Văn bản khác 20/KH-UBND

Kế hoạch 20/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 20/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ Hậu Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/KH-UBND

Hậu Giang, ngày 21 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG VỤ NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Hậu Giang để kịp thời nắm tình hình và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn công tác CCHC và công vụ nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nền hành chính nhà nước;

- Kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị; việc rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện CCHC tại đơn vị mình; Nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị;

- Kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình CCHC mới mang lại hiệu quả thiết thực, đồng thời nêu rõ các mặt hạn chế và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn, phin hà, sách nhiễu cho tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận và giải các thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, đúng pháp luật, không gây trở ngại đến các cơ quan, đơn vị;

- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra có báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện công tác CCHC và công vụ; Cử cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn để phối hợp và cung cấp các thông tin, hồ sơ, biểu mẫu cho Đoàn Kiểm tra;

- Đơn vị được kiểm tra sắp xếp bố trí thời gian làm việc với Đoàn Kiểm tra cần đảm bảo không để ảnh hưởng đến việc phục vụ các tổ chức và công dân.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Đối tượng

Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Dự kiến sẽ kiểm tra 6/19 sở, ban, ngành tỉnh; 3/8 huyện, thị xã, thành phố và 26/76 xã, phường, thị trấn. Lịch kiểm tra cụ thể sẽ được thông báo đến các đơn vị trước khi kiểm tra một tuần.

2. Nội dung

- Kiểm tra, thanh tra việc thực thi công vụ đối với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; việc chấp hành chính sách, pháp luật về lao động, về tài chính; thanh tra công vụ; về thực hiện Luật CBCC, Luật viên chức và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, sử dụng và công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; về giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị và tổ chức Đảng cùng cấp. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC; Công tác kiểm tra về CCHC tại cơ quan đơn vị; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; việc niêm yết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh Hậu Giang; việc đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ…);

- Việc thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; việc thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; áp dụng chữ ký số; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Xây dựng trụ sở, bố trí phương tiện, trang thiết bị tại đơn vị;

- Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

3. Hình thức và phương pháp

- Kiểm tra đột xuất và kiểm tra định kỳ theo kế hoạch;

- Kiểm tra thực tế tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả bao gồm: Quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; Việc bố trí cán bộ, công chức tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả;

- Nghe báo cáo do các cơ quan, đơn vị trình bày (theo Đề cương) và những đề xuất, kiến nghị;

- Trao đổi, thảo luận những vấn đề phát hiện qua kiểm tra;

- Trưởng đoàn kiểm tra kết luận, đánh giá thực trạng và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục hạn chế, thiếu sót, xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị vi phạm quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ.

4. Thời gian: Dự kiến từ quý II đến quý IV năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2016 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Căn cứ các nội dung của Kế hoạch này, từng thành viên Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra theo từng lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của sở, ngành mình đối với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

2. Đoàn Kiểm tra

Đoàn kiểm tra xây dựng Đề cương báo cáo và thông báo thời gian kiểm tra cụ thể đến các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, thành viên tham gia Đoàn kiểm tra biết để thực hiện; trình Thường trực UBND tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra đối với đơn vị mình.

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra trong việc báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu và tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh công tác CCHC và công vụ, kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị kiểm tra theo quy định của pháp luật (thông qua Sở Nội vụ).

4. Kinh phí

Thực hiện theo quy định hiện hành từ nguồn kinh phí cải cách hành chính đã được phê duyệt năm 2016.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2016 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc (do vượt thẩm quyền) kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Hà Nội, TPHCM);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- U
BND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH.VM
D\minh\2016\KH\kiem tra CCHC-CV

CHỦ TỊCH
Lữ Văn Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu20/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2016
Ngày hiệu lực21/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 20/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ Hậu Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 20/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ Hậu Giang 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu20/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýLữ Văn Hùng
        Ngày ban hành21/03/2016
        Ngày hiệu lực21/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 20/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ Hậu Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 20/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ Hậu Giang 2016

           • 21/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực