Văn bản khác 20/KH-UBND

Kế hoạch 20/KH-UBND về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 20/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2019

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT, hưởng ứng Chương trình "Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011 - 2020" và Nghị quyết số A/70/RES/260 ngày 15/4/2016 của Liên hợp quốc về Cải thiện An toàn giao thông đường bộ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 48/KH-UBATGTQG ngày 31/01/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người điều khiển mô tô, xe gắn máy, doanh nghiệp và lái xe vận tải hành khách; kiềm chế và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô vận tải khách và xe mô tô, xe gắn máy.

- Giảm tai nạn giao thông từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2018; giảm 10% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô vận tải khách và xe mô tô, xe gắn máy.

- Tăng cường nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành đối với công tác bảo đảm TTATGT, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2019.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, tăng cường kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tạo bước đột phá trong công tác đảm bảo TTATGT;

2. Yêu cầu

- Các giải pháp thực hiện phải được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, lãng phí.

- Các cấp, các ngành, các đơn vị phải kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

- Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ.

- Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; Chỉ thị số 29/CT-TTg về xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Chỉ thị số 32/CT-TTg về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

2. Ngành Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấp phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thuỷ nội địa; sử dụng quỹ bảo trì đường bộ để làm gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông đường bộ.

3. Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông và các kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

4. Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã tăng cường làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính tại tất cả các điểm giao cắt giữa đường huyện, đường xã, đường nội bộ, đường giao thông nông thôn (bao gồm cả lối đi dân sinh), sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ và huy động người dân tham gia phù hợp quy định pháp luật (đối với lối đi dân sinh).

5. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác đảm bảo TTATGT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng vào các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, thanh tra, tuần tra, kiểm soát.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT tới mọi tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp vận tải, để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; chú trọng vào tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ, báo cáo viên, tuyên truyền viên về an toàn giao thông.

7. Tiếp tục đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường các biện pháp tổ chức giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường trong địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát hệ thống biển báo hiệu giao thông, kịp thời thay thế, bổ sung các biển báo bị hư hỏng hoặc không còn phù hợp; kịp thời khắc phục, xử lý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

8. Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm TTATGT như phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đi không đúng phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ quy định, lái xe sử dụng ma túy, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, tránh vượt xe không đúng quy định, chở khách quá số người quy định, phương tiện chở hàng quá tải trọng của cầu, đường; vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ; gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác bảo đảm TTATGT.

9. Siết chặt công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại hình vận tải hành khách công cộng. Cùng với đó tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; khai thác có hiệu quả thông tin từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý.

10. Thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

11. Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe khách; thực hiện các giải pháp lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác tuyên truyền

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Huy động các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền pháp luật TTATGT; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến quan trọng trong văn hóa giao thông trên toàn tỉnh; tuyên truyền sâu rộng đến cơ sở, từ xã phường đến thôn bản

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về hoạt động vận tải trong các doanh nghiệp và với người điều khiển phương tiện.

- Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông, tiếp tục tổ chức có hiệu quả cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2018 - 2019.

- Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chuyên đề: Kiểm soát tải trọng phương tiện; phòng, chống uống rượu đối với lái xe; tuân thủ quy định tốc độ; đội mũ bảo hiểm; chấp hành hành lang an toàn giao thông đường bộ; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy nội địa…

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cá nhân, đơn vị thực hiện phối hợp

Thời gian

1

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh

Ban An toàn giao thông tỉnh

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh;

- Các tổ chức đoàn thể tỉnh.

Thường xuyên

2

Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đường thủy, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh.

- Đài PT-TH tỉnh;

- Báo Tuyên Quang.

Thường xuyên

3

Tuyên truyền quy tắc giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Phòng CSGT công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố;

- Sở Tư pháp.

Thường xuyên

4

Các tổ chức Đoàn thể thực hiện tuyên truyền và tham gia giữ gìn TTATGT.

- Ủy ban MTTQ tỉnh;

- Liên đoàn LĐ tỉnh;

- Hội CCB;

- Hội Nông dân;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ;

- Hội Chữ thập đỏ;

-ĐoànTNCS HCM.

- Phòng Cảnh sát giao thông; Công an các huyện, thành phố;

- VP Ban ATGT tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo Chương trình phối hợp đã ký kết

5

Tuyên truyền quy tắc giao thông đường bộ, đường thủy; quy định về nồng độ cồn; tốc độ của phương tiện; đội mũ bảo hiểm và người ngồi trên mô tô,  xe máy điện, xe đạp điện.

Công an tỉnh

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh.

Thường xuyên

6

Tổng hợp các trường hợp vi phạm TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an tỉnh

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh;

- Các tổ chức đoàn thể.

Thường xuyên

7

- Tổ chức lễ bàn giao xe của Quỹ Toyota Việt Nam cho Ban ATGT tỉnh;

- Lập hồ sơ, đăng ký xe của Ban ATGT tỉnh.

VP Ban ATGT tỉnh

- Sở GTVT;

- Tỉnh đoàn;

- Công an tỉnh.

Quý I

8

Trang bị sách Giáo dục văn hóa giao thông cho thư viện các trường tiểu học, trung  học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh

VP Ban ATGT tỉnh

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Sở GD và ĐT.

Quý II, III

9

Tiếp tục tuyên truyền vận động và tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” cho học sinh các cấp học theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- VP Ban ATGT tỉnh;

- Tỉnh đoàn;

- Các cơ quan thông tin đại chúng.

Thường xuyên

10

Tuyên truyền tác hại của việc xử dụng ma túy, uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

Sở Y tế

- VP  Ban ATGT tỉnh;

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

Thường xuyên

11

Duy trì cấp phát Báo Giao thông vận tải để tuyên truyền ATGT đến các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban ATGT tỉnh

-VP Ban ATGT tỉnh;

- Các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Thường xuyên

12

Tổ chức tập huấn công tác ATGT cho cán bộ công đoàn cơ sở huyện, thành phố.

Liên đoàn Lao động tỉnh

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Các cơ quan liên quan.

Quý II

13

Tuyên truyền và tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Ban ATGT tỉnh

- VP Ban ATGT tỉnh;

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh.

Quý IV

14

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra mũ bảo hiểm, xe đạp điện, xe máy điện.

Sở Công thương

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- VP Ban ATGT tỉnh;

- Đài PT&TH tỉnh.

Thường xuyên

15

Tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số;

Ban Dân tộc tỉnh

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài PT&TH tỉnh.

Quý II

16

Duy trì chuyên mục "An toàn giao thông".

- Đài PT & TH tỉnh;

-Báo Tuyên Quang.

Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh.

Thường xuyên

17

Tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải của các HTX, doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện.

Sở GTVT

- VP Ban ATGT tỉnh;

- Đài PT&TH tỉnh;

- Báo Tuyên Quang;

- Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh.

Quý III

18

Triển lãm ảnh tai nạn giao thông tại nơi công cộng trên địa bàn các huyện, thành phố.

Ban ATGT các huyện, thành phố

VP Ban ATGT tỉnh.

Quý II

2. Công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và hành lang an toàn giao thông

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm theo quy định. Tập trung kiểm soát và xử lý các phương tiện chở quá tải trọng cho phép, các lỗi là nguyên nhân tăng tai nạn và ùn tắc giao thông như: Vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn; không mũ bảo hiểm; dừng đỗ xe trái quy định; phương tiện vi phạm chở quá khổ, quá tải, Xe cơi nới thành thùng; phương tiện thủy không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, không đăng kiểm, thiếu dụng cụ cứu sinh, xử lý các hành vi vi phạm, lấn chiếm, xây dựng trái phép trong phạm vi đất dành cho hành lang an toàn giao thông

- Huy động lực lượng, trang thiết bị tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát theo các chuyên đề, cụ thể:

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

Đường bộ

1

Tiếp tục triển khai công tác kiểm soát, xử lý phương tiện chở hàng quá tải trọng.

Công an tỉnh.

- Sở GTVT;

- Công an các huyện, thành phố.

Thường xuyên

2

Thành lập tổ công tác liên ngành thực hiện Văn bản số 77/UBND-ĐTXD ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Văn bản số 25/VPCP-CN ngày 03/1/2019 của Văn phòng Chính phủ và kiểm tra xử lý xe cơi nới thành thùng trên địa bàn tỉnh.

VP Ban ATGT tỉnh

- Công an tỉnh;

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Thanh tra giao thông vận tải – Sở Giao thông vận tải

Thường xuyên

3

Bảo đảm TTATGT trong các Lễ hội đầu xuân 2019; Dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5.

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

- Ban ATGT các huyện, thành phố.

Quý I, II

4

Bảo đảm TTATGT kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia và dịp Lễ 2/9.

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

- Ban ATGT các huyện, thành phố.

Quý III

5

Bảo đảm TTATGT dịp Lễ Noel và tết Dương lịch 2020.

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

- Ban ATGT các huyện, thành phố.

Quý IV

6

Tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề: vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm vi phạm phần đường, làn đường...

Công an tỉnh.

- Ban ATGT các huyện, thành phố.

Thường xuyên

7

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tải khách và du lịch.

Sở GTVT.

- Công an tỉnh;

- Các cơ quan có liên quan.

Thường xuyên

8

Tiếp tục tổ chức kiểm tra sức khỏe đối với lái xe của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

- Sở GTVT;

- Sở Y tế.

- Công an tỉnh;

- Các cơ quan có liên quan.

Quý II, Quý IV

9

Tiếp tục thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện giải tỏa hành lang ATGT đường bộ

Sở Giao thông vận tải – Thanh tra giao thông vận tải

- UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

10

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về kiểm tra ma túy đối với các lái xe vận tải hàng hóa, vận tải hành khách và lái xe taxi trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế.

- Công an tỉnh;

-  VP Ban ATGT tỉnh;

- Ban ATGT các huyện, thành phố.

Thường xuyên

Đường thủy

1

Xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống, khắc phục hậu quả bão, lụt

Sở GTVT.

- Công an tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

Thường xuyên

2

Mở đợt cao điểm đảm bảo TTATGT đường thủy trước, trong mùa mưa lũ

Ban ATGT các huyện, thành phố.

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

Quý II

3

Tổ chức Kiểm tra liên ngành về giao thông đường thuỷ nội địa

Sở GTVT.

- Công an tỉnh

- Ban ATGT các huyện, thành phố.

Quý II, III

3. Cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Tiếp tục thực hiện đề án “Đổi mới toàn diện công tác quản lý bảo trì hệ thống Quốc lộ”

Sở GTVT.

- UBND các huyện, thành phố;

- Các tổ chức có liên quan.

Thường xuyên

2

Tăng cường kiểm tra hệ thống biển báo hiệu đường bộ để kịp thời điều chỉnh bổ sung, khắc phục, sửa chữa hư hỏng.

Sở GTVT.

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Các cơ quan có liên quan.

Thường xuyên

4

Rà soát, xử lý các vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông

- Sở GTVT.

- UBND các huyện, thành phố

- Các cơ quan có liên quan

Thường xuyên

4. Quản lý vận tải, chất lượng phương tiện vận tải

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ và PTTNĐ

Sở GTVT.

- Công an tỉnh;

- Các DN, HTX vận tải.

Thường xuyên

2

Tiếp tục thực hiện Quy hoạch xây dựng Bến xe, điểm đỗ và trạm nghỉ ô tô khách trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT.

- Ban ATGT các huyện, thành phố.

Thường xuyên

3

Rà soát, đình chỉ lưu hành đối với ô tô hết niên hạn sử dụng theo quy định.

Công an tỉnh.

- Sở GTVT;

- Ban ATGT các huyện, thành phố.

Thường xuyên

4

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách và vận tải hàng hóa

Sở GTVT.

- Công an tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thường xuyên

5. Nâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện giao thông

Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kiên quyết đình chỉ các cơ sở đào tạo vi phạm quy định về quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe:

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Tiếp tục thực hiện các Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông”; Đề án tăng cường công tác đăng ký phương tiện thủy nội địa và đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa

Sở GTVT.

- UBND các huyện, thành phố.

Thường xuyên

2

Kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX

Sở GTVT.

Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh

Thường xuyên

3

Tiếp tục hiện đại và tự động hóa công tác sát hạch lái xe

Sở GTVT.

- Các đơn vị kinh doanh vận tải;

- Liên minh HTX.

Quý III

6. Giáo dục An toàn giao thông trong nhà trường

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Kiểm tra công tác giáo dục ATGT ở các cấp học

Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thường xuyên

2

Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ban ATGT tỉnh về Tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2019-2023

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục các huyện, thành phố.

Theo phân kỳ từng năm

3

Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông, giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Công an tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thường xuyên

7. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Thường xuyên đôn đốc các cơ quan là thành viên Ban ATGT tỉnh thực hiện công tác đảm bảo TTATGT

Ban ATGT tỉnh.

- VP Ban ATGT tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Ban ATGT các huyện, thành phố.

Thường xuyên

2

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo TTATGT năm 2019 đối với các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh

Ban ATGT tỉnh.

Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh.

Quý IV

3

Tổ chức Hội nghị Sơ kết, Tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2019.

Ban ATGT tỉnh.

Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh.

Quý II, IV

4

Phối hợp với Ban ATGT các huyện, thành phố thông báo người có hành vi vi phạm về TTATGT.

Công an tỉnh.

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Các ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh.

Quý IV

8. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông

- Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố chủ động rà soát, kiện toàn và hoàn thiện quy chế làm việc để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về TTATGT.

- Các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy chế, điều lệnh đối với cán bộ, công chức, chiến sỹ thực hiện công tác bảo đảm TTATGT.

- Tổ chức tốt việc theo dõi, đánh giá công tác an toàn giao thông hàng tháng, quý để thường xuyên nhắc nhở, kiến nghị các biện pháp thực hiện đối với các địa phương, ngành chưa làm tốt công tác bảo đảm TTATGT. Có chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích và phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân mắc khuyết điểm trong công tác bảo đảm TTATGT.

- Thực hiện nghiêm chế độ giao ban, báo cáo theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch cụ thể của cơ quan đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này ở địa phương, đơn vị mình.

2. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban ATGT Quốc gia;
- TT Tỉnh ủy; B/cáo
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu VT-ATGT (80b).

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu20/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2019
Ngày hiệu lực20/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 20/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 20/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu20/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành20/02/2019
        Ngày hiệu lực20/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 20/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 20/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông Tuyên Quang

           • 20/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực