Văn bản khác 1973/KH-UBND

Kế hoạch 1973/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1973/KH-UBND 2017 đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH CAO BNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1973/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 26 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-BTP ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017 được ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

b) Nhằm phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao, bảo đảm tính khách quan, thực chất và có hiệu quả; bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành có liên quan trong việc theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi

Phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm:

1.1. Thi hành pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể: thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

1.2. Thi hành pháp luật về thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, gồm:

a) Việc thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ;

b) Thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin theo quy định;

c) Quản lý, cập nhật hồ sơ, sổ sách về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

d) Niêm yết công khai các thủ tục hành chính có liên quan;

đ) Việc thu phí đăng ký, cung cấp thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

e) Đánh giá những kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

2. Hoạt động theo dõi thi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

2.1. Thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

a) Nội dung hoạt động

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương thông qua báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai trong 06 tháng đầu năm 2017 (kết quả đăng ký và số liệu đăng ký đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất);

- Thu thập thông tin qua việc kiểm tra trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất tỉnh và một số Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh;

- Thu thập thông tin được phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh kiến nghị từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường

d) Thời gian thực hiện: Thực hiện việc thu thập, xử lý thông tin kể từ khi Kế hoạch này được ban hành, hoàn thành trước tháng 12/2017.

2.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh

a) Nội dung kiểm tra: Công tác tổ chức thực hiện đăng ký thế chấp tại các Văn phòng đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất:

- Trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; việc chấp hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về công tác đăng ký;

- Việc thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin theo quy định; việc từ chối đăng ký; quản lý, cập nhật hồ sơ, sổ sách về đăng ký thế chấp; niêm yết công khai các thủ tục hành chính có liên quan;

- Việc thu phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và thực hiện miễn thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm; số liệu về miễn lệ phí đăng ký trong vòng 3 năm (2014, 2015, 2016);

- Đánh giá những kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương;

- Tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của Văn phòng đăng ký về nhu cầu hoàn thiện pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Những quy định nào chưa phù hợp cần sửa đổi hoặc bãi bỏ; những vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà chưa được pháp luật điều chỉnh cần quy định mới

b) Sản phẩm đầu ra: Thông báo Kết luận kiểm tra.

c) Thành phần đoàn kiểm tra: Đoàn kiểm tra do 01 Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, thành viên là đại diện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

d) Thời gian kiểm tra: Sở Tư pháp chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra trong quý III/2017.

3. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

3.1. Nội dung hoạt động

Báo cáo UBND tỉnh xem xét, kịp thời xử lý hạn chế, bất cập, vướng mắc trong lĩnh vực thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

3.2. Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

3.3. Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

3.4. Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý, kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3.5. Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành tham gia đoàn kiểm tra

- Cử cán bộ tham gia hoạt động theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tư pháp xem xét, xử lý kịp thời những hạn chế, bất cập, vướng mắc có liên quan trong việc thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

3. Kinh phí

Kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật sử dụng trong kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-B
Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP, TT. Thông tin;
- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh;
- Lưu: VT, NĐ, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Thảo

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1973/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 1973/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày hiệu lực 26/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1973/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1973/KH-UBND 2017 đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 1973/KH-UBND 2017 đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Cao Bằng
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 1973/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Nguyễn Trung Thảo
Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày hiệu lực 26/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 1973/KH-UBND 2017 đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Cao Bằng

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1973/KH-UBND 2017 đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Cao Bằng

  • 26/06/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/06/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực