Văn bản khác 20/KH-UBND

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 1665/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 20/KH-UBND 2018 Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/KH-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1665/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025”

Thực hiện Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

Bằng nhiều hình thức phù hợp, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

2. Mục tiêu - chỉ tiêu cụ thể

2.1 Mục tiêu đến năm 2020:

- 100% trường đại học, cao đẳng và trung cấp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

- Có ít nhất 90% học sinh, sinh viên của các đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thực, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp;

- 100% trường đại học, 50% các trường cao đẳng, trung cấp có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc từ nguồn hợp pháp được duyệt khác theo phân cấp quản lý.

2.2 Mục tiêu đến năm 2025:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên;

- Tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp;

- 100% trường đại học, 70% các trường cao đẳng, trung cấp có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc từ nguồn hợp pháp được duyệt khác theo phân cấp quản lý;

- Tháng 12-2025, tổ chức tổng kết việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng

- Học sinh, sinh viên đang học tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp, học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học sinh, sinh viên tại các trường năng khiếu trong tỉnh An Giang;

- Cán bộ, giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ sinh viên trong trường đại học, cao đẳng, trung cấp và giáo viên hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong tỉnh.

2. Phạm vi

- Trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong trong tỉnh An Giang;

- Các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Các sở, ngành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác thông tin, truyền thông

1.1. Tổ chức tiếp nhận và biên soạn (nếu có) các tài liệu, ấn phẩm, phục vụ công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà trường, doanh nghiệp đối với hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên;

1.2. Huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông ở trong và ngoài tỉnh vào việc xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

1.3 Hằng năm tham gia và tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp quốc gia cho học sinh, sinh viên trong tỉnh và toàn quốc; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên;

1.4. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

1.5. Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được xây dựng theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp

2.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp và tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đối với đội ngũ cán bộ này; khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên tại các nhà trường;

2.2. Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;

2.3. Tham gia biên soạn, tổ chức biên soạn (nếu có) và tiếp nhận bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tài liệu đào tạo giáo viên hướng nghiệp;

2.4. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tổ chức và phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế cho học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường;

2.5. Theo chức năng nhiệm vụ, khuyến khích trường đại học, cao đẳng và trung cấp xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn;

2.6. Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

3.1. Trường đại học, cao đẳng và trung cấp hình thành trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp từ bộ phận hoặc trung tâm hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên tại trường;

3.2. Trường đại học, cao đẳng và trung cấp thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp tại theo các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: Khởi sự kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo; các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật về vật liệu, tự động hóa...;

3.3. Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị của các nhà trường để hình thành môi trường dịch vụ cung cấp, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tạo không gian chung cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

3.4. Kịp thời cung cấp dữ liệu, tài liệu, thông tin về các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp cho cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia;

3.5. Chủ động liên kết hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp, cựu sinh viên để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong trường đại học, cao đẳng và trung cấp;

3.6. Phối hợp các doanh nghiệp chủ động đặt các vấn đề về đổi mới, sáng tạo đối với học sinh, sinh viên để học sinh, sinh viên có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp;

3.7. Kết nối, tham gia xây dựng nội dung, chương trình phát triển sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp trực tuyến giữa các cơ sở đào tạo, các học sinh, sinh viên và các doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

4.1. Trường đại học, cao đẳng và trung cấp chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học sinh viên,...) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong trường;

4.2. Xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa;

4.3. Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

5.1. Đề xuất, tham mưu xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; cơ chế, chính sách hỗ trợ giảng viên, giáo viên, người làm công tác hướng nghiệp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường; quy định về công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường;

5.2. Xây dựng quy trình thẩm định, xét duyệt, triển khai và cơ chế đầu tư, theo dõi, quản lý, giám sát các dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ ý tưởng của học sinh, sinh viên;

5.3. Tham mưu, đề xuất, nghiên cứu, rà soát, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn vào các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp, Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban điều hành Đề án. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Đề án, chủ trì tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch triển khai các nội dung của Đề án theo từng giai đoạn (02 giai đoạn); tham mưu hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án. Định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai Đề án;

- Chủ trì, kịp thời cung cấp tài liệu kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh khởi nghiệp, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh trường trung học phổ thông khởi nghiệp;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Trường Đại học An Giang, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức cá nhân liên quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm II, khoản 01 Kế hoạch này. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung cần thiết để thực hiện Kế hoạch hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong trường đại học, trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện theo từng giai đoạn; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi quản lý. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tạo để tập hợp báo cáo về trên theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan xây dựng các tài liệu (nếu có) và kịp thời cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn (nếu có), hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của các trường cao đẳng, trung cấp và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi quản lý; thực hiện các nhiệm vụ, nội dung có liên quan tại Kế hoạch này đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch theo quy định.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học An Giang, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp về các chuyên đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang, UBND huyện, thị xã, thành phố lựa chọn, giới thiệu các dự án của học sinh, sinh viên có tiềm năng tăng trưởng cao với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;

- Lồng ghép kế hoạch hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp vào kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh đến năm 2020” theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Lồng ghép các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp với các hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có);

- Hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học An Giang, UBND các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép các hoạt động về đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn tại các cơ sở đào tạo vào Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Sở Tài chính

- Cân đối kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án của các sở, ngành, Trường Đại học An Giang, UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học An Giang, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính trịển khai các nội dung của thực hiện Đề án.

6. Sở Công thương

- Chủ trì tuyên truyền chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến cộng đồng doanh nghiệp (nếu có);

- Xây dựng chương trình hỗ trợ để các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động đào tạo cùng với các cơ sở đào tạo, tạo điều kiện để học sinh sinh viên của các nhà trường tham quan, thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp (nếu có);

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học An Giang, UBND các huyện, thị xã, thành phố hằng năm tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thi, các hoạt động giao lưu, đào tạo về khởi nghiệp; tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước với các nhà trường để trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến công tác khởi nghiệp;

- Vận động, tìm kiếm nguồn lực từ các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng các chương trình, dự án liên quan đến các hoạt động khởi nghiệp và nâng cao nhận thức về kinh doanh của học sinh, sinh viên (nếu có).

7. Các sở, ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh

- Có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch triển khai Đề án có liên quan; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai các chương trình, hoạt động theo kế hoạch hàng năm;

- Báo cáo định kỳ hằng năm (ngày 15/12) về tình hình triển khai kế hoạch thực hiện Đề án, kết quả hỗ trợ đối với các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để kịp thời báo cáo về trên theo quy định.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các đơn có liên quan tại địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch thực hiện Đề án; lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương;

- Báo cáo định kỳ hàng năm (ngày 15/12) về tình hình triển khai Đề án, kết quả hỗ trợ đối với các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

9. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang

- Chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa tập huấn chuyên đề "Tìm ý tưởng kinh doanh" định kỳ hằng năm tại các đơn vị trường học trong địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập đội ngũ Cố vấn khởi nghiệp cộng tác cùng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để tham gia vào hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên các kiến thức, kinh nghiệm về Khởi nghiệp;

- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chương trình hỗ trợ Khởi nghiệp để tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tiếp cận với những thông tin cần thiết;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học An Giang, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học An Giang, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch thực hiện Đề án.

10. Trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

- Triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch thực hiện Đề án theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên;

- Xây dựng kế hoạch của nhà trường để triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

- Phân công cụ thể thành viên của đơn vị, đôn đốc, tự kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất, báo cáo những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này.

VI. CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO

Các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện của ngành, địa phương mình về Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan thường trực của Đề án; Địa chỉ email: [email protected], [email protected], điện thoại: 02963.958.979) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét và quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Trường ĐH An Giang;
- Trường Cao đẳng Y tế AG;
- Trường Cao đẳng nghề AG;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH;
- Trung tâm CBTH (đăng công báo);
- Lưu: HC-TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu20/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2018
Ngày hiệu lực17/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 20/KH-UBND 2018 Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 20/KH-UBND 2018 Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu20/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành17/01/2018
        Ngày hiệu lực17/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 20/KH-UBND 2018 Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 20/KH-UBND 2018 Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp An Giang

           • 17/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực