Kế hoạch 202/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 202/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP phát triển du lịch hiệu quả Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/KH-UBND

Yên Bái, ngày 22 tháng 09 năm 2023

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NGÀY 18/5/2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH PHỤC HỒI, TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN DU LỊCH HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG

Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 82/NQ-CP); Quyết định số 1726/QĐ-BVHTTDL ngày 04/7/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

-Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững phù hợp với tình hình phát triển du lịch tỉnh Yên Bái đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 28- NQ/TU ngày 24/02/2021 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu đưa du lịch Yên Bái tăng tốc phát triển hiệu quả, bền vững, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, sớm trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác.

- Nhằm huy động sự vào cuộc của các ngành các cấp, tạo sự đồng thuận, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp tham gia, thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra.

- Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững. Tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, xây dựng môi trường thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực du lịch. Khai thác tiềm năng lợi thế 04 vùng du lịch trọng điểm, phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm với phương châm “Sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, thủ tục thuận tiện, đơn giản, giá cả cạnh tranh, vệ sinh môi trường sạch đẹp, điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”; đẩy nhanh tốc độ phục hồi, phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức triển khai kế hoạch, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 82/NQ-CP .

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải quyết liệt, thực chất nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ căn bản về nhận thức, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và người dân trong việc tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững

a) Thực hiện việc đánh giá, rà soát lại cơ cấu ngành du lịch của tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới, trong đó chú trọng đến các yếu tố đánh giá về thị trường khách du lịch, tiềm năng khu, điểm du lịch, sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực du lịch để từ đó có định hướng, giải pháp chỉ đạo đột phá phát triển thu hút nhanh thị trường khách du lịch trong tỉnh, trong nước, quốc tế. Thúc đẩy thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển các tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, trung tâm du lịch cơ sở lưu trú cao cấp, trung tâm thương mại, dịch vụ bán lẻ... để thúc đẩy chi tiêu của khách du lịch.

b) Phát triển đa dạng hóa hình thức, sản phẩm du lịch, chú trọng liên kết giữa du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị, gắn với phát triển xanh, bền vững và phương châm “lấy trải nghiệm của khách du lịch làm trung tâm”. Phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa có lợi thế cạnh tranh của tỉnh; trong đó tập trung khai thác phát huy giá trị của một số di sản văn hóa phi vật thể nổi bật như: Nghệ thuật Xòe Thái[1]; Lễ Cấp sắc của người Dao, huyện Văn Yên; Hạn Khuống của người Thái, thị xã Nghĩa Lộ; Lễ mừng cơm mới của người Mông, huyện Mù Cang Chải; Nghệ thuật Khèn Mông của huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn; Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên[2]; một số di tích, danh lam thắng cảnh như: Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; Hồ Thác Bà...

c) Tăng cường liên kết phát triển sản phẩm, thị trường du lịch; kết nối tour, tuyến điểm du lịch trong tỉnh và khu vực. Đẩy mạnh phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả và đổi mới các nội dung trong chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh, với các tỉnh Ninh Bình - Quảng Ninh - Nghệ An và thành phố Hà Nội và các tỉnh ven biển nhằm thúc đẩy phát triển du lịch.

d) Tạo môi trường thuận lợi giúp doanh nghiệp cùng nhau vượt qua khó khăn, chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Đổi mới mô hình kinh doanh gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

đ) Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chương trình, đề án, kế hoạch về phát triển du lịch, bảo đảm đồng bộ, bền vững.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

2. Tiếp tục đảm bảo môi trường văn minh, an toàn, thuận lợi thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Yên Bái

a) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới; Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế. Tăng cường đổi mới công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch của khách quốc tế đến Yên Bái.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

b) Thu hút các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành mở các tour, tuyến du lịch tới các khu, điểm du lịch trong tỉnh. Khuyến khích thành lập doanh nghiệp lữ hành quốc tế, nội địa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành mở rộng thị trường, gắn kết các khu, điểm du lịch trong tỉnh vào các tour, tuyến du lịch của các tỉnh bạn. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ phục vụ tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu đi lại, ăn nghỉ và vui chơi giải trí của du khách.

c) Nâng cao vai trò của cộng đồng người dân địa phương tại các khu điểm du lịch, xây dựng cộng đồng du lịch văn minh, thân thiện trong ứng xử với khách du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

d) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, khoa học, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, lành mạnh, minh bạch cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong việc đầu tư, kinh doanh phát triển du lịch và xây dựng sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

đ) Đẩy mạnh triển khai hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế theo các chương trình, kế hoạch, đề án của Chính phủ và của tỉnh; tham mưu thiết lập, tăng cường hợp tác quốc tế về du lịch. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu du lịch của tỉnh, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch thông qua Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

e) Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, quản lý, kiểm soát, bảo đảm an toàn cho khách du lịch tham gia giao thông; tham mưu, phối hợp triển khai hiệu quả các dự án đầu tư công phát triển hạ tầng giao thông đảm bảo các phương tiện tiếp cận thuận lợi các khu, điểm du lịch của tỉnh; khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư đổi mới phương tiện vận tải hiện đại, chất lượng và thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch.

Đơn vị thực hiện: Sở Giao thông vận tải

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

3. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu, điểm du lịch trọng điểm; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh du lịch

a) Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 để thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lĩnh vực du lịch, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án có quy mô lớn, có tính chất lan tỏa thúc đẩy kinh tế của tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

b) Tích cực triển khai tuyên truyền thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tham gia khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm dịch vụ, dịch vụ kinh doanh du lịch phát huy lợi thế của địa phương.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

c) Tập trung đầu tư xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch, từng bước trở thành trung tâm du lịch, cửa ngõ đón du khách của vùng miền Tây; xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch nhằm thu hút du khách đến Yên Bái tạo động lực thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài Nhà nước để phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở kỹ thuật du lịch, đáp ứng yêu cầu đa dạng của du khách. Tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án phát triển du lịch huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2023 đảm bảo tính đồng bộ gắn kết phát triển giữa các vùng không gian trên toàn huyện cũng như phát huy cao nhất các khả năng phát triển nội vùng.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân: Thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Cang Chải và huyện Trạm Tấu.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

d) Huy động nguồn lực, tăng cường hỗ trợ nguồn vốn ngân sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, bao gồm hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, trong đó ưu tiên các tuyến giao thông kết nối đến các khu, điểm du lịch trọng điểm; các bến thuyền du lịch ở hồ Thác Bà; hệ thống cấp, thoát nước và xử lý môi trường; hệ thống cung cấp điện, viễn thông...

Đơn vị thực hiện: Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

đ) Thu hút, tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch đầu tư xây dựng, phát triển sản phẩm mới. Khuyến khích đầu tư các dự án khách sạn, các khu resort nghỉ dưỡng từ 3 sao - 5 sao, các nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp... Hỗ trợ người dân các địa phương phát triển du lịch tại các khu, điểm có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp...

- Xây dựng và công nhận từ 3 đến 5 điểm du lịch cấp tỉnh; phấn đấu xây dựng từ 01 - 02 khu du lịch cấp tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

4. Phát triển sản phẩm và truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch

a) Phát triển, làm mới sản phẩm du lịch, loại hình, dịch vụ du lịch đa dạng, phong phú trên cơ sở tiềm năng, tài nguyên du lịch theo hướng “xanh, bản sắc, hấp dẫn”: (1) Du lịch trải nghiệm hệ sinh thái, trải nghiệm các giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan. (2) Du lịch mạo hiểm - trải nghiệm các giá trị địa hình núi cao, thám hiểm hang động. (3) Du lịch nghỉ dưỡng...

b) Xây dựng, định vị rõ thương hiệu du lịch Yên Bái và hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái du lịch xanh theo chuỗi giá trị, tạo nên hình ảnh và điểm đến đặc thù: “Yên Bái - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”.

c) Chủ động tham gia các chương trình sự kiện quảng bá xúc tiến trong nước và quốc tế: Hội chợ thương mại du lịch quốc tế Việt - Trung; Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM; Hội chợ quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE); Tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm khách quốc tế đến Yên Bái như: Pháp, Anh, Trung Quốc,... Hàng năm tham gia các sự kiện, hội chợ du lịch tại nước ngoài.

d) Đẩy mạnh kết nối giữa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp lữ hành và khu, điểm du lịch văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, hệ thống bảo tàng, các điểm du lịch sinh thái... xây dựng và phát triển loại hình du lịch học đường, giáo dục lịch sử, chương trình ngoại khóa, tham quan trải nghiệm cho học sinh, sinh viên.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

đ) Mỗi địa phương xây dựng từ 01 đến 02 sản phẩm du lịch đặc trưng, điểm đến tiêu biểu hấp dẫn, thu hút khách du lịch. Hướng đến xây dựng thương hiệu điểm đến xanh, mô hình du lịch nông nghiệp hữu cơ, tour du lịch xanh ...

Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

e) Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn gắn với các sản phẩm nông nghiệp OCOP; tăng cường kết nối, hỗ trợ cộng đồng nông thôn làm du lịch nông nghiệp, thông qua các doanh nghiệp lữ hành. Kết hợp đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản của địa phương để cung cấp cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch.

Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

g) Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 12/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh Yên Bái.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và năm 2024.

h) Lồng ghép quảng bá thương hiệu, hình ảnh du lịch Yên Bái trong các chương trình xúc tiến thương mại tổ chức trong và ngoài nước, gắn xúc tiến thương mại với xúc tiến du lịch; triển khai hiệu quả việc hỗ trợ sản xuất, phân phối và bán các sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP phục vụ du khách ...

Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và năm 2024.

i) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch bằng nhiều hình thức phong phú, đặc sắc thông qua các ấn phẩm, phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương và quốc tế nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, giúp khách du lịch dễ dàng tiếp cận thông tin về Yên Bái...

k) Phát huy hiệu quả Cổng thông tin du lịch; duy trì, phát triển Trang thông tin Du lịch Yên Bái, du lịch Tây Bắc với nhiều ngôn ngữ. Coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội như zalo, facebook, tiktok, Youtube... để tăng hiệu quả quảng bá, xúc tiến du lịch. Đa dạng hóa các hình thức truyền tải thông tin tuyên truyền đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

n) Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, xây dựng các banner, video - clip truyền thông về du lịch, các chương trình quảng bá về tiềm năng, hình ảnh du lịch Yên Bái.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trung tâm Điều hành thông minh (Văn phòng UBND tỉnh).

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và năm 2024

5. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Tập trung đào tạo, thu hút, phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, hướng tới mục tiêu đủ số lượng, cân đối cơ cấu ngành nghề, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp định hướng phát triển du lịch của tỉnh.

Tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12/2021/NQ- HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành du lịch của các cơ sở đào tạo trên địa bàn. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực ngành du lịch. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, cộng đồng dân cư tại các khu du lịch nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử văn minh trong du lịch.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trường Cao đẳng Yên Bái.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và năm 2024.

6. Đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch

Chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch: Tổ chức thí điểm hiệu quả cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch của tỉnh, hình thành kho dữ liệu du lịch. Phối hợp chặt chẽ với các Tập đoàn Viễn thông tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến trên nền tảng công nghệ số, thúc đẩy ứng dụng số hóa trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và năm 2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Yên Bái chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp đánh giá thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Tham mưu tổ chức đăng cai các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cấp khu vực, quốc gia và quốc tế thu hút khách du lịch. Công tác liên kết giữa du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị, gắn với phát triển xanh, bền vững, tạo thuận lợi thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư du lịch Yên Bái; công tác tuyên truyền quảng bá, liên kết hợp tác, xúc tiến du lịch, xây dựng, kết nối các tour, tuyến du lịch; đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm du lịch, xây dựng khu điểm du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; rà soát thực trạng, tham mưu lồng ghép nội dung phát triển du lịch nông thôn với phát triển du lịch cộng đồng.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tham mưu tổ chức các đoàn công tác của tỉnh tham gia hoạt động văn hóa có yếu tố nước ngoài do Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức các sự kiện, các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Yên Bái với các đối tác nước ngoài.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tăng cường thu hút đầu tư, tập trung huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch, đặc biệt là đầu tư vào các khu điểm du lịch trọng điểm theo quy hoạch và hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối phù hợp, các sản phẩm du lịch đặc thù.

Tham mưu thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án đầu tư phát triển du lịch; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư thương mại - du lịch. Hàng năm đề xuất với lãnh đạo tỉnh cân đối, phân bố nguồn vốn ngân sách cho phát triển du lịch. Tham mưu ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí tổ chức thực hiện các dự án, đề án, chương trình phát triển du lịch được phê duyệt phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

5. Sở Công Thương

Thực hiện lồng ghép xúc tiến thương mại với xúc tiến du lịch; tăng cường tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá thương hiệu, sản phẩm của các doanh nghiệp, các địa phương tới người dân và du khách trong, ngoài nước; triển khai hiệu quả việc hỗ trợ sản xuất, phân phối và bán các sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP phục vụ du lịch (nếu có).

Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường, cung cầu hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách tại các địa điểm, các khu du lịch trong tỉnh.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lồng ghép nội dung phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn với nguồn lực thực hiện chương trình phát triển nông thôn mới, phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương xây dựng các điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn, phát huy tối đa hoạt động du lịch gắn với phát triển các ngành nghề, làng nghề, sản phẩm OCOP, dịch vụ nông thôn, gắn kết hoạt động nông nghiệp và nông dân với hoạt động trải nghiệm phục vụ khách tham quan du lịch tại các địa phương có tiềm năng nhằm đảm bảo các điều kiện đề nghị UBND tỉnh công nhận điểm du lịch nông thôn cấp tỉnh. Phát triển các vùng sản xuất chè theo hướng sinh thái gắn với phát triển du lịch.

Tổ chức triển khai Kế hoạch Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến đất du lịch.

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có xem xét đến nhu cầu chính đáng cho mục đích phát triển du lịch tại địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

Quản lý việc thực hiện bảo vệ môi trường gắn với bảo vệ môi trường du lịch tại địa phương, các khu du lịch, các điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh du lịch trên toàn tỉnh.

8. Sở Y tế

Đảm bảo công tác y tế tại các sự kiện, hoạt động du lịch của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và công tác phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập huấn, bồi dưỡng cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch về các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh.

9. Sở Giao thông vận tải

Tham mưu, phối hợp triển khai hiệu quả các dự án đầu tư công phát triển hạ tầng giao thông đảm bảo các phương tiện tiếp cận thuận lợi các khu, điểm du lịch của tỉnh; thực hiện cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến quốc lộ, đường tỉnh lộ được giao quản lý, phối hợp mời gọi đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật bến xe, bãi đỗ xe, bến thủy nội địa, trạm dừng nghỉ... phục vụ phát triển du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, vận chuyển hành khách bảo đảm an toàn cho khách du lịch khi tham gia giao thông; phối hợp, hướng dẫn xây dựng, lắp đặt các biển chỉ dẫn giao thông gắn với chỉ dẫn đến các khu, điểm du lịch, điểm di tích văn hóa trên địa bàn”.

10. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trường Cao đẳng Yên Bái

Triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực du lịch phù hợp với tình thực thực tế; xây dựng chương trình giáo dục nâng cao nhận thức về du lịch, bảo vệ di sản văn hóa và môi trường phục vụ phát triển du lịch trong trường học và học sinh, sinh viên; tổ chức các chương trình ngoại khóa giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị tài nguyên du lịch của quê hương thông qua hành trình trải nghiệm các di tích văn hóa, lịch sử và cách mạng. Liên kết với doanh nghiệp du lịch, đào tạo cung cấp nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu.

Khuyến khích xây dựng, triển khai chương trình giáo dục lịch sử, chương trình ngoại khóa, tham quan trải nghiệm cho học sinh, sinh viên hàng năm tại các khu điểm du lịch văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, hệ thống bảo tàng, các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch địa phương.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị để đẩy nhanh thực hiện quá trình chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển du lịch.

Chỉ đạo, định hướng các doanh nghiệp viễn thông ưu tiên, tập trung nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc, mạng viễn thông tại các khu điểm du lịch đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái.

13. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trung tâm Điều hành thông minh (Văn phòng UBND tỉnh)

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các banner, video - clip truyền thông về du lịch, các chương trình quảng bá tiềm năng, hình ảnh du lịch Yên Bái. Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương để tuyên truyền rộng rãi hình ảnh về miền đất, con người Yên Bái

* Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện sản xuất sản phẩm Karaoke những bài hát về Yên Bái trong đó, minh họa bằng những danh lam thắng cảnh, hình ảnh đẹp, có tính quảng bá, giới thiệu 4 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh, góp phần thu hút du đến khách tham quan trải nghiệm qua hiệu ứng lan tỏa từ âm nhạc.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ nội dung kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, chủ động thu hút nguồn lực đầu tư các dự án du lịch, hình thành các khu, điểm du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng trên cơ sở khai thác thế mạnh tài nguyên du lịch của địa phương; quản lý việc bảo vệ tài nguyên du lịch, môi trường du lịch; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư địa phương về du lịch; vận động nhân dân giữ gìn và phát huy giá trị tài nguyên, thực hiện nếp sống văn minh trong du lịch, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư, chương trình phát triển du lịch trên địa bàn; thường xuyên tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo Nghị quyết số 82/NQ-CP và các nghị quyết, đề án, kế hoạch phát triển du lịch của Tỉnh đã ban hành.

15. Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái

Vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ khách du lịch, chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả kinh doanh, đổi mới mô hình kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số. Tích cực tham gia tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Cập nhật thông tin kịp thời các đề xuất, kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện phát triển du lịch.

Các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động đề xuất gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo cáo
- Cục Du lịch Quốc gia; Báo cáo
- Thường trực Tỉnh ủy; Báo cáo
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; Báo cáo
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Thành viên BCĐ phát triển Du lịch tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan (Sở VHTT&DL chuyển KH);
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Cao đẳng Yên Bái;
- Báo Yên Bái; Đài PT&TH tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Chánh VP, các PCPV;
- Trung tâm ĐHTM;
- Lưu : VT, TH, TC, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Hiền Hạnh[1] Đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

[2] Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 202/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu202/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(29/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 202/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 202/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP phát triển du lịch hiệu quả Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 202/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP phát triển du lịch hiệu quả Yên Bái
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu202/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýVũ Thị Hiền Hạnh
        Ngày ban hành22/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (29/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 202/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP phát triển du lịch hiệu quả Yên Bái

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 202/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP phát triển du lịch hiệu quả Yên Bái

              • 22/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực