Văn bản khác 198/KH-UBND

Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 198/KH-UBND 2017 tăng cường công tác lập hồ sơ giao nộp hồ sơ tài liệu Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35/CT-TTG NGÀY 07/9/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN, LƯU TRỮ LỊCH SỬ

Thực hiện Chỉ thị s35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MC ĐÍCH, YÊU CU

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chthị s35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử đến các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động trong việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm khắc phục những tn tại yếu kém và phát huy kết quả đã làm được trong những năm qua nhanh chóng đưa công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử ở các cp, các ngành trong toàn tỉnh đi vào nề nếp.

3. Tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ, lập cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý khai thác, tra tìm tài liệu lưu trữ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh; doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh.

a) Tổ chức quán triệt sâu rộng Chthị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017).

b) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41/2013/CT-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ lưu trữ. Đặc biệt, đưa nội dung việc chấp hành các quy định về văn thư, lưu trữ thành một trong những tiêu chí bình xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

c) Căn cứ Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng và các văn bản liên quan; các cơ quan, tổ chức btrí kho Lưu trữ cơ quan để bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, tổ chức, địa phương (thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018).

d) Tiến hành rà soát để btrí, tuyển dụng mới công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ đáp ng đủ, đúng trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ và Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. Thực hiện các chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác lưu trữ (thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018).

e) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ; đặc biệt là tổ chức thực hiện nghiêm túc các phn mm dùng chung của UBND tỉnh, nhằm hướng đến một nền văn thư, lưu trữ điện tử, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

f) Dự toán kinh phí hàng năm phục vụ cho công tác lưu trữ theo quy định tại Điều 39 của Luật Lưu trữ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sở Nội vụ

a) Rà soát tất cả các văn bản quy định về văn thư, lưu trữ của UBND tnh để tham mưu, sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

b) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh; việc đáp ng các điều kiện, tiêu chuẩn và bố trí công chức, viên chức làm nhiệm vụ văn thư, lưu trữ.

c) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch rút ngắn thời gian thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 13/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Chnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh giai đoạn 2017-2026” (thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017).

d) Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tnh, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng phương án triển khai thực hiện Công văn s3465/BNV-KHTC của Bộ Nội vụ ngày 24/9/2012 về việc xây dựng kho chuyên dụng cấp tỉnh, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn để thực hiện; đồng thời phối hợp với các quan, tổ chức có liên quan khảo sát địa đim phù hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét để thuê làm kho lưu trữ và có kế hoạch thu nhận tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định của Nhà nước.

e) Tăng cường công tác bồi dưỡng tập huấn công tác văn thư, lưu trữ, tập trung vào việc triển khai các quy định của pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài chính: Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, địa phương lập dự toán kinh phí phục vụ cho công tác văn thư, lưu trữ hàng năm theo đúng quy định của pháp luật.

2. Văn phòng UBND tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tất cả các cơ quan tổ chức, địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã khẩn trương cài đặt và sử dụng 05 phần mềm dùng chung của tỉnh.

3. Các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện các nội dung của kế hoạch theo đúng thời gian quy định. Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện.

4. Sở Ni vụ: Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, địa phương triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương có văn bản gửi Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh;
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 198/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu198/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2017
Ngày hiệu lực05/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 198/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 198/KH-UBND 2017 tăng cường công tác lập hồ sơ giao nộp hồ sơ tài liệu Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 198/KH-UBND 2017 tăng cường công tác lập hồ sơ giao nộp hồ sơ tài liệu Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu198/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành05/10/2017
        Ngày hiệu lực05/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 198/KH-UBND 2017 tăng cường công tác lập hồ sơ giao nộp hồ sơ tài liệu Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 198/KH-UBND 2017 tăng cường công tác lập hồ sơ giao nộp hồ sơ tài liệu Thừa Thiên Huế

           • 05/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực