Văn bản khác 202/KH-UBND

Kế hoạch 202/KH-UBND triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017

Nội dung toàn văn Kế hoạch 202/KH-UBND 2017 triển khai Ngày pháp luật Việt Nam Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/KH-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, NĂM 2017

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017;

Thực hiện Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỦ Đ:

1. Mục đích: Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

- Phát huy kết quả, kinh nghiệm triển khai Ngày Pháp luật của các năm trước; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2017, đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức phù hợp với từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị.

3. Chủ đề: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

II. NỘI DUNG, HÌNH THC, THỜI GIAN T CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017

1. Nội dung:

Gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020); các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, trọng tâm là:

a) Về công tác hoàn thiện thể chế: Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng…các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

b) Về công tác tổ chức thi hành pháp luật:

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hp pháp của người dân và doanh nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ của công dân và biện pháp bảo đảm thực hiện; pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ; các điều ước, thỏa thuận quốc tế nhất là các thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên.

- Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bi dưỡng, nhân rộng, khen thưng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sng đ hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hình thức

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong các cơ quan, đơn vị, trường học địa phương, cụ thể là:

- Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ngày tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí; “Ngày Pháp luật” định kỳ hàng tháng; “Tiết học pháp luật”, “Quán cà phê pháp luật”...

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật (trực tuyến, sân khấu hóa); sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; nhân rộng mô hình ngày hội pháp luật; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại chính sách, định hướng dư luận; áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp gắn với giáo dục khởi nghiệp; tư vấn pháp luật, thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ việc tham gia tố tụng; mở phiên tòa xét xử lưu động; lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của Nhân dân.

- Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật, củng cố khối đoàn kết cộng đồng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới tại cộng đồng dân cư.

- Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh và các văn bản mới liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp hoặc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp từ ngày 01/10 đến ngày 30/11/2017.

3. Thời gian thực hiện: Các hoạt động triển khai Ngày pháp luật cần được tổ chức trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng, bắt đu từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017 được đảm bảo từ nguồn kinh phí đã cấp cho cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể các ngành, các cấp trong tỉnh cần bố trí kinh phí hợp lý cho việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật đã được xác định trong các kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (hoặc bổ sung) kết hợp với kinh phí hoạt động chuyên môn thông qua việc lồng ghép các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật với các hoạt động khác của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể các ngành, các cấp trong tỉnh có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017.

2. Cơ quan tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp triển khai thực hiện Ngày pháp luật trong năm. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Ngày pháp luật; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan tư pháp cấp trên về kết quả triển khai Ngày pháp luật năm 2017.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Ngày pháp luật trên địa bàn. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả Ngày pháp luật năm 2017.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai tổ chức tuyên truyền sâu rộng về hình thức tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật năm 2017 trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Kế hoạch Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 cho công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức mình và chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố và các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, Liên đoàn lao động các huyện, thành phố vận động nhân dân chp hành pháp luật.

V. THỜI GIAN BÁO CÁO:

Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, đoàn thể ở tnh; UBND các huyện, thành phố, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để phối hợp tháo gỡ kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- UBMTTQ VN t
nh và các đoàn thể tnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- Hội doanh nghiệp tỉnh
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH1, NC3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Thanh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 202/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu202/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2017
Ngày hiệu lực18/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 202/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 202/KH-UBND 2017 triển khai Ngày pháp luật Việt Nam Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 202/KH-UBND 2017 triển khai Ngày pháp luật Việt Nam Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu202/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Thanh
        Ngày ban hành18/07/2017
        Ngày hiệu lực18/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 202/KH-UBND 2017 triển khai Ngày pháp luật Việt Nam Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 202/KH-UBND 2017 triển khai Ngày pháp luật Việt Nam Lào Cai

           • 18/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực