Văn bản khác 2010/KH-UBND

Kế hoạch 2010/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2010/KH-UBND 2019 thực hiện quy định về chế độ báo cáo Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2010/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước,

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP) và Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 451/QĐ-TTg).

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Quyết định số 451/QĐ-TTg ; phối hợp với các cơ quan Trung ương và các Sở, Ban, ngành liên quan kịp thời tháo gkhó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát, ban hành Quyết định của UBND tỉnh (văn bản quy phạm pháp luật) quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

a) Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan.

c) Thời hạn hoàn thành: Trước 01/6/2019.

d) Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Quyết định của UBND tỉnh (văn bản quy phạm pháp luật).

2. Tham mưu UBND tỉnh công bDanh mục chế độ báo cáo trên địa bàn tỉnh tại Quyết định của UBND tỉnh (văn bản quy phạm pháp luật) quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

a) Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan.

c) Thời hạn hoàn thành: Trước 15/6/2019.

d) Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố.

3. Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực của Sở, Ban, ngành và đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

a) Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

b) Thời hạn hoàn thành: Nhiệm vụ thường xuyên.

c) Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo theo thẩm quyền hoặc văn bản của UBND tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

4. Tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh.

a) Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh có tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chế độ báo cáo.

b) Thời hạn hoàn thành: Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành.

c) Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố trên Cổng Thông tin điện tử tnh.

5. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Ninh Thuận, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành, địa phương.

c) Thời hạn hoàn thành: Tháng 3/2020.

d) Sn phẩm dự kiến hoàn thành: Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Ninh Thuận được hoàn thiện và đi vào vận hành.

6. Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Ninh Thuận.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Cơ quan phi hp: Văn phòng UBND tỉnh.

c) Thời hạn hoàn thành: Từ tháng 4 năm 2020 và định kỳ hàng năm.

d) Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch.

7. Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo.

a) Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

b) Thời hạn hoàn thành: Nhiệm vụ thường xuyên.

c) Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau phù hợp với từng loại đối tượng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thtrưởng các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo Kế hoạch này; căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đtriển khai theo nhiệm vụ được phân công; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Ph
ó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
-
y ban nhân dân cấp huyện, cp xã;
- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH tỉnh;
- VP
UB: LĐ;
- Lưu: VT, TTPVHCC. ĐDM

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2010/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2010/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2019
Ngày hiệu lực14/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2010/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2010/KH-UBND 2019 thực hiện quy định về chế độ báo cáo Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2010/KH-UBND 2019 thực hiện quy định về chế độ báo cáo Ninh Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2010/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Văn Bình
        Ngày ban hành14/05/2019
        Ngày hiệu lực14/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2010/KH-UBND 2019 thực hiện quy định về chế độ báo cáo Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2010/KH-UBND 2019 thực hiện quy định về chế độ báo cáo Ninh Thuận

           • 14/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực