Văn bản khác 200/KH-UBND

Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2019 về phát triển thông tin tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Kế hoạch 200/KH-UBND 2019 phát triển thông tin tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/KH-UBND

Yên Bái, ngày 31 tháng 07 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THÔNG TIN TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tm nhìn 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển thông tin tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mc đích

- Trin khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và đảm bảo các mục tiêu của Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả phù hợp với xu thế phát trin của khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông trong nước, đáp ứng yêu cầu tiếp cận thông tin của nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, quảng bá sâu rộng hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và uy tín của tỉnh Yên Bái đến bạn bè trong nước và quốc tế.

2. Yêu cầu

- Phát triển hệ thống thông tin của tỉnh phải dựa trên cơ sở mục tiêu phát triển của Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Hoạt động thông tin phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Báo in, báo điện tử

- Mục tiêu đến năm 2025:

+ 100% người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận báo in hoặc báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

+ Giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí giữa khu vực thành phố, thị xã và các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, đạt mức 70%/30%.

+ Duy trì các loại hình, số lượng ấn phẩm Báo Yên Bái. Phấn đấu xây dựng Báo Yên Bái hoạt động, vận hành theo mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của công nghệ tiên tiến.

- Tầm nhìn đến năm 2030: Duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được đến năm 2025.

2. Báo nói, báo hình

- Mục tiêu đến năm 2025:

+ 100% người dân trên địa bàn tỉnh được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương.

+ Tăng thời lượng phát sóng của các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương; kênh truyền hình Yên Bái đảm bảo phát sóng 19 giờ/ngày, kênh phát thanh Yên Bái đảm bảo phát sóng 10 giờ/ngày.

+ Bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 50% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 20% thời lượng các chương trình sản xuất); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, ththao giải trí và không vượt quá 30% tng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó.

- Tầm nhìn đến năm 2030:

+ Duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được đến năm 2025.

+ Phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả; thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ, đảm bảo chất lượng phủ sóng, đáp ứng yêu cầu hội tụ về công nghệ và dịch vụ.

+ Phát triển thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố với hình thức cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo quyền lợi người sử dụng dịch vụ với nội dung chất lượng tốt, giá cả hợp lý, gói cước đa dạng, phù hợp với điều kiện sống của người dân ở địa phương.

3. Thông tin điện tử

- Mục tiêu đến năm 2025:

+ 100% cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sử dụng cổng/trang thông tin điện tử và 30% cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sử dụng mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện quản lý nhà nước của ngành, của địa phương.

+ 100% các trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng Internet đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nội dung thông tin, xác thực người dùng.

+ 100% các cơ quan hành chính nhà nước có trang thông tin điện tử thích ứng với các thiết bị di động, dễ dàng tra cứu, kết nối với các dịch vụ do Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cung ứng.

+ 100% các trang thông tin điện tử, 30% trang mạng xã hội của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh được áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thông tin, an toàn thông tin.

+ 100% các trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh cung cấp các thông tin cần thiết về cơ quan, tổ chức trên trang chủ theo quy định của pháp luật.

+ Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh thành Cổng thông tin đa dịch vụ với công nghệ hiện đại vừa chạy trên nền web vừa cung cấp dịch vụ qua app mobile, ngoài nhiệm vụ cung cấp thông tin, sẽ thực hiện cung cấp các dịch vụ công và các ứng dụng phục vụ việc trao đổi thông tin 2 chiều giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

- Tầm nhìn đến năm 2030:

+ Duy trì, nâng cao chất lượng kết quả đã đạt được đến năm 2025.

+ Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, xây dựng hệ sinh thái số lớn mạnh, tạo nền tảng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại để phục vụ cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

4. Xuất bản

- Mục tiêu đến năm 2025:

+ Duy trì nhịp độ tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm, ổn định sách in truyền thống, sách đặt hàng phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phấn đấu đạt 3,4 bản sách/người/năm.

+ Tăng tỷ lệ xuất bản phẩm điện tử đạt 5% số lượng xuất bản phẩm.

+ Phát triển mạng lưới phát hành sách từ trung tâm tỉnh đến các huyện, thị tứ, thị trấn trong tỉnh; có cơ chế chính sách phù hợp khuyến khích doanh nghiệp đưa sách về các xã, đặc biệt là các xã thuộc vùng khó khăn của tỉnh, góp phần khắc phục sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa đọc sách của nhân dân.

- Tầm nhìn đến năm 2030:

+ Phấn đấu đạt 4 bản sách/người/năm.

+ Thực hiện xuất bản phẩm điện tử đạt 10 - 15% số lượng xuất bản phẩm.

5. Thông tin sở

- Mục tiêu đến năm 2025:

+ Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông, internet để đổi mới cách thức thông tin, tuyên truyền ở cơ sở.

+ Nâng cấp sửa chữa, thay thế đảm bảo 100% hệ thống truyền thanh ở các xã duy trì hoạt động để tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác truyền thanh cơ sở có đủ năng lực, trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng hệ thống thiết bị truyền thanh cơ sở.

- Tầm nhìn đến năm 2030: Đầu tư, phát triển hệ thống truyền thanh ở các xã, phường đảm bảo tuyên truyền hiệu quả thông tin thiết yếu cho người dân.

III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM THỰC HIỆN

Theo phụ lục đính kèm Kế hoạch này

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, hướng dẫn các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

- Chủ trì, phối hp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật tạo điều kiện cho các loại hình thông tin trên địa bàn tỉnh phát triển.

- Tham mưu triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân theo Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; chuẩn hóa hệ thống thông tin các cơ quan, tổ chức, làm cơ sở xác minh thông tin; chuẩn hóa hệ thống thông tin các cơ quan chức năng, đảm bảo thông tin được nhanh, nhạy, thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng.

- Phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để huy động và cân đối các nguồn lực thực hiện Kế hoạch.

2. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Chỉ đạo, quản lý hoạt động ca Cổng Thông tin điện tử tỉnh đảm bảo tiện dụng, hiện đại, là phương tiện giao tiếp điện tử chính thống của UBND tỉnh và là công cụ đắc lực phục vụ Chính quyền điện tử của tỉnh Yên Bái.

3. Sở Nội vụ

Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, hệ thống thông tin cơ sở theo Kế hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu phân bổ nguồn lực đầu tư cho phát triển hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ chế huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài tỉnh.

5. Sở Tài chính

Phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, địa phương thực hiện Kế hoạch tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để trin khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách.

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

6. Các quan báo chí của tỉnh

- Xây dựng và phát triển các loại hình báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả phù hợp với xu thế phát triển của khoa học và công nghệ thông tin và truyền thông trong nước, đáp ứng yêu cầu tiếp cận thông tin của nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Mở mới hoặc củng cố, nâng cao chất lượng các chuyên mục, chương trình thông tin chuyên đề cơ sở, chương trình tiếng dân tộc thiểu số trên sóng phát thanh, truyền hình theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp với trình độ, nhu cầu của người dân trong tỉnh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa ít có điều kiện tiếp cận thông tin.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, quảng bá sâu rộng hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và uy tín của tỉnh Yên Bái đến bạn bè trong nước và quốc tế.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch phát triển thông tin đảm bảo đúng định hướng, kịp thời và hiệu quả và phù hợp với thực tế của ngành, địa phương mình.

- Cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí các nội dung tuyên truyền của ngành, lĩnh vực nhằm đưa thông tin đến với đông đảo người dân trong tỉnh. Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử, bản tin của cơ quan; chủ động nắm bắt, cung cấp và phản hồi thông tin cho báo chí.

Trên đây là nội dung Kế hoạch phát triển thông tin tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đnghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các nội dung triển khai và định kỳ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch với Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước 15/12 hằng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực T
nh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND t
nh;
- Các sở: TT&TT, KH và ĐT, Nội vụ, Tài chính;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí của t
nh;
- Lưu: VT, HCTC.

KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

NỘI DUNG TRỌNG TÂM THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(K
èm theo Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Yên Bái)

TT

Tên nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thi gian thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tnh Yên Bái

Sở Thông tin và Truyền thông

- Các cơ quan báo chí địa phương;

- Các sở, ngành, cơ quan liên quan

2019

2

Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới phát hành xuất bản phẩm, tăng tỷ lệ xuất bản phẩm điện tử trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị, địa phương

2020 - 2025

3

Hàng năm xây dựng kế hoạch nâng cấp sửa chữa, thay thế đài truyền thanh cơ sở đã bị xuống cấp và hỏng hóc

Sở Thông tin và Truyền thông

Ủy ban nhân dân cấp huyện

2019-2025

4

Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan thông tin, cán bộ phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác qun lý thông tin cơ sở

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh

2020 - 2025

5

Xây dựng Đề án phát triển Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái thành Cổng thông tin điện tử tỉnh đa dịch vụ với công nghệ tiên tiến, hiện đại

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, địa phương liên quan

2020 - 2025

6

Xây dựng Đán phát triển Báo Yên Bái hoạt động, vận hành theo mô hình tòa soạn hội tụ

Báo Yên Bái

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Các cơ quan liên quan

2020 - 2025

7

Xây dựng kế hoạch tăng thời lượng phát sóng kênh truyền hình, kênh phát thanh địa phương

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Tài chính

2020 - 2025

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 200/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu200/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực31/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 200/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 200/KH-UBND 2019 phát triển thông tin tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 200/KH-UBND 2019 phát triển thông tin tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu200/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành31/07/2019
        Ngày hiệu lực31/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 200/KH-UBND 2019 phát triển thông tin tỉnh Yên Bái

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 200/KH-UBND 2019 phát triển thông tin tỉnh Yên Bái

             • 31/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực