Văn bản khác 199/KH-UBND

Kế hoạch 199/KH-UBND kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 199/KH-UBND kiểm soát thủ tục hành chính 2014 Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích:

Kiểm soát thủ tục hành chính là đánh giá, theo dõi tính khả thi về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả trong tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; đáp ứng việc yêu cầu công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp; nhất là vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền.

- Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện không tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính hoặc có hành vi tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

Số TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả

Thời gian thực hiện

I. Về tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

1

Tập huấn, hỗ trợ nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát quy định, thủ tục hành chính cho các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ

Quý I/2014

2

Tổ chức giao ban định kỳ hàng Quý với các sở, ban, ngành, địa phương về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp

Hàng quý

II. Về rà soát quy định, thủ tục hành chính

1

Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 của UBND tỉnh

Sở, ban, ngành của tỉnh

UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Phương án đơn giản hóa TTHC của Sở, ban, ngành

Từ tháng 02 đến tháng 10/2014

2

Xây dựng Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính chung của tỉnh

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành của tỉnh

Phương án đơn giản hóa TTHC của tỉnh

Quý IV/2014

3

Xây dựng Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2015

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Tháng 12/2014

III. Về kiểm soát thủ tục hành chính

1

Cập nhật bổ sung thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở, cấp huyện và cấp xã

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh

Sở Tư pháp

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Thường xuyên

2

Nhập nội dung, thông tin thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố sửa đổi, bổ sung vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

 

Công văn của Sở Tư pháp đề nghị công khai văn bản, thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia

Thực hiện theo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

3

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai văn bản do Bộ, ngành Trung ương ban hành theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính

Sở, ban ngành tỉnh

Sở Tư pháp

Công văn, Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh

Trong thời gian 05 ngày sau khi văn bản có hiệu lực.

4

Tổ chức đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Công văn của Sở Tư pháp

Thường xuyên

5

Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính

Sở Tư pháp

Đơn vị có liên quan

 

Thường xuyên

6

Kiểm tra việc niêm yết, công khai và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan

Kế hoạch kiểm tra của Sở Tư pháp

Thường xuyên

7

Triển khai các chương trình, dự án, đề án về kiểm soát thủ tục hành chính do Trung ương ban hành

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh (thường xuyên)

8

Tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp về tính hiệu quả, minh bạch về kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan

Kế hoạch của UBND tỉnh

Quý III và IV/2013

9

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Đơn vị có liên quan

Báo cáo của UBND tỉnh

Theo định kỳ và đột xuất

10

Tổ chức đánh giá kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Báo cáo UBND tỉnh

Quý IV/2014

11

Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh

Tháng 12/2014

12

Xây dựng Kế hoạch Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Kế hoạch của UBND tỉnh

Quý II/2014

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chú trọng công tác bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận một cửa khi giao tiếp với người dân và doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra của cấp ủy gắn với việc thực hiện kiểm tra, giám sát của HĐND, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính thông qua các cơ quan: Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh ở địa phương, Trang mạng điện tử và tổ chức niêm yết, công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan v.v…

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Sở Tài chính có trách nhiệm dự toán, bố trí ngân sách và chuyển giao cho các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014; các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xác định các nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp cụ thể, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/02/2014.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các xã, phường, thị trấn.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo và đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện; thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- Báo Đồng Nai; Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 199/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu199/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2014
Ngày hiệu lực08/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 199/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 199/KH-UBND kiểm soát thủ tục hành chính 2014 Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 199/KH-UBND kiểm soát thủ tục hành chính 2014 Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu199/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành08/01/2014
        Ngày hiệu lực08/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 199/KH-UBND kiểm soát thủ tục hành chính 2014 Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 199/KH-UBND kiểm soát thủ tục hành chính 2014 Đồng Nai

            • 08/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực