Văn bản khác 202/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 202/KH-UBND 2022 thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN” GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, sớm hoàn thành các công trình, dự án, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” giai đoạn 2022 - 2025 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

- Phát huy tính sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong việc đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và phấn đấu hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết hàng năm của HĐND tỉnh.

- Thông qua phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và có những giải pháp để hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua phải được triển khai thực hiện sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và sự tham gia vào cuộc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phải coi phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ, trách nhiệm của cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

- Thông qua phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công hàng năm; việc bình xét, lựa chọn và đề nghị khen thưởng phải được thực hiện từ cơ sở, bảo đảm tính dân chủ, công khai, kịp thời và minh bạch.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

Để tổ chức thực hiện phong trào thi đua có hiệu quả, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung chính sau đây:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công để đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm được giao theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành dự toán ngân sách Nhà nước theo quy định.

2. Thi đua đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của từng dự án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được phân công phụ trách.

3. Tập trung mọi nguồn lực cho giải ngân vốn đầu tư công, coi việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

4. Thi đua thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao; thực hiện tốt chính sách tín dụng, bảo hiểm, quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường song song với việc phát triển kinh tế - xã hội nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững.

5. Cải cách thủ tục hành chính trong giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm thủ tục thực hiện nhanh gọn và đúng theo quy định của pháp luật về chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công, giám sát thi công và thanh quyết toán công trình.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện rút ngắn tối đa thời gian thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán theo nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn thực hiện và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo đúng kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thường xuyên theo dõi tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm của các chủ đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án, phân nhóm từng dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc để từ đó đề ra các phương án giải quyết có hiệu quả; tiến hành giao ban định kỳ để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao hàng năm.

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đã giao cho các dự án có tiến độ giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh và có nhu cầu được bổ sung, tránh tình trạng bị thu hồi, điều chuyển vốn sang địa bàn khác (đối với nguồn vốn trung ương); ưu tiên tập trung điều chuyển cho các dự án trọng điểm, các dự án có khả năng hoàn thành trong từng năm.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải ngân của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đôn đốc các chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án đầu tư do địa phương quản lý.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công hàng tháng, hàng quý, hàng năm và báo cáo đột xuất (nếu có) gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Trong đó báo cáo những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công theo kế hoạch. Kiến nghị với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan về những biện pháp thúc đẩy tiến độ thanh toán vốn đầu tư công.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời có phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giao kế hoạch, thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, qua đó nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán vốn của các dự án đầu tư.

- Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư, mở mã số dự án để Sở Tài chính có cơ sở nhập dự toán trên hệ thống TABMIS.

4. Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn

- Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án để xử lý những vướng mắc, phát sinh trong quá trình giải ngân vốn, rút ngắn thời gian kiểm soát thanh toán vốn; thường xuyên kiểm tra, rà soát các chủ đầu tư chưa thực hiện thu hồi kinh phí sau phê duyệt quyết toán; rà soát thu hồi vốn tạm ứng.

- Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác giải ngân vốn, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán cho các công trình, dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian ngắn nhất.

- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải ngân chi tiết, trong đó phân loại theo các tiêu chí cơ quan chủ quản, chủ đầu tư.

5. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện giải ngân vốn các công trình, dự án được giao quản lý, phải quan tâm đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đôn đốc thu hồi tạm ứng, quyết toán dự án hoàn thành, tất toán tài khoản dự án... bảo đảm tiến độ giải ngân cho các dự án và định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm báo cáo tiến độ về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi.

6. Các chủ đầu tư

- Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi hoàn thành từng hạng mục, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thời gian sớm nhất kể từ ngày có hạng mục được nghiệm thu, làm thủ tục ngay để thanh toán với Kho bạc Nhà nước, không để dồn việc thanh toán tập trung vào cuối năm.

- Xử lý kịp thời đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, giao nộp thủ tục thanh toán không đúng thời hạn và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết trước đó.

- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm tổng hợp, báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện về giải ngân vốn đầu tư công, trong đó nêu cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án và đề xuất các giải pháp để giải quyết gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

IV. THỜI GIAN THI ĐUA

Phong trào thi đua được tổ chức triển khai tới các cơ quan, đơn vị từ ngày phát động đến hết năm 2025.

V. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, THỦ TỤC HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng

a) Tập thể: các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư công trình, dự án có sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh giao, các đơn vị trực tiếp thi công công trình, dự án.

b) Cá nhân: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham mưu hoặc tham gia thực hiện công trình, dự án.

c) Ưu tiên xem xét, lựa chọn đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được UBND tỉnh giao.

2. Tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng

a) Giấy khen: thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền.

b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

- Đối với tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Công tác giải ngân vốn đầu tư công phải đạt 100% kế hoạch của UBND tỉnh giao hàng năm, kể cả vốn giao bổ sung;

+ Có nhiều sáng kiến, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu giao.

- Đối với các đơn vị thi công đạt các tiêu chuẩn sau: thực hiện tốt tiến độ công trình, dự án, bảo đảm yêu cầu về chất lượng; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm cho người lao động, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; tạo công ăn việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động.

- Đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công;

+ Có sáng kiến, giải pháp thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt và vượt chỉ tiêu giao.

3. Thời gian trình khen thưởng cấp tỉnh

Trước ngày 10/02 hàng năm, các cơ quan, đơn vị lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị để tổ chức phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng hướng dẫn khen thưởng; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công để trình Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKTTW;
- Ban TĐKT TW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên HĐ TĐKT tỉnh;
- Các ĐV trong Cụm thi đua theo QĐ số 239/QĐ-UBND ;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, ĐV trực thuộc;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 202/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu202/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 202/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 202/KH-UBND 2022 thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 202/KH-UBND 2022 thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu202/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHồ Tiến Thiệu
        Ngày ban hành26/09/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 202/KH-UBND 2022 thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 202/KH-UBND 2022 thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Lạng Sơn

              • 26/09/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực