Văn bản khác 2005/KH-UBND

Kế hoạch 2005/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Nghị quyết 23-NQ/TW do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2005/KH-UBND 2019 phát triển kinh tế biển Việt Nam tỉnh Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2005/KH-UBND

Điện Biên, ngày 05 tháng 07 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW NGÀY 22/10/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 23-NQ/TU NGÀY 20/5/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt sâu sắc, triển khai đầy đủ và kịp thời Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, gián tiếp góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương có biển với tỉnh Điện Biên.

- Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường công tác phối hợp giữa tỉnh Điện Biên với các địa phương có biển, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển trong tình hình mới, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu để các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức triển khai có trọng tâm, hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế biển

Quán triệt, phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Trung ương về vị trí, vai trò về biển đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo và biên giới đất liền

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền, thềm lục địa bằng nhiều hình thức phong phú. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đổi mới về phương thức, nội dung và tăng cường các hoạt động phổ biến tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Xây dựng các chương trình, kế hoạch đăng tải các bài viết tuyên truyền về biển trên Báo Điện Biên Phủ, các phóng sự về phát triển các ngành, nghề, lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế biển, quảng cáo tuyên truyền trên các phương tiện Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở... để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức rõ hơn về chủ đề khẳng định vị thế, tầm quan trọng của biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia và các thành tựu hợp tác quốc tế của Việt Nam trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo.

3. Tăng cường công tác phối hợp trong tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đất liền

Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đất liền giữa tỉnh Điện Biên với Đảng ủy Quân chủng Hải quân (Chương trình phối hợp số 121-CTr/TUDDB-ĐUQCHQ ngày 21/9/2018); cấp ủy, tổ chức đảng chính quyền các cấp, các ngành. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh chủ động, tích cực thực hiện những nội dung phối hợp theo Chương trình đã ký kết; thực hiện phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp thông qua tuyên truyền miệng, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo, biên giới đất liền.

4. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Triển khai thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 và Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của tỉnh; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

5. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung khoanh nuôi tái sinh rừng, thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, xử lý nghiêm, triệt để tình trạng khai thác và phá rừng bất hợp pháp, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ độ che phủ rừng tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Kế hoạch 5 năm (2016-2020) và tăng dần hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo xây dựng và duy trì các chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo trên các ấn phẩm của Báo, Đài và Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Biên soạn, xuất bản, phát hành các xuất bản các sản phẩm cung cấp thông tin, tuyên truyền về biển đảo Việt Nam.

- Đề xuất đổi mới phương thức, nội dung và tăng cường các hoạt động phổ biến tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch của các đơn vị.

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 6 tháng 6 năm 2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến 2025 (Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh); Kế hoạch số 3763/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng chương trình ca múa nhạc có nội dung ca ngợi truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về biển đảo.

- Biên soạn các tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về vị trí, vai trò của Biển, đảo và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; pháp luật của quốc tế và Việt Nam về biển, đảo.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng, thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, xử lý nghiêm, triệt để tình trạng khai thác và phá rừng bất hợp pháp, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ độ che phủ rừng tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh làn thứ XIII, Kế hoạch 5 năm (2015-2020) và tăng dần hàng năm.

5. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý về ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện gắn với các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển - xã hội của địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có nội dung, vấn đề phát sinh cần phải bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan kịp thời có văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- TT Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2005/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2005/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2019
Ngày hiệu lực05/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2005/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2005/KH-UBND 2019 phát triển kinh tế biển Việt Nam tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2005/KH-UBND 2019 phát triển kinh tế biển Việt Nam tỉnh Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2005/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành05/07/2019
        Ngày hiệu lực05/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2005/KH-UBND 2019 phát triển kinh tế biển Việt Nam tỉnh Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2005/KH-UBND 2019 phát triển kinh tế biển Việt Nam tỉnh Điện Biên

           • 05/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực