Văn bản khác 1990/KH-UBND

Kế hoạch 1990/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1990/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW bảo đảm an ninh kinh tế Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1990/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12-CT/TW NGÀY 05/01/2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH KINH TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ”

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 24/01/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Chủ động phòng ngừa, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, tổ chức và nhân dân.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế; tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng chức năng và sự tham gia của doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế; đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn các dự án, mục tiêu, công trình kinh tế trọng điểm, lĩnh vực năng lượng, du lịch, tài nguyên - môi trường, tài chính - ngân hàng, công nghệ thông tin, nông nghiệp, thủy lợi, hải sản,… Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và bảo đảm an ninh kinh tế.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3978/KH-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 38-NQ/TU ngày 07/8/2015 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 23/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 13/9/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 24/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác bảo đảm an ninh kinh tế. Xác định đảm bảo an ninh kinh tế là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp, ngành, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu.

1.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế. Xây dựng, thực hiện nghiêm quy chế, quy định bảo vệ kinh tế tại các cơ quan, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động tham mưu đề xuất bổ sung, sửa đổi, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản trong quản lý kinh tế.

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý ngân sách, đầu tư công, tài sản công; bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư, an ninh năng lượng, an ninh nông nghiệp nông thôn, an ninh mạng; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công nghệ; Tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người lao động; tăng cường quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài và người nước ngoài tại địa phương. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế. Phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Quân đội với các ngành, các cấp và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

Chú trọng phát triển, củng cố tổ chức cơ sở đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ… trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đồng thời tăng cường quản lý các tổ chức của người lao động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hội, nhóm trái phép của công nhân, không để hình thành “các tổ chức chính trị đối lập”. Qua đó huy động, vận động nhân dân, người lao động tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

1.3. Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Xây dựng, triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh quảng bá về môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung phương án, kế hoạch, quy chế bảo đảm an ninh, an toàn các dự án, mục tiêu, công trình kinh tế trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có quy mô lớn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án bảo đảm an ninh, an toàn quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, bán đấu giá tài sản Nhà nước, đầu tư công, xử lý nợ xấu…, chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn dấu hiệu sai phạm, gây tổn thất kinh tế; tiếp tục thực hiện Đề án “Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo” tỉnh Bình Thuận theo “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; thực hiện có hiệu quả Đề án “đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030” và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về các giải pháp “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)”.

Xây dựng chính sách ưu tiên thu hút dự án đầu tư có công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại, bảo đảm môi trường và đầu tư phát triển ở những vùng, địa bàn điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khó khăn nhằm mục tiêu vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa củng cố quốc phòng, an ninh. Coi trọng, lựa chọn đối tác nước ngoài có năng lực tài chính, công nghệ, tư cách pháp nhân tốt. Tổ chức thẩm định chặt các chương trình, đề án, dự án hợp tác, đầu tư nước ngoài vào địa bàn quan trọng, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường và an sinh xã hội khu vực dự án hoạt động; không chấp thuận đầu tư, cấp phép, triển khai các dự án không đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

1.4. Tăng cường hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện pháp luật về kinh tế; kịp thời phát hiện, khắc phục sơ hở, thiếu sót, sai phạm trong quản lý kinh tế; những vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, ngừng việc tập thể ngay khi mới phát sinh và tại cơ sở, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, tổ chức và người dân; không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án có quy mô đầu tư lớn, các dự án đầu tư nước ngoài từ khâu thẩm định, cấp phép đến quá trình triển khai thi công, quản lý, vận hành dự án; rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả, tác động, ảnh hưởng của dự án đến quốc phòng, an ninh, môi trường và an sinh xã hội khu vực dự án hoạt động; kiên quyết xử lý, chấm dứt dự án không thực hiện đúng cam kết, không hiệu quả, lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

Hoạt động quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, đồng thời không làm ảnh hưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

1.5. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế.

Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá và dự báo sớm những tác động, ảnh hưởng tiêu cực của tình hình trong nước và thế giới tác động đến kinh tế địa phương; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các loại tội phạm kinh tế có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh mạng, rửa tiền, tín dụng đen, tham nhũng, sản xuất tiêu thụ hàng giả, gian lận thương mại và các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời rà soát, thanh tra, kiểm tra, phát hiện, khắc phục lỗ hổng bảo mật trong hệ thống mạng thông tin của các cơ quan, tổ chức kinh tế, phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng xâm nhập mạng nội bộ, chiếm quyền điều hành, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an ninh mạng, an toàn thông tin; xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh trật tự giữa Công an tỉnh với các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên các lĩnh vực; chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, kinh tế, văn hóa tư tưởng, trật tự an toàn xã hội, xuất nhập cảnh; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý chặt chẽ hoạt động, cư trú của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về địa phương; chủ động xác minh tư cách pháp nhân, năng lực các chủ đầu tư, tham mưu lựa chọn nhà đầu tư và địa điểm đầu tư đối với các dự án có quy mô lớn, lĩnh vực trọng điểm, dự án có yếu tố nước ngoài. Tăng cường phối hợp tổ chức thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý đối với các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

- Phối hợp rà soát, kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội có tác động ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự; phối hợp thẩm định quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các dự án, công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Chủ động phát hiện, tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công… không để hình thành “điểm nóng” các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. Bổ sung, hoàn chỉnh và tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống cháy nổ, phương án tác chiến, phòng, chống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại đối với các mục tiêu quan trọng về kinh tế, các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp có quy mô lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động cài cắm nội gián để phá hoại nội bộ, kinh tế; đối tác nước ngoài lợi dụng đàm phán ký kết chương trình hợp tác, triển khai các dự án để gây thiệt hại kinh tế, xâm phạm an ninh quốc gia; nhất là hoạt động tài trợ của nước ngoài, tổ chức Phi Chính phủ (NGO) trên các lĩnh vực nhạy cảm tại các địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động phân tích, đánh giá và dự báo sớm những dấu hiệu bất ổn về kinh tế - xã hội có tác động ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội để kịp thời tham mưu các giải pháp ứng phó.

- Tổ chức các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế. Tập trung vào các loại tội phạm kinh tế có tổ chức, rửa tiền, tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế, chuyển giá, sản xuất, tiêu thụ tiền - hàng giả, tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh thông tin, an ninh mạng.

- Tăng cường phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, xây dựng, phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

2.2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chú trọng kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

- Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh; hướng dẫn, trang bị cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân các kiến thức cơ bản về quân sự, quốc phòng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân.

- Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BCA- BQP ngày 29/6/2012 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; phối hợp các cơ quan chức năng thẩm định các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài vào các địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh đảm bảo phù hợp phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh; phối hợp xây dựng, triển khai luyện tập, diễn tập các phương án, kế hoạch phòng chống khủng bố, gây bạo loạn, phá hoại các công trình, mục tiêu trọng điểm về quốc phòng - an ninh; kịp thời phát hiện tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết những vụ việc phát sinh phức tạp liên quan.

- Tham mưu UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, biện pháp tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền; củng cố cơ sở chính trị, xây dựng khu vực biên giới (KVBG) biển vững mạnh về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

2.3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với lực lượng Quân sự, công an, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên biển, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong KVBG biển, đảo của tỉnh. Chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc mọi diễn biến tình hình, âm mưu, phương thức thủ đoạn, đấu tranh, ngăn chặn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, phức tạp kích động quần chúng nhân dân tập trung khiếu kiện đông người, tuần hành, biểu tình; hoạt động khủng bố, gây bạo loạn, phá hoại các công trình, mục tiêu trọng điểm về quốc phòng, an ninh; hoạt động buôn lậu - gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa và các tội phạm hình sự khác theo chức năng; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, xử lý các tình huống phức tạp ở KVBG biển, đảo của tỉnh.

- Phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong quản lý người nước ngoài học tập, làm việc, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu kinh tế trong KVBG biển; thực hiện hoạt động quản lý nhà nước, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú đối với người nước ngoài trong khu kinh tế, khu vực cửa khẩu, cảng biển.

- Phối hợp với lực lượng chức năng thẩm định các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài vào các địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ trên KVBG biển, đạo của tỉnh

2.4. Các Sở, ban, ngành

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh. Tập trung một số nội dung sau:

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh phù hợp với đặc điểm, ngành, lĩnh vực quản lý.

- Sở Tài chính và Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì tham mưu ban hành cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư nhất là các ngành, lĩnh vực có công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại, đảm bảo môi trường và đầu tư ở những vùng, địa bàn điều kiện phát triển kinh tế xã hội khó khăn; xây dựng chính sách ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực được phân công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm; giải quyết kịp thời đúng pháp luật những vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay khi mới phát sinh. Xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ triển khai từng dự án, công trình trên ngành, lĩnh vực được phân công trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả, tác động dự án đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh kinh tế; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình kinh tế trọng điểm về an ninh quốc phòng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở ngành, lĩnh vực phụ trách.

2.5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Nghị quyết 88, Chỉ thị số 12, Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 24/01/2018 của Tỉnh ủy tại địa phương và tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng chính sách, cơ chế tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm an ninh kinh tế tại địa phương.

- Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp lớn; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời vấn đề nảy sinh trong nội bộ nhất là dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để đối tượng bên ngoài có điều kiện thâm nhập, tác động nội bộ, thu thập tin tức tình báo. Chủ động có giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh trật tự tại địa bàn.

- Triển khai các phương án, kế hoạch giám sát, quản lý chặt chẽ các dự án kinh tế đang đầu tư trên địa bàn, nhất là các dự án có quy mô lớn, dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự án của tổ chức phi chính phủ nước ngoài; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm của đối tác nước ngoài lợi dụng sơ hở, yếu kém để tạo cớ gây sức ép, vi phạm pháp luật; kiên quyết xử lý dự án không thực hiện đúng cam kết, không hiệu quả, lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân vùng dự án.

- Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, có phương án, kế hoạch giải quyết phù hợp các vấn đề bức xúc nảy sinh, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, giải quyết kịp thời ngay khi mới phát sinh và tại cơ sở, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động; không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá; không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc có chiều sâu, phù hợp với tính chất địa bàn và sát cơ sở; gắn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương.

2.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự, gắn phát triển kinh tế với củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của tổ chức, cá nhân trong tham gia công tác đảm bảo an ninh kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

- Chỉ đạo công đoàn các cấp đẩy mạnh việc thành lập công đoàn cơ sở, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động; giám sát việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động không đúng quy định pháp luật của công nhân các doanh nghiệp trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được phân công, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện kịp thời. Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng (trước ngày 10/6) và báo cáo năm (trước ngày 10/12) gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ, ngành Trung ương theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Bộ Công an;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.Thuận

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1990/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1990/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2018
Ngày hiệu lực21/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1990/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1990/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW bảo đảm an ninh kinh tế Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1990/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW bảo đảm an ninh kinh tế Bình Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1990/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLương Văn Hải
        Ngày ban hành21/05/2018
        Ngày hiệu lực21/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1990/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW bảo đảm an ninh kinh tế Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1990/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW bảo đảm an ninh kinh tế Bình Thuận

           • 21/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực