Kế hoạch 199/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 199/KH-UBND 2023 thực hiện công tác thông tin đối ngoại Sóc Trăng 2024


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2024

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 3089/BTTTT-TTĐN ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2024,

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong công tác triển khai từ tỉnh đến cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong hoạt động thông tin đối ngoại trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và của tỉnh.

- Thực hiện hiệu quả công tác định hướng thông tin, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, từ đó góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương trong công tác thông tin đối ngoại.

- Bám sát, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại, nhất là Kết luận số 57- KL/TW ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại Nhân dân.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thông tin, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại

- Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh; cổ vũ thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh làm việc tại nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh; các chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các hoạt động giao lưu văn hóa, ký kết chương trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của tỉnh với các đối tác bên ngoài; tình hình chính trị - kinh tế thế giới; các công trình nghiên cứu, bài học kinh nghiệm hay của các tỉnh bạn, các nước bạn có thể tham khảo áp dụng tại địa phương.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị, tập trung thực hiện mục tiêu thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

2. Phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

- Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo nhanh và bền vững, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả và các tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh; áp dụng hình thức truyền thông đa phương tiện, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin đa chiều, từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

- Căn cứ nội dung của Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 04 Chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông thuộc Tiểu dự án - Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thực hiện tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông cơ sở tại địa phương. Theo đó, kịp thời cập nhật những chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước, trang bị các kiến thức cơ bản về tầm nhìn, chiến lược cũng như các phương pháp đổi mới trong hoạt động thông tin, tuyên truyền.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã, triển khai đầu tư thiết lập mới các cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông tại các xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) và xã đảo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

2.2. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Căn cứ Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, bám sát hướng dẫn tại Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó chú trọng: (1) Sản xuất các sản phẩm thông tin phục vụ công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; (2) Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

3. Triển khai Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người

Căn cứ nội dung Công văn số 5768/BTTTT-TTĐN ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người, tập trung thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về những thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền của đất nước và của địa phương; phổ biến những đánh giá, nhận định tích cực của dư luận, truyền thông quốc tế về công tác bảo đảm nhân quyền của Việt Nam; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; thông qua Hội nghị giao ban báo chí định kỳ hoặc họp báo đột xuất thực hiện công tác cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ nhân quyền của tỉnh, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác, không để việc thiếu thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của địa phương.

4. Tuyên truyền, quảng bá ASEAN

Tuyên truyền theo các nội dung tại Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền quảng bá ASEAN, trong đó tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò của Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN; đẩy mạnh thông tin về các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các thảo thuận thương mại tự do khu vực ASEAN cũng như phát triển nguồn nhân lực, lao động, việc làm, từ đó tạo điều kiện khai thác cơ hội hợp tác giao thương cho các doanh nghiệp, cũng như phát triển, nâng cao tay nghề, xuất khẩu lao động cho người dân trên địa bàn tỉnh.

5. Thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển

- Quán triệt và tập trung tuyên truyền những thành tựu về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 (theo Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ).

- Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đẩy mạnh phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; truyền thông tinh thần s n sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc đáng quý của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và ngư dân trong việc chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); phản bác, đấu tranh âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về tôn giáo, dân tộc, chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo Việt Nam hòng gây tổn hại đến khối đại đoàn kết dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

6. Công tác dự báo, tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin báo chí, truyền thông phản ánh về các hoạt động trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị giao ban báo chí; kịp thời thông tin, định hướng dư luận đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm.

(Chi tiết việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Phụ lục đính kèm)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tham mưu Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là về những vấn đề chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền,...

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; chủ trì, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc triển khai Kế hoạch này, báo cáo tình hình, kết quả triển khai về Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, ngăn chặn các thông tin xấu độc; tăng cường sử dụng mạng internet, mạng xã hội để tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, định hướng thông tin và đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, định hướng cho các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về các hoạt động chính trị của lãnh đạo tỉnh, các thành tựu trong đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của địa phương,....

3. Công an tỉnh

- Triển khai các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, kịp thời phát hiện ngăn chặn các thông tin, tài liệu ngoài luồng, lợi dụng các kênh truyền thông mạng xã hội, mạng lưới bưu chính, viễn thông để chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền Nhân dân.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa phương liên quan: đảm bảo chấp hành chế độ bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; thực hiện hiệu quả công tác truyền thông nhân quyền và công tác hướng dẫn, quản lý báo chí, cơ quan truyền thông nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện hiệu quả công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển; đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.

5. Sở Tài chính

Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong công tác đảm bảo kinh phí triển khai theo quy định pháp luật hiện hành, giúp Kế hoạch được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

6. Báo Sóc Trăng và Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

Phản ánh kịp thời, chính xác những thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến nhân dân trên địa bàn tỉnh; đầu tư nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, chú trọng phát triển các sản phẩm truyền thông số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên môi trường mạng (facebook, youtube, website,...).

7. Các sở, ngành và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo nội dung tại Mục II và Phụ lục kèm theo Kế hoạch này; chủ động nâng cấp, duy trì tốt hoạt động trang/cổng thông tin điện tử của đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, thông tin đối ngoại trên môi trường điện tử.

Trên đây là Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Sóc Trăng năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai và thực hiện chế độ báo cáo khi có yêu cầu. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục TTĐN - Bộ TT&TT;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Sóc Trăng;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Diễm Ngọc

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 27/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Kinh phí dự kiến (Đồng)

Kết quả/ sản phẩm

1

Thông tin tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Báo Sóc Trăng; Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

Trong năm 2024

415.675.000

1. Các sản phẩm thông tin, tuyên truyền (Chuyên mục, tin, bài, video, audio,...);

2. Tham gia Hội nghị, hội thảo tập huấn do Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

2

Phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan

Trong năm 2024

3.595.680.000

1. Các sản phẩm thông tin, tuyên truyền (Chuyên mục, tin, bài, pano, phóng sự,...)

2. Lớp bồi dưỡng, tập huấn cho các đối tượng thụ hưởng.

3. Đầu tư mới 80 cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông tại các xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) và xã đảo.

2.1

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Tiểu dự án 6.1)

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương liên quan

Trong năm 2024

2.595.680.000

1. Các chuyên mục tuyên truyền về truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

2. Mở lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

3. Đầu tư mới 80 cụm loa ứng dụng CNTT viễn thông.

4. Kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện.

2.2

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Dân tộc; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương liên quan

Trong năm 2024

1.000.000.000

1. Các sản phẩm thông tin, tuyên truyền phục vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Chuyên mục, tin, bài, pano, phóng sự video, phóng sự ảnh...).

2. Mở Lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho các đối tượng thụ hưởng.

3

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch truyền thông về quyền con người trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024

Sở Thông tin và Truyền thông

Thường trực Ban Chỉ đạo công tác nhân quyền tỉnh (Công an tỉnh); các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Trong năm 2024

174.000.000

1. Các sản phẩm tuyên truyền (Tin, bài, phóng sự ảnh, phóng sự video ...).

2. Mở Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về truyền thông quyền con người.

4

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành liên quan; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

Báo Sóc Trăng; Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

Trong năm 2024

204.520.000

1. Các chuyên mục tuyên truyền về ASEAN trên báo đài địa phương.

2. Chương trình văn nghệ tuyên truyền phát trên youtube và mạng xã hội.

5

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024

Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khu vực biên giới biển; Báo Sóc Trăng; Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

Trong năm 2024

263.350.000

1. Các sản phẩm thông tin, tuyên truyền phục vụ thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển (Chuyên mục, tin, bài, ...).

2. Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về biển, đảo.

3. Khen thưởng, biểu dương các đơn vị, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển.

4. Kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện.

6

Công tác dự báo, tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí về tỉnh; cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn để giải thích, làm rõ, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín, hình ảnh tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công an tỉnh; các sở, ngành; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Trong năm 2024

1. Báo cáo giao ban báo chí (tổng hợp các tin, bài viết về tỉnh, các sự kiện nổi bật của tỉnh).

2. Báo cáo công tác quản lý nhà nước về báo chí.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 199/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu199/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(06/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 199/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 199/KH-UBND 2023 thực hiện công tác thông tin đối ngoại Sóc Trăng 2024


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 199/KH-UBND 2023 thực hiện công tác thông tin đối ngoại Sóc Trăng 2024
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu199/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýHuỳnh Thị Diễm Ngọc
        Ngày ban hành27/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (06/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 199/KH-UBND 2023 thực hiện công tác thông tin đối ngoại Sóc Trăng 2024

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 199/KH-UBND 2023 thực hiện công tác thông tin đối ngoại Sóc Trăng 2024

              • 27/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực