Văn bản khác 20/KH-UBND

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2019 về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 20/KH-UBND 2019 triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THÍ ĐIỂM TRIỂN KHAI THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI TUYẾN HUYỆN, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TNH HÀ TĨNH

Thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phưng, thị trn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Thành phố HChí Minh, Hải Phòng, Đà Nng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đng Nai, Gia Lai, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai kịp thời các nội dung tại Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền tại tuyến huyện, thành phố, thị xã (tuyến huyện) và xã, phường, thị trấn (tuyến xã), đặc biệt trong công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sn xuất, kinh doanh, chế biến trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại tuyến huyện và tuyến xã phải đúng quy định của pháp luật hiện hành, không tăng biên chế, bảo đảm khách quan, tiết kiệm, hiệu quả.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt và thường xuyên; phải đảm bảo thúc đy hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tránh chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra.

- Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tham mưu mcác lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và định kỳ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiệp vụ tại các đơn vị thí điểm.

II. ĐI TƯỢNG TRIỂN KHAI

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn được chọn làm thí điểm.

- Các cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phm.

- Người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn theo Điều 2, Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm ở cấp huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn được chọn làm thí điểm và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIM TRIỂN KHAI

1. Thời gian:

- Giai đoạn triển khai công tác chuẩn bị: Từ ngày 10/01/2019 đến ngày 09/7/2019.

- Giai đoạn triển khai thí điểm: Từ ngày 10/7/2019 đến ngày 10/7/2020.

2. Địa điểm: Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm được triển khai tại 03 huyện, thành phố, thị xã và 12 xã, phường, thị trấn gồm:

STT

Huyện, thành phố, thị xã

Xã, phường, thị trấn

1

Thành phố Hà lĩnh

Phường Nam Hà, Phường Bắc Hà, phường Nguyễn Du, Phường Trần Phú

2

Thị xã Kỳ Anh

Phường Sông Trí, Phường Kỳ Long, Phường Kỳ Liên, Phường Kỳ Trinh

3

Huyện Thạch Hà

Thị trấn Thạch Hà, Xã Thạch Hải, Xã Thạch Điền, Xã Thạch Tân

IV. NỘI DUNG TRIN KHAI

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn tnh.

- Tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn tnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn được chọn làm thí điểm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn; ban hành Quyết định giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cho công chức, viên chức đủ điều kiện theo quy định.

2. Công tác đào tạo, tập huấn:

2.1. Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ thanh tra chuyên ngành, chứng chỉ lấy mẫu thực phẩm cho cán bộ được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm của huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn được chọn thí điểm.

- Đối tượng đào tạo: Theo Điều 2, Quyết đnh số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, yêu cầu thực hiện đúng các quy định: Người được đào tạo phải xác định vị trí công tác lâu dài; số lượng người đào tạo phải bng 150% slượng người được cơ cấu vào các đoàn thanh tra chuyên ngành để dự phòng.

- Đơn vị đào tạo: Trường Thanh tra Chính phủ.

- Thời gian đào tạo: 07 ngày.

- Nội dung đào tạo: Nghiệp vụ thanh tra, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm, nghiệp vụ lấy mẫu thực phẩm.

2.2. Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương định kỳ tổ chức các lớp đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thực hiện thanh tra chuyên ngành tại các địa phương thí điểm.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Sở Y tế chủ trì, phối hp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương thành lập Tổ kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn, ủy quyền Giám đốc Sở Y tế quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát sau khi thống nhất với các sở liên quan. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá theo quý để kịp thi hướng dẫn, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai.

4. Thực hiện chế độ báo cáo: Tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo đnh kỳ 06 tháng, 01 năm.

V. TIN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Giai đoạn chuẩn bị: Từ ngày 10/01/2019 đến ngày 09/7/2019

- Sở Y tế tham mưu xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện, tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 20/02/2019.

- Sở Y tế tham mưu tổ chức đào tạo chứng chỉ thanh tra chuyên ngành, chứng chỉ lấy mẫu thực phẩm cho các cán bộ được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị thí điểm, hoàn thành trước ngày 15/4/2019.

- Các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm triển khai: Ban hành kế hoạch triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn; kế hoạch thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm năm 2019, năm 2020; quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ thực hiện thanh tra chuyên ngành.

2. Giai đon thí điểm thanh tra chuyên ngành: Từ ngày 10/7/2019 đến ngày 10/7/2020

- Tiến hành thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại địa bàn theo kế hoạch được phê duyệt; xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, giao ban, hướng dẫn thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại các địa phương thực hiện thí điểm.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá sơ kết 6 tháng, tổng kết 01 năm triển khai thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành trên địa bàn.

VI. CÔNG TÁC BÁO CÁO

1. Định kỳ 06 tháng, 01 năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã gửi báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định tại Điều 21, Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tưng Chính phủ.

2. Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

VII. KINH PHÍ

- Hàng năm, Sở Y tế xây dựng dự toán kinh phí (nội dung đào tạo, sơ kết, tổng kết) gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Đối với các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn: Thực hiện theo Khoản 1, Điều 23, Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

VIII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Y tế:

- Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, phổ biến quy định bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế quản lý cho các đối tượng được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

- Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức việc đào tạo cấp chứng chỉ thanh tra chuyên ngành, chứng chỉ lấy mẫu thực phẩm, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, các quy định an toàn thực phẩm cho các cán bộ được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở quyết định thanh tra lại vụ việc do ngành Y tế quản lý đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kết luận nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Cử cán bộ tham gia tổ công tác thực hiện kiểm tra, giám sát, hưng dẫn thanh tra chuyên ngành tại các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo định kỳ, chuẩn bị công tác sơ kết, tổng kết.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp vi các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thí điểm tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

- Cử cán bộ tham gia tổ công tác thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thanh tra chuyên ngành tại các địa phương thực hiện thí điểm.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở và các đơn vị trực thuộc hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và các quy định an toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý cho lực lượng thanh tra chuyên ngành tại các địa phương thực hiện thí điểm.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở quyết định thanh tra lại vụ việc thuộc lĩnh vực do ngành Nông nghiệp quản lý đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kết luận nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

3. Sở Công Thương

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thí điểm tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu nêu trên.

- Cử cán bộ tham gia tổ công tác thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thanh tra chuyên ngành tại các địa phương thực hiện thí điểm.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở và các đơn vị trực thuộc hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và các quy định an toàn thực phẩm thuộc Bộ Công Thương quản lý cho lực lượng thanh tra chuyên ngành tại các địa phương thực hiện thí điểm.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở quyết định thanh tra lại vụ việc thuộc lĩnh vực do ngành Công Thương quản lý đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kết luận nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện Quyết định số 47/2017/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này.

5. UBND: Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, huyện Thạch Hà:

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Ban hành Quyết định giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cho công chức, viên chức đủ điều kiện theo quy định thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm hàng năm, gửi Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, chỉ đạo; phê duyệt kế hoạch thanh tra của các đoàn thanh tra thuộc thẩm quyền.

- Ban hành quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra của cấp huyện. Tiến hành thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm và xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đúng quy định hiện hành.

- Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm.

- Đảm bảo trang phục và chế độ cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

- Quản lý và sử dụng đúng quy định tiền xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

6. UBND các cấp xã được chọn thí điểm: Phường Nam Hà, Phường Bắc Hà, phường Nguyễn Du, Phường Trần Phú, Phường Sông Trí, Phường Kỳ Long, Phường Kỳ Liên, Phường Kỳ Trinh, Thị trấn Thạch Hà, xã Thạch Điền, xã Thạch Hải, xã Thạch Tân:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho công chức, thanh tra viên, viên chức đủ điều kiện theo quy định thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm hàng năm, gửi UBND cấp huyện để báo cáo; phê duyệt kế hoạch thanh tra của các đoàn thanh tra thuộc thẩm quyền.

- Tiến hành thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm và xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đúng quy định hiện hành.

- Đảm bảo trang phục và chế độ cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

- Quản lý và sử dụng đúng quy định tiền xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn được chọn làm thí điểm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Y tế (Qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) đđược hướng dẫn, xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền Sở Y tế báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế);
-Thanh tra t
nh;
- Các Sở: Y t
ế, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND: Thành phố Hà T
ĩnh, thị xã Kỳ Anh, huyện Thạch Hà;
- UBND các x
ã, phường, thị trấn triển khai thí điểm;
- Trung tâm TT-CB-TH
;
- Lưu: VT, KGVX
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu20/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2019
Ngày hiệu lực25/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 20/KH-UBND 2019 triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 20/KH-UBND 2019 triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu20/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành25/01/2019
        Ngày hiệu lực25/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 20/KH-UBND 2019 triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm Hà Tĩnh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 20/KH-UBND 2019 triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm Hà Tĩnh

             • 25/01/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/01/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực