Văn bản khác 1986/KH-UBND

Kế hoạch 1986/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1986/KH-UBND 2019 Đề án Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1986/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch”;

Ủy ban nhân dân tnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch” với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò của ngành du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giới thiệu tiềm năng, cơ chế chính sách phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh đến người dân, doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước về điểm đến du lịch “an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đng xã hội; nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông quảng bá văn hóa, quê hương, con người Ninh Thuận, hình ảnh thương hiệu du lịch Ninh Thuận.

2. Yêu cầu

- Tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn và trong từng bối cảnh cụ thể.

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra đúng lộ trình, đảm bảo tiến độ và đạt kết quả thực chất.

II. Nội dung tuyên truyền

1. Thông tin tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án của Nhà nước về phát triển du lịch và quy tắc ứng xử văn minh trong lĩnh vực du lịch.

2. Tuyên truyền những kết quả quan trọng đạt được về phát triển du lịch giai đoạn 2018-2020, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của việc phát triển du lịch đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; góp phần chuyn dịch cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư; tạo nhiu việc làm; nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; xây dựng hình ảnh du lịch Ninh Thuận an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

3. Thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm du lịch nổi trội, khác biệt, có khả năng cạnh tranh cao, mang thương hiệu quốc gia và tỉnh Ninh Thuận nhằm tăng cường năng lực, cạnh tranh của du lịch Ninh Thuận nói riêng, Việt Nam nói chung trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế.

4. Tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình, các điển hình thành công tiêu biểu trong phát triển du lịch, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng.

III. Tổ chức thực hiện

1. Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng và Internet

a) Thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình phát triển du lịch của tỉnh, công tác quản lý nhà nước về du lịch, các sự kiện du lịch lớn, các loại hình du lịch đặc trưng của tỉnh ta như: Du lịch di sản, du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh, du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái quảng bá hình ảnh Ninh Thuận... để kịp thời tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về phát triển du lịch.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, theo sự kiện hoặc những đợt cao điểm tuyên truyền.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan.

b) Tổ chức định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đổi mới nội dung và cách thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, truyền thông số, mạng xã hội để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá du lịch.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Biên tập, xuất bản và phát hành các ấn phẩm phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch - lồng ghép với thông tin đối ngoại, quảng bá Thương hiệu “Ninh Thuận- Trải nghiệm thú vị”, cụ thể: Cẩm nang hướng dẫn du lịch Ninh Thuận; Bản đồ du lịch Ninh Thuận... Đồng thời, chuyn tải nội dung ấn phẩm, tài liệu bản in sang bản điện tử đưa lên Cổng/Trang thông tin điện tử và mạng internet.

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành liên quan.

d) Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế sản xuất phim ngn, phóng sự, video clip, thông điệp với hình ảnh trực quan, sống động; sử dụng đăng, phát trên mạng xã hội nhằm quảng bá các giá trị thương hiệu du lịch Ninh Thuận đthu hút sự quan tâm của du khách.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thông tấn báo chí; Các Sở, ngành liên quan.

đ) Đăng tải thông tin quảng bá về hình ảnh và tiềm năng của du lịch Ninh Thuận trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, ban, ngành, địa phương.

e) Kết nối Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận và trang thông tin điện tử của sở, ngành liên quan đến Cổng thông tin Asean Việt Nam (aseanvietnam.vn) và các trang thông tin điện tử phục vụ nhu cầu thông tin đối ngoại và du lịch.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Truyền thông lồng ghép qua các hoạt động và sự kiện

a) Truyền thông qua các chương trình hoạt động, diễn đàn, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài để tuyên truyền, quảng bá về du lịch của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan.

b) Truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Thuận qua các sự kiện kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa, thể thao, du lịch tầm khu vực và quốc tế.

- Thời gian thực hiện: Theo các sự kiện.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan.

c) Phối hợp với các cơ quan hướng dẫn, quản lý các hoạt động liên quan đến du lịch và kinh doanh du lịch của tổ chức, cá nhân người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; tạo điều kiện cho các đoàn phóng viên nước ngoài đến quay phim giới thiệu bản sắc văn hóa, con người Ninh Thuận; cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, tiềm năng thế mạnh của tỉnh cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá, thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan.

d) Ký kết mới và triển khai có hiệu quả chương trình liên kết du lịch giữa tỉnh Ninh Thuận với các địa phương; tổ chức đón các đoàn khảo sát du lịch, báo chí trong và ngoài nước đến tìm hiểu du lịch Ninh Thuận.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Truyền thông qua các hoạt động khác

a) Tổ chức cuộc thi tuyên truyền quảng bá hình ảnh về du lịch

- Thời gian thực hiện: Theo sự kiện.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan.

b) Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về du lịch cho đội ngũ:

- Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương; đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo, lồng ghép với các nội dung tập huấn khác có liên quan.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

- Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về du lịch và văn hóa du lịch cho các đơn vị lữ hành, cơ sở kinh doanh, các trung tâm du lịch, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch; cán bộ làm công tác quảng bá, xúc tiến.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Lồng ghép trong các nhiệm vụ tuyên truyền có liên quan (về tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; hội nhập quốc tế, thông tin đối ngoại...)

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định hiện hành.

2. Tăng cường huy động từ nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác để triển khai thực hiện.

Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả; báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch định kỳ năm (trước ngày 20/12 hàng năm) và đột xuất (khi có yêu cầu) gửi Sở Thông tin và Truyền thông tng hp báo cáo kết quả cho y ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường hot đng truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TTTT; Bộ VHTT&DL;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT. UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP
UB: CVP, PVP (HTMN).
- Lưu: VT, VXNV. My

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1986/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1986/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2019
Ngày hiệu lực14/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1986/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1986/KH-UBND 2019 Đề án Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1986/KH-UBND 2019 Đề án Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1986/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Văn Bình
        Ngày ban hành14/05/2019
        Ngày hiệu lực14/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1986/KH-UBND 2019 Đề án Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch tỉnh Ninh Thuận

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1986/KH-UBND 2019 Đề án Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch tỉnh Ninh Thuận

             • 14/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực