Văn bản khác 20/KH-UBND

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 20/KH-UBND 2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Luật Hộ tịch được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Nhằm triển khai thực hiện Luật được kịp thời, đồng bộ; thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch; Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Đảm bảo cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp tại địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc triển khai thi hành Luật hộ tịch và phát huy vai trò chủ động, tích cực nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thi hành Luật Hộ tịch; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, góp phần ngăn chặn, xóa bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan công tác hộ tịch cho công dân;

- Đảm bảo theo lộ trình thực hiện của Bộ Tư pháp trong giai đoạn chuyển tiếp phù hợp với điều kiện của địa phương để thực hiện thống nhất, đầy đủ các quy định của Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện triển khai thi hành Luật Hộ tịch

a) Xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh: quý I/2015.

b) Xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định về thủ tục cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh; việc kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh: quý IV/2015.

c) Xây dựng Kế hoạch thực hiện việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Tòa án nhân dân và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: theo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử của Chính phủ đến năm 2020.

d) Triển khai thực hiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; có văn bản hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng lý khai sinh, kết hôn, khai tử; ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh: quý IV/2015.

e) Xây dựng quy định chi tiết thẩm quyền thu, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh: quý IV/2015.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hộ tịch, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: quý II/2015 (báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trình cơ quan có thẩm quyền xem xét).

3. Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Tổ chức quán triệt thực hiện Luật Hộ tịch cho cán bộ, công chức thuộc Phòng Tư pháp, các phòng, ban có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2015.

b) Tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành như: biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: quý IV/2015 và các năm tiếp theo.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và các cơ quan khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2015 và các năm tiếp theo.

4. Triển khai thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Thực hiện lộ trình theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

5. Rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, cấp xã đáp ứng tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật Hộ tịch

a) Rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương trước ngày 30/6/2015, báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát và đề xuất UBND tỉnh bố trí đủ công chức Phòng Tư pháp làm công tác hộ tịch, bảo đảm đủ công chức làm công tác hộ tịch khi chuyển giao thẩm quyền theo quy định.

+ Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh hoàn thành việc rà soát đội ngũ làm công tác hộ tịch tại địa phương, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và tổng hợp kết quả cho UBND tỉnh để báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 31/8/2015.

b) Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện; hàng năm.

c) Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch bảo đảm đủ tiêu chuẩn được quy định trong Luật Hộ tịch

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành:

+ Đến hết năm 2019, bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định của Luật Hộ tịch.

+ Từ ngày 01/01/2016, UBND cấp huyện, cấp xã chỉ bố trí, tuyển dụng mới những người đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch làm công tác hộ tịch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

3. Sở Tài chính, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tại địa phương.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong quy định của Kế hoạch này có trách nhiệm dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch, gửi cơ quan thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định pháp luật.

Riêng đối với các hoạt động được triển khai trong năm 2015, các cơ quan được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách 2015 để tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh để được hướng dẫn giải quyết và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện để tổng hợp, báo cáo về Bộ Tư pháp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
-
Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
-
Công an tnh;
-
TAND tỉnh;
-
Các Sở: TP, NV, TC, TT&TT, YT, KH & ĐT;
-
UBND huyện, thị xã, thành phố;
-
UBND xã, phường, thị trấn;
-
Lưu: NC, TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH

Trần Thành Nghiệp

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu20/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2015
Ngày hiệu lực05/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 20/KH-UBND 2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 20/KH-UBND 2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch Sóc Trăng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu20/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrần Thành Nghiệp
        Ngày ban hành05/03/2015
        Ngày hiệu lực05/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 20/KH-UBND 2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch Sóc Trăng

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 20/KH-UBND 2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch Sóc Trăng

             • 05/03/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/03/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực