Văn bản khác 199/KH-UBND

Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 199/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/KH-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 588/QĐ-TTG NGÀY 17/5/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI HỖ TRỢ TRẺ EM CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI TỈNH SƠN LA, GIAI ĐOẠN 2019-2025

Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2019-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Công tác vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm mục đích:

- Cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học.

- Hỗ trợ trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí.

- Hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em.

2. Yêu cầu

Công tác vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Đảm bảo một cách công khai, minh bạch, tránh việc vận động chồng chéo giữa các đơn vị, các cấp, các ngành.

- Có sự tham gia vào cuộc của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cá nhân... nhằm giúp cho mọi trẻ em các xã đặc biệt khó khăn đều được trợ giúp.

II. NỘI DUNG

1. Hoạt động truyền thông

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, vận động các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lp nhân dân đóng góp nguồn lực để hỗ trợ cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La.

- Kinh phí thực hiện: 55,0 triệu đồng/năm; Tổng kinh phí giai đoạn là 330,0 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019-2025.

2. Cập nhật, thu thập thông tin về trẻ em tại xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, nắm bắt số lượng trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi có nhu cầu cần hỗ trợ về: Dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; nhu cầu tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em; nhu cầu đồ ấm cho trẻ em...

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cung cấp cho các nhà tài trợ nhu cầu cần hỗ trợ của từng địa phương để nhà tài trợ xem xét hỗ trợ cho trẻ em phù hp theo từng độ tuổi.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019-2025.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, vùng núi.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban ngành, đoàn th, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019-2025.

4. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, vận động nguồn lực thực hiện kế hoạch.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến: 1.526,4 triệu đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm hai mươi sáu triệu bn trăm nghìn đồng chẵn).

(Có dự toán kinh phí kèm theo).

2. Kinh phí vận động từ các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các quỹ từ thiện, quỹ xã hội, các cá nhân, các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3. Kinh phí ngân sách tỉnh cấp được bố trí trong dự toán chi Ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước phục vụ chi cho công tác quản lý, điều phối thực hiện kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì triển khai vận động các nguồn lực để thực hiện kế hoạch có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực, triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch. Hướng dẫn các địa phương rà soát nhu cầu của trẻ em; phân bổ nguồn lực và triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em.

- Chủ trì triển khai các hoạt động truyền thông, vận động nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch;

- Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh vận động nguồn lực tương ứng với các hoạt động chủ yếu theo kế hoạch.

- Tổng hp các nguồn lực huy động từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và số trẻ em được hỗ trợ.

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức đánh giá hàng năm và tổng kết việc thực hiện kế hoạch; biu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc vận động nguồn lực thực hiện kế hoạch.

2. Các sở, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch theo trách nhiệm, cụ thể như sau:

a) Sở Y tế: Chịu trách nhiệm đảm bảo chuyên môn về công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho trẻ em; Phối hp hướng dẫn thực hiện các hoạt động về chăm sóc dinh dưỡng, đánh giá nhu cầu về dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho trẻ em”.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì hướng dẫn về tiêu chuẩn, chất lượng các khu vui chơi, giải trí cho trẻ em.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì hướng dẫn các cơ sở giáo dục cho trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí; phối hợp Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng, hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em tại các lp học, điểm trường, trường mầm non, trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Tài chính: Căn cứ vào khả năng ngân sách của tỉnh, bố trí kinh phí thực hiện chương trình trong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành đoàn thể và UBND các huyện, thành phố theo quy định của Luật Ngân sách.

e) Ban Dân tộc tỉnh: Chủ động triển khai, vận động nguồn lực thực hiện theo các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc đánh giá nhu cầu cần hỗ trợ cho trẻ em để triển khai thực hiện.

3. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai vận động nguồn lực hỗ trợ đồ ấm và các hỗ trợ khác cho trẻ em; hằng năm sử dụng một phần Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ thực hiện kế hoạch.

4. Đnghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tham gia vận động nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động về dinh dưỡng, khám, chữa bệnh cho trẻ em; hàng năm xây dựng kế hoạch vận động, triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em; định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cơ quan chủ trì triển khai kế hoạch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước ngày 30/5 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 30/11 đi với báo cáo năm).

5. Đnghị Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Tham gia vận động nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em để bảo đảm quyền vui chơi, giải trí cho trẻ em; hàng năm xây dựng kế hoạch vận động, triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em; định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cơ quan chủ trì triển khai kế hoạch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước ngày 30/5 đi với báo cáo 6 tháng, trước ngày 30/11 đối với báo cáo năm).

6. Đnghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Tham gia hỗ trợ, vận động nguồn lực để thực hiện kế hoạch; tích cực truyền thông về kế hoạch. Định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cơ quan chủ trì triển khai kế hoạch để tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước ngày 30/5 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 30/11 đối với báo cáo năm).

7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La: Tích cực truyền thông các hoạt động để vận động nguồn lực, tham gia hỗ trợ, vận động nguồn lực để thực hiện kế hoạch. Phản ánh kịp thời những gương người tốt, việc tốt trong việc tham gia đóng góp, vận động nguồn lực để thực hiện kế hoạch.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các cá nhân tích cực tham gia ủng hộ tài chính để thực hiện kế hoạch.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp nhận hỗ trợ

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của kế hoạch tại địa phương.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch, vận động nguồn lực tại địa phương để hỗ trợ triển khai thực hiện kế hoạch; đánh giá, đề xuất nhu cầu cần hỗ trợ về khám chữa bệnh, dinh dưỡng, vui chơi, giải trí, đồ ấm mùa đông cho trẻ em thuộc đối tượng của kế hoạch trên địa bàn quản lý; thường xuyên kiểm tra, đánh giá và định kỳ hàng năm gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh (trước ngày 30/5 đi với báo cáo 6 tháng, trước ngày 30/11 đi với báo cáo năm).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiu số, miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐN
D tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch
UBND tnh;
- Cục TE, Bộ LĐ-TB&XH;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX. Phương, 12 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ

(Kèm theo Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh)

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng
(01 năm)

Đơn giá
(Triệu đồng)

Kinh phí thực hiện 01 năm
(Triệu đồng)

Kinh phí thực hiện giai đoạn 2019-2025
(Triệu đồng)

Ghi chú

1

Truyền thông

 

 

 

55

330,0

Thời gian thực hiện 6 năm

1.1.

Xây dựng phóng sự tuyên truyền

Phóng sự

02

15,0

30

180,0

 

1.2

Tờ rơi

Tờ

5.000

0,5

25

150,0

 

2.

Tiếp nhận hỗ trtừ trung ương

 

 

 

39

234

 

2.1.

Chi phí vận chuyển

Lượt

10

3,0

30

180

 

2.2

Công tác phí cho cán bộ đi chuyển trao

 

 

 

9

54

 

 

- Công tác phí

ngày

15

0,2

3

18

 

 

- Tiền ngủ

đêm

10

0,6

6

36

 

3

Kim tra giám sát

 

 

 

10,4

62,4

 

 

Công tác phí

ngày

10

0,2

2,0

12,0

 

 

Tiền ngủ

Đêm

9

0,6

5,4

32,4

 

 

Xăng xe

 

 

 

3,0

18,0

 

4

Hỗ trbữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em tại các trường mầm non, tiểu học

Trường

5

30

150

900

 

 

Tổng cộng

 

 

 

254,4

1.526,4

 

Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 199/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu199/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2019
Ngày hiệu lực13/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 199/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 199/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 199/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu199/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành13/09/2019
        Ngày hiệu lực13/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 199/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 199/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em Sơn La

           • 13/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực