninh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1966/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2016

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Làm căn cứ đcác sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh trin khai thực hiện nhiệm vụ được giao; kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án...về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình.

- Phát huy sức mạnh tng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo cho công tác gia đình.

2. Yêu cầu

Trin khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả, có sức lan ta sâu rộng trong cộng đồng dân cư và các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề : Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, li sng trong gia đình”.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát trin gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tiếp tục kiện toàn, thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp.

2.2. Tchức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016); Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), trong đó chú trọng đi mới công tác tuyên truyền về gia đình; tchức Hội thi Câu lạc bộ gia đình với chủ đề “gia đình hạnh phúc” từ cơ sở.

2.3. Tiếp tục triển khai các hoạt động can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; bình đng gii trong gia đình; thực hiện Đán tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020, Đán hỗ trợ, chăm sóc đời sng văn hóa, tinh thn của người cao tuổi; các Chương trình phối hợp thực hiện công tác gia đình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành và đoàn thể liên quan tổ chức.

2.5. Duy trì và nhân rộng có hiệu quả các mô hình phòng chống bạo lực gia đình;

2.6. Tchức các hoạt động bi dưng chuyên môn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

2.7. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo sliệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

2.8. Tăng cường hoạt động kim tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành v công tác gia đình.

2.9. Tích cực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gia đình, nghiên cứu khoa học. Tiếp tục trin khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hp tác quc tế v phòng, chng bạo lực gia đình.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch (cơ quan Thường trực Ban Ch đạo công tác gia đình tỉnh)

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao; căn cứ hướng dẫn số 5137/BVHTTDL ngày 15/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác gia đình năm 2016, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các địa phương, Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp, các sở, ngành, đoàn th liên quan tchức và thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác gia đình năm 2016.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông đy mạnh các hình thức tuyên truyền, xây dựng các kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức lối sống. Tiếp tục trin khai thực hiện Đán 279 của Chính phủ về Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững đến năm 2020.

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương trin khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6); Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); tổ chức Hội thi Câu lạc bộ gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc”; Hội thi viết về gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công tác viên làm công tác gia đình cấp.

Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông tư 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL quy định chế độ quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước chi cho công tác Phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các cơ sở, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL quy định thu thập xử lý thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

Tchức các hoạt động kim tra, giám sát Ủy ban nhân dân các địa phương, Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp về công tác gia đình.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Phó ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Quảng Ninh)

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ, phối với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai các nội dung tuyên truyn xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; nhân rộng mô hình các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các hoạt động tập hun, tuyên truyền về kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam (28/6); Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)...

3. S Lao động Thương binh và xã hội

Hỗ trợ chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần của người cao tuổi. Chỉ đạo, thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật về bình đng giới trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

Trin khai, nhân rộng các mô hình ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; mô hình phát triển dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới; mô hình phòng, chống bạo lực cho phụ nữ và trẻ em gái.

Nghiên cứu xây dựng, phát hành các ấn phẩm truyền thông về bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động truyền thông biu dương gương người tốt, việc tốt; vận động nhân dân kế thừa, gigìn và phát huy những truyn thng văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng gia đình văn hóa; xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình đy lùi tệ nạn xã hội; làm tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình; bình đng giới và công tác kế hoạch hóa gia đình.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất y ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí đ trin khai kế hoạch thực hiện công tác gia đình hàng năm và trong năm 2016.

6. S Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Lồng ghép kiến thức xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình phù hp với các cấp học, bậc học.

7. Sở Tư pháp

Tuyên truyền phbiến Luật Hôn nhân và gia đình. Tăng cường công tác qun lý, đăng ký hộ tịch; xây dựng các giải pháp hạn chế tình trạng tảo hôn, không đăng ký kết hôn, kết hôn cận huyết thống nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc ít người; đy mạnh các hoạt động can thiệp, ngăn chặn tình trạng tiêu cực trong hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

8. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng và trin khai thực hiện việc phòng ngừa, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình.

9. Các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2016 thuộc lĩnh vực, trách nhiệm của ngành, địa phương; phân bkinh phí và các nguồn lực phù hợp triển khai thực hiện công tác gia đình đảm bảo thiết thực và hiệu quả; phối hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch tchức tốt các hoạt động công tác gia đình năm 2016.

Định kỳ hàng quý và hàng năm (trước ngày 15/12) tổng hợp tình hình và kết quthực hiện, gửi báo cáo về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Bộ VHTTDL (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Quảng Ninh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- V
0, V1-4, VX1-4, TH1-5, GD, NC, TM3;
- Lưu: VT, VX1;
30b-KH01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1966/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1966/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2016
Ngày hiệu lực12/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1966/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1966/KH-UBND thực hiện công tác gia đình Quảng Ninh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1966/KH-UBND thực hiện công tác gia đình Quảng Ninh 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1966/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành12/04/2016
        Ngày hiệu lực12/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1966/KH-UBND thực hiện công tác gia đình Quảng Ninh 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1966/KH-UBND thực hiện công tác gia đình Quảng Ninh 2016

           • 12/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực