Văn bản khác 1997/KH-UBND

Kế hoạch 1997/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1997/KH-UBND triển khai thi hành bộ luật tố tụng dân sự Đồng Nai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1997/KH/UBND

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Thực hiện Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch trin khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ lut tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, sở, ban, ngành và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trên phạm vi tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc, sau ngày 01 tháng 07 năm 2016 Bộ luật tố tụng dân sự được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả tỉnh.

b) Bảo đảm sự phối hp thường xuyên, hiệu quả giữa các, sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật tố tụng dân sự

a) Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về những điểm mới của Bộ luật tố tụng dân sự

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các sở, ban, ngành, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền Bộ luật tố tụng dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

2. Tập huấn chuyên sâu về Bộ luật tố tụng dân sự với nội dung, hình thức phù hợp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân tnh, các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Bộ luật ttụng dân sự; tham mưu sửa đi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Bộ luật tố tụng dân sự

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Báo cáo kết quả rà soát trước ngày 01/6/2016.

III. KINH PHÍ

Các cơ quan, sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa sp xếp, bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện Kế hoạch. Trường hợp kinh phí trong nguồn ngân sách không đủ có thể xin bổ sung kinh phí theo quy định pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ nội dung, các nhiệm vụ được phân công thực hiện tại Kế hoạch này và tình hình thực tế tại sở, ban, ngành, địa phương mình ban hành Kế hoạch chi tiết trin khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 01/6/2016.

2. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các cơ quan có liên quan và trình UBND tỉnh dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp trước 30/6/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
-
TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
- Đài PT- TH Đồng Nai, Báo Đồng Nai;
- Lưu; VT, NC, HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1997/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1997/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2016
Ngày hiệu lực21/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1997/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1997/KH-UBND triển khai thi hành bộ luật tố tụng dân sự Đồng Nai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1997/KH-UBND triển khai thi hành bộ luật tố tụng dân sự Đồng Nai 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1997/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành21/03/2016
        Ngày hiệu lực21/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1997/KH-UBND triển khai thi hành bộ luật tố tụng dân sự Đồng Nai 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1997/KH-UBND triển khai thi hành bộ luật tố tụng dân sự Đồng Nai 2016

           • 21/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực