Văn bản khác 2023/KH-UBND

Kế hoạch 2023/KH-UBND năm 2017 về tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2023/KH-UBND 2017 tổng kiểm tra hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2023/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KIỂM TRA, VẬN ĐỘNG THU HỒI VÀ PHÒNG NGỪA ĐẤU TRANH VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO

Thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT); Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các hành vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT vẫn còn diễn ra phức tạp, một số đối tượng sử dụng VK, VLN, CCHT thực hiện các hành vi phạm tội; nhận thức về pháp luật, trách nhiệm quản lý VK, VLN, CCHT của một số lãnh đạo và cán bộ ở các cơ quan đơn vị còn hạn chế; hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo cấp huyện, xã trong vận động thu hồi VK, VLN, CCHT còn thấp, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT chưa thường xuyên, sâu rộng; công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể ở địa phương chưa chặt chẽ nên hiệu quả thu hồi, xử lý VK, VLN, CCHT chưa cao; tình trạng mua bán, vận chuyển pháo trái phép từ tuyến biên giới vào nội địa tiếp tục diễn ra.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 287/KH-BCA-C41 ngày 06/10/2017 của Bộ Công an về tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo. Để tăng cường công tác kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo; sử dụng đồng bộ các biện pháp để chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo, làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo.

4. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của các cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện tuyên truyền vận động và đấu trang, ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo, lấy tuyên truyền vận động là chính và coi đây là nội dung quan trọng thường xuyên trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quá trình thực hiện vừa thể hiện tính kiên quyết, tích cực nhưng phải hết sức thận trọng, mềm dẻo và phải kiên trì thuyết phục, vận động.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo. Kiểm tra, rà soát, lên danh sách các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về VK, VLN, CCHT và pháo để có biện pháp quản lý đấu tranh, ngăn chặn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp điều tra, truy tố, xử lý nghiêm minh các vụ án về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trử, sử dụng VK, VLN, CCHT; đồng thời đưa ra xét xử lưu động các vụ án điểm để phục vụ công tác tuyên truyền, nhằm răn đe giáo dục chung.

- Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo; mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo.

- Tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đối với Công an các đơn vị, địa phương và các đối tượng được phép trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT thuộc phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót; tổ chức tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT theo quy định.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan

Chỉ đạo và tổ chức lực lượng kiểm tra, tuần tra kiểm soát chặt chẽ người và các loại phương tiện khi vào khu vực biên giới, cửa khẩu, các đường tiểu ngạch (tiếp giáp với Lào), khu vực sân bay, bến xe, nhà ga, cửa biển, cửa sông; đặc biệt chú ý khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, các tàu thuyền buôn bán, những người làm ăn từ nước bạn Lào về để kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các vụ mua bán, vận chuyển, tàng trử, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo.

2. Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cùng cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức và người dân tự giác chấp hành đúng các quy định của pháp luật và hậu quả tác hại của việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép để tự giác giao nộp.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác giao nộp các loại VK, VLN, CCHT và pháo đang còn cất giữ; cam kết không tàng trữ trái phép các loại VK, VLN. CCHT và pháo.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các Đài phát thanh ở địa phương

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo; tác hại nguy hiểm của VK, VLN, CCHT và pháo; treo pano, áp phích tại các điểm công cộng, chợ, nhà ga, bến xe… nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân; tập trung vào các đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh, chủ các phương tiện vận tải trong việc thực hiện Pháp lệnh về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo.

4. Sở Công thương

Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, kịp thời phát hiện các trường hợp làm thất thoát vật liệu nổ công nghiệp trong bảo quản, sử dụng; chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, vận động các hộ kinh doanh, buôn bán tại các trung tâm thương mại, chợ cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển các loại VK, VLN, CCHT và pháo.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; chỉ đạo các điểm trong trong tỉnh tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, thu hồi, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo.

- Củng cố và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo vận động nhân dân thu hồi VK, VLN, CCHT, hung khí tự chế ở địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý VK, VLN, CCHT và pháo; nhất là số vũ khí, bom, mìn, đầu đạn còn sót lại chưa được xử lý sau chiến tranh.

- Chỉ đạo mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo tại địa phương.

7. Thủ trưởng các cơ quan, các ngành, người đứng đầu các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả Pháp lệnh về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Đơn vị, địa phương nào buông lỏng công tác chỉ đạo thực hiện, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý để xảy ra vi phạm về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo, theo chức năng thì người đứng đầu đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp, chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và toàn dân thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương lập kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình trước ngày 20/11/2017; định kỳ 06, 01 năm hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) kết quả thực hiện.

2. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh;
- Đài PTTH Quảng Bình;
- Báo Quảng Bình;
- Lưu: VT, NC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2023/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2023/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2017
Ngày hiệu lực30/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2023/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2023/KH-UBND 2017 tổng kiểm tra hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2023/KH-UBND 2017 tổng kiểm tra hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ Quảng Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2023/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành30/10/2017
        Ngày hiệu lực30/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2023/KH-UBND 2017 tổng kiểm tra hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2023/KH-UBND 2017 tổng kiểm tra hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ Quảng Bình

           • 30/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực