Văn bản khác 20/KH-UBND

Kế hoạch 20/KH-UBND phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 20/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 3222/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện các Kế hoạch, Chương trình, Đề án Phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, UBND tỉnh đã và đang được triển khai.

2. Quan tâm, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật các cấp, Hòa giải viên ở cơ sở và cán bộ nòng cốt thôn, bản, khu phố để nâng cao nghiệp vụ, kiến thức pháp luật của đội ngũ này.

3. Nội dung pháp luật được phổ biến trên cơ sở bám sát chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014; chương trình, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật đang được triển khai phù hợp với từng cấp, từng ngành, địa phương và phải được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian để thực hiện tốt mục tiêu tại các Chương trình, Kế hoạch, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật đã được phê duyệt.

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được triển khai thường xuyên, liên tục, rộng khắp đến các cơ quan, tổ chức, đến mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung pháp luật tập trung tuyên truyền

1.1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đảm bảo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân được tiếp cận, tìm hiểu, thực thi các quy định của Hiến pháp.

1.2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua; các chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhằm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cụ thể như: Luật Đất đai; Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn thi hành; Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Tiếp công dân; Luật Đấu thầu; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các chủ trương, chính sách pháp luật về thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, như: Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015; các văn bản pháp luật về đầu tư, thương mại, đấu thầu; cải cách hành chính trong thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư, kinh doanh.

1.3. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, như: Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Công ước của Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 và các tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền, kinh tế, thềm lục địa; các quy định pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.

1.4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về phòng, chống tham nhũng; pháp luật khiếu nại, tố cáo; thực hiện dân chủ ở cơ sở.

1.5. Tiếp tục tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức và người dân ở cơ sở các quy định pháp luật của Trung ương và của tỉnh liên quan thiết thực đến đời sống, công tác của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, như: Pháp luật hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường; pháp luật lao động, giáo dục, y tế; bảo đảm quốc phòng - an ninh; pháp luật giao thông; pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội; các chính sách pháp luật đảm bảo an sinh xã hội, ưu đãi cho người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

2.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật do Quốc hội mới thông qua trong năm 2013, năm 2014 và các nội dung pháp luật phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho cán bộ lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; ủy viên, thư ký Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ chủ chốt cấp huyện.

+ Trên cơ sở nội dung Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật của UBND tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình.

- Thời gian thực hiện: Quý II và quý III; mỗi quý tổ chức một hội nghị.

2.2. Tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân về Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 12/6/2012 về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 4366/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3222/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được phân công theo quy định tại các văn bản trên.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2.3. Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

a) Tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức có năng lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại Điều 38, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Cơ quan thực hiện:

+ Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao về phổ biến giáo dục pháp luật để củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

+ UBND cấp huyện, cấp xã chủ động tổ chức triển khai thực hiện ở địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý I và quý II.

b) Rà soát, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh theo đúng quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ UBND cấp huyện tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; UBND cấp xã rà soát, kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý I và quý II.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, biên soạn, cấp phát tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

+ Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật chuyên ngành cho Báo cáo viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

+ UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức tập huấn cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật ở địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2.4. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật

Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn theo đúng quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 12/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh; biên soạn và phát hành các loại tài liệu pháp luật để trang bị cho Tủ sách pháp luật và cấp phát cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân dân tiếp cận, tìm hiểu, khai thác, vận dụng pháp luật vào thực tiễn cuộc sống.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp hướng dẫn các ngành, các địa phương tổ chức triển khai xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

+ Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương đúng quy định.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

2.5. Tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"(Ngày 9/11)

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng ban hành kế hoạch và hướng dẫn triển khai "Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp Hội nghị triển khai Ngày pháp luật nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

+ Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai Ngày pháp luật tại cơ quan đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện:

+ Xây dựng Kế hoạch thực hiện: Tháng 10 năm 2014

+ Tổ chức thực hiện: Từ ngày 4 đến ngày 9/11/2014

2.6. Nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý công tác hòa giải ở cơ sở; củng cố kiện toàn tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở để nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động này.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

+ UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương

- Thời gian thực hiện: Cả năm

2.7. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan thực hiện:

+ Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tăng cường phối hợp với Báo THANH HÓA, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng các quy định pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, chủ động đăng tải tuyên truyền pháp luật trên Website, báo, bản tin của cơ quan, đơn vị.

+ UBND cấp huyện, UBND cấp xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Đài Truyền thanh cùng cấp thực hiện ở địa phương.

 - Thời gian thực hiện: Cả năm

2.8. Phổ biến giáo dục pháp luật cho một số nhóm đối tượng

a) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ, người dân nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc hướng dẫn, tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.

+ UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức thực hiện tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nạn nhân bị bạo lực gia đình

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan Tư pháp, Hội người khuyết tật các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

đ) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

e) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2.9. Triển khai các Kế hoạch, Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật

a) Triển khai Kế hoạch thực hiện các Đề án Phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2013 - 2016 (Triển khai Kế hoạch thực hiện các Đề án Phổ biến giáo dục pháp luật theo Quyết định số 3222/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh được giao chủ trì xây dựng, tổ chức triển khai các Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật, gồm: Sở Tư pháp chủ trì Kế hoạch "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”, Kế hoạch "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số", Kế hoạch "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật". Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì Kế hoạch "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp". Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì Kế hoạch "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhà trường". Thanh tra tỉnh chủ trì Kế hoạch “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì Kế hoạch "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư". Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì Kế hoạch "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo". Hội Luật gia tỉnh chủ trì Kế hoạch "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý". Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì Kế hoạch “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình”.

- Thời gian thực hiện: Cả năm, theo tiến độ xây dựng, tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện các Đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

b) Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015" ban hành kèm theo Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án và thực hiện các hoạt động: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ chủ chốt, các tổ chức đoàn, đội, thanh thiếu niên ở cơ sở; biên soạn, in ấn các tài liệu, sách hỏi đáp pháp luật, sách hướng dẫn phổ biến pháp luật, tờ gấp pháp luật, đề cương tuyên truyền pháp luật để cấp phát cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng Đề án.

- Thời gian thực hiện: Cả năm

c) Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Đề án và thực hiện các hoạt động: Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật cho Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ chủ chốt, người dân ở cơ sở; biên soạn, in ấn, cấp phát các loại tài liệu pháp luật dưới dạng hỏi đáp, tờ gấp pháp luật để cấp phát cho các đối tượng thụ hưởng Đề án.

- Thời gian thực hiện: Cả năm

d) Triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc miền núi", Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án năm 2014; phối hợp với UBND các huyện miền núi và các huyện có xã miền núi thực hiện các hoạt động: Tổ chức các Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về pháp luật cho cán bộ cấp xã và cán bộ nòng cốt ở thôn, bản; trang bị thêm sách, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật cấp xã và Tủ sách pháp luật thôn, bản, khu phố; biên soạn, in ấn, cấp phát các loại tài liệu pháp luật dưới dạng hỏi đáp, tờ gấp pháp luật để cấp phát cho cán bộ và nhân dân thuộc địa bàn triển khai Đề án.

- Thời gian thực hiện: Cả năm

đ) Triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân các xã, phường ven biển", Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án năm 2014; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã ven biển tiếp tục tổ chức các Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cán bộ nòng cốt ở thôn, khu phố nhân dân, ngư dân; biên soạn, in ấn sách hỏi đáp, tờ gấp pháp luật để cấp phát cho cán bộ và nhân dân ở các xã, phường ven biển.

- Thời gian thực hiện: cả năm

2.10. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp trên địa bàn tỉnh”; đồng thời, lồng ghép nội dung của Hiến pháp trong quá trình tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, Kế hoạch UBND tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan cấp trên chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm; tổ chức đợt cao điểm trong quý I, quý II.

2.11. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm, ma túy, phòng chống tham nhũng; Luật Đất đai; pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; các chủ trương, chính sách pháp luật về khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh

- Cơ quan thực hiện:

+ Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác của ngành.

+ Sở Tư pháp hướng dẫn các Sở, ban, ngành, các địa phương tăng cường phổ biến các nội dung pháp luật trên trong quá trình triển khai các Kế hoạch, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2013 - 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong các đợt cao điểm nội dung pháp luật nêu trên đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Cả năm

2.12. Tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV.

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch và chủ động tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm: Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, thực hiện các kế hoạch, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật theo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung của Kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp: Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường chỉ đạo xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trong các trường học; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, phương pháp giảng dạy pháp luật cho đội ngũ giáo viên phụ trách giảng dạy pháp luật; thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giảng dạy pháp luật trong nhà trường; chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

4. Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch: Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền pháp luật thông qua các thiết chế văn hóa, các đội thông tin lưu động, các lễ hội truyền thống, hoạt động biểu diễn nghệ thuật; chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền các nội dung pháp luật theo kế hoạch; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong hoạt động cấp phép xuất bản các ấn phẩm, tài liệu có nội dung tuyên truyền pháp luật; chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh: Tăng cường tổ chức tập huấn, biên soạn cấp phát tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức pháp luật cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường phổ biến Luật Đất đai, pháp luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật khác về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành bằng các hình thức phù hợp; phối hợp với Sở Tư pháp các ngành có liên quan triển khai tốt các nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật được giao tại các kế hoạch, đề án phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh.

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Căn cứ vào kế hoạch này và tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao hiểu biết pháp luật, tôn trọng và tự giác thi hành pháp luật; thường xuyên làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực của ngành và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

9. Báo THANH HÓA, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thường xuyên củng cố và phát triển đội ngũ Phóng viên, Biên tập viên, Cộng tác viên viết tin, bài về pháp luật; bố trí sắp xếp hợp lý thời lượng phát sóng, đăng tải thông tin tuyên truyền pháp luật; tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tuyên truyền giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các nội dung pháp luật phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống, công tác của cán bộ và các tầng lớp nhân dân.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Hội Luật gia tỉnh: Căn cứ vào Kế hoạch này và tình hình cụ thể của tổ chức mình chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền pháp luật; thường xuyên lồng ghép hoạt động tuyên truyền pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; tích cực vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức,‎ ý thức tự giác chấp hành pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan trong triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

11. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các phiên tòa xét xử lưu động; tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân.

12. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị; chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực; thường xuyên lồng ghép công tác tuyên truyền pháp luật vào các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

13. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ vào Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và bố trí nguồn kinh phí hợp lý để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014.

Trên đây là Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ 06 tháng, 01 năm (trước 15/6/201415/10/2014) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu20/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 20/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 20/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu20/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 20/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 Thanh Hóa

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 20/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 Thanh Hóa

             • 11/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực